DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

Zboarã cari ahurhescu cu 'G' : 1482

gaber | gãbgeu | gabili/gabile | gãbjeu | gãbun | gãbur | gãci | gãdãifi/gãdãife | gãdãlicari/gãdãlicare | gãdãlicat | gãdãlic | gãdãlits | gãdãvushi/gãdãvushe | gad | gãdicari/gãdicare | gãdicat | gãdic | gãdilari/gãdilare | gãdilat | gãdil | gãdilicari/gãdilicare | gãdilicat | gãdilic | gãdiliturã | gãdiljari/gãdiljare | gãdiljat | gãdilj | gãdiljiturã | gãdzãmoi1 | gãdzãmoi2 | gãdzãmolj1 | gãdzãmolj2 | gãdzoafã | gãearnush | gãfã | gãgan | gagan | gãgãnjos | gãgãratsã | gãgãreatsã | gãgãredz | gãgãridzari/gãgãridzare | gãgãridzat | gãgi | gãgoashi/gãgoashe | gãguashi/gãguashe | gagur | gãgur | gãh! | gaidã | gãidãgi | gai/gae | gaile | gailei/gailee | gãilei/gãilee | gãili/gãile | gairei/gairee | gaireti/gairete | gãireti/gãirete | gairetliu | gãirezi/gãireze | gãirush | gãitãnari/gãitãnare | gãitãnat1 | gãitãnat2 | gãitãnedz | gãitãnescu | gãitan | gãitãngi | gãitani/gãitane | gãitãniri/gãitãnire | gãitãnit | gãlãgan | gãlãgustã | gãlãits | gãlãmi/gãlãme | galan1 | galan2 | gãlãngi | galantom | galantu | galantumii/galantumie | gãlãtsidã | gãlãtsidhã | gãlbadzã | gãlbãgios | gãlbeadzã | gãlbeatsã | gãlbidzãri/gãlbidzãre | gãlbidzãscu | gãlbidzãt | galbinã* | galbinã | gãlbinari1/gãlbinare | gãlbinari2/gãlbinare | gãlbineatsã1 | gãlbineatsã2 | gãlbinescu | galbin | gãlbiniri/gãlbinire | gãlbinit | gãlbiniturã | gãlbinjor | gãlbinos | gãlbinush1 | gãlbinush2 | gãlbinushi/gãlbinushe | gãlbinushi* | gãlbonj | gãlbunj | gãlbush | galea | gãleatã | gale | gãlescu | gãlgãescu | gãlgãiri/gãlgãire | gãlgãit | gãl-gãl! | gal | gãlgãrescu | gãlgãriri/gãlgãrire | gãlgãrit | gãlgãritsã | galgur | gãlicã | gãlinisescu | gãlinisiri/gãlinisire | gãlinisit | gãliri/gãlire | gãlit | galjaman | gãljinã | gãljinã | gãljinar | gãljinari/gãljinare | gãljinã | gãljinat1 | gãljinat2 | gãljinã | gãljinã | gãljinedz | gãljinush1 | gãljinush2 | gãljinushi1/gãljinushe | gãljinushi2/gãljinushe | Gãljinushi3/Gãljinushe | gãljinushi* | gãlmãdz | galon | galoni1/galone | galoni2/galone | gãlumi/gãlume | gãlvãnii/gãlvãnie | gamã | gãmashi/gãmashe | gambro | gamilã | gãmilã | gãmilar | gãngãvets | gangi/gange | gangrenã | gãngrinisescu | gãngrinisiri/gãngrinisire | gãngrinisit | gãngu | gangur | gãnguripsescu | gãnguripsiri/gãnguripsire | gãnguripsit | gãnji/gãnje | gãnoj | ganosh | gantã | ganumã | gãnusãrescu | gãnusar | gãnusãrimi/gãnusãrime | gãnusescu | gãnusiri/gãnusire | gãnusit | gãnustar | gãoaci/gãoace | gãoalji/gãoalje | gap! | gãrãchin | gãrãescu | garafã | garafilã | gãrã | gãrãgunami/gãrãguname | gãrãgun | gãrãiri/gãrãire | gãrãit | garameti/garamete | gãrãminã | garamitliu | gãrãor | gãrãri/gãrãre | gãrãscu | gãrãt | gãrãvanã | gãrãvelj | gãrbaci1 | gãrbaci2/gãrbace | gãrbã | gãrbu | gãrbuv | gãrchinã | gãrchin | gãrcinar | gãrcu | gãrdelj | gãrdinã | gãrdinar | gãrdinici1/gãrdinice | gãrdinici2 | gãrdinushi/gãrdinushe | gardu | gãreatsã | gãreauã | gãrgãlac | gãrgãlan | gãrgãlari/gãrgãlare | gãrgãlat | gãrgãlau | gãrgal | gãrgãlici | gãrgãljan | gãrgalj | gãrgarã1 | gãrgarã2 | gãrgãredz1 | gãrgãredz2 | gãr-gãr-gãr! | gãrgãrici | gãrgãridzari1/gãrgãridzare | gãrgãridzari2/gãrgãridzare | gãrgãridzat1 | gãrgãridzat2 | gãrgãritsã | gãr | gar | gãrginar | gãrgulj1 | gãrgulj2 | gãrgulj3 | gãrits1 | gãrits2 | gãrits3 | garivaldu | garivali | gãrmari | gãrmisescu | gãrmisiri/gãrmisire | gãrmisit | gãrneatsã | gãrnetã | gãrnetãgi | gãrn | gãrnish | gãrnishor | gãrnitsã | gãrnjescu | gãrnjiri/gãrnjire | gãrnjit | gãrnu | gãrnuts1 | gãrnuts2 | gãrnutsari1/gãrnutsare | gãrnutsãri1/gãrnutsãre | gãrnutsari2/gãrnutsare | gãrnutsãri2/gãrnutsãre | gãrnutsãscu1 | gãrnutsãscu2 | gãrnutsat1 | gãrnutsãt1 | gãrnutsat2 | gãrnutsãt2 | gãrnutsedz1 | gãrnutsedz2 | gãrnutsic1 | gãrnutsic2 | gãrnutslu-atsel | gãrnutsos | garoaflã | garofil | gãrtseashti/gãrtseashte | gãrtsescu | Gãrtsii | gãrtu | garufiljat | garufilj | garufljauã | gãrvan | garvano | gãrvean | gãrvelj | gãscã | gãscu | gãshnitsã | gãstãnj | gãstãnji/gãstãnje | gastrã | gastru | gat | gatsal | gãtunj | gãtunji/gãtunje | gãunos | gãvanã | gãvãnos | gãvatã | gãvaz | gãvãzlãchi | gav | gãvojdu | gãvozdu | gavrã | gãvran | gavran | gavru | gãvruriu | gavruyeani | gavumarã | gãvun | gãvunos | gãvusescu | gãvusiri/gãvusire | gãvusit | gazdã | gazepi/gazepe | gãzepi/gãzepe | gazetã | gãzetã | gaz | gazi/gaze | gazitar | gazonã | geaba | geachet | geade | geadei/geadee | geadiu | geagi | geahti*/geahte | geahti/geahte | geahtu | geaizi/geaize | gealã | geamadan | geamalã | geamantani/geamantane | geambash | geambaz | geambãzlãchi/geambãzlãche | geamfesi/geamfese | geam | geamgi | geamgilãchi | geamgiu | geami/geame | geamii/geamie | geamlãchi/geamlãche | geanã1 | geanã2 | geanabet | geanabiteatsã | geanabitlãchi | geanãm | geandã | geandar | gean | geantã | geapi/geape | gejvi/gejve | gengã | gepi/gepe | ghãci | ghãitãnari/ghãitãnare | ghãitãnat1 | ghãitãnat2 | ghãitãnedz | ghãitãnescu | ghãitan | ghãitãngi | ghãitani/ghãitane | ghãitãniri/ghãitãnire | ghãitãnit | ghalan | ghãlãngi | ghãlãnos | ghãlãtsidã | ghãlãtsidhã | ghalea | ghãlicã | ghalon | ghaloni1/ghalone | ghaloni2/ghalone | ghamã | ghambro | ghangi/ghange | ghangrenã | ghanosh | ghanumã | ghãnusãrescu | ghãnusar | ghãnusãrimi/ghãnusãrime | ghãnusescu | ghãnusiri/ghãnusire | ghãnusit | ghãnustar | gharafã | ghãreauã | ghãrghãlari/ghãrghãlare | ghãrghãlat | ghãrghãlau | ghãrghãlici | ghãrgharã | ghãrghãredz | ghãrghãrici | ghãrghãridzari/ghãrghãridzare | ghãrghãridzat | ghar | ghastrã | ghastru | ghãvathã | ghavru | ghãvruriu | ghãzepi/ghãzepe | ghãzetã | gheachiuã | gheafru | gheanitsar | gheanitsãrimi/gheanitsãrime | ghearghir | gheaspi/gheaspe | gheasuli | gheatru | gheatsã1 | gheatsã2 | gheaur | gheavul | gheazã | gheazmã | ghegã | ghegan | gheghiftu | ghelã | ghelã | ghelãgiu | ghelindu | ghemi/gheme | ghemii/ghemie | ghengã | gheni | gheograf | gheografii/gheografie | gherdu | ghes1 | ghes2 | ghesucanat | ghesucanut | ghesulai | ghevghiri/ghevghire | ghianitsar | ghiari/ghiare | ghiat | ghiatru | ghiatsã | ghia… | ghiaur | ghiazã | ghiazmã | ghibos | ghideri/ghidere | ghidi | ghiedz | ghiftã* | ghiftã | ghiftami/ghiftame | ghifteatsã | ghiftescu | ghiftici | ghiftu | ghigandu | ghigãnescu | ghigantu | ghigãrii/ghigãrie | ghighiftescu | ghighints | ghigor | ghilã | ghilandru | ghilindescu | ghilindiri/ghilindire | ghilindit | ghilir | ghilishti | ghimigi | ghimigiu | ghimii/ghimie | ghimnasearhu | ghimnasiu | ghimnasticã | ghimnastic | ghimtã | ghimtuescu | ghimtuiri/ghimtuire | ghimtuit | Ghinar | ghinãteatsã | ghincã | ghincalã1 | ghincalã2 | ghindã1 | ghindã2 | ghineatsã | ghineri/ghinere | ghinghits | ghini1/ghine | ghini2/ghine | ghintã | ghintanã | ghintani/ghintane | ghinuescu | ghinuiri/ghinuire | ghinuit | ghioa | ghioai/ghioae | ghioam | ghioarã | ghioc | ghioea | ghioeam | ghioli/ghiole | ghion1 | ghion2 | ghionã | ghioni1 | ghioni2/ghione | ghios | ghioshanj | ghioz-boeagi | ghioz-boiagi | ghiptu | ghirãchin | ghirdani/ghirdane | ghirdapi/ghirdape | ghirgal | ghirghefi/ghirghefe | ghirghen | ghirghinã* | ghirghinã | ghirghir | ghiritã | ghirits | ghiriz | ghirizi | ghirnuescu | ghirnuiri/ghirnuire | ghirnuit | ghismã | ghismari/ghismare | ghismat | ghismedz | ghismusescu | ghismusiri/ghismusire | ghismusit | ghisteri/ghistere | ghitã | ghiteasã | ghiti/ghite | ghitrii/ghitrie | ghitripsescu | ghitripsiri/ghitripsire | ghitripsit | ghitrishcã | ghitsã | ghitsel | ghiubec1 | ghiubec2 | ghiucã | ghiuci/ghiuce | ghiu | ghiuleabiu | ghiuleapi/ghiuleape | ghiule | ghiulei | ghiulgiu | ghiulsu | ghiulvaracã | ghiumacã | ghiumaci | ghiumbrucã | ghiumbrucci | ghiumbrucciu | ghiumbruchi/ghiumbruche | ghium | ghiumici | ghiumi/ghiume | ghiumitsã | ghiumsã | ghiuralantã | ghiurdani/ghiurdane | ghiurdãnitsã | ghiurdii/ghiurdie | ghiurghiuliu | ghiurghiuvan | ghiurultagi | ghiurultii/ghiurultie | ghiush | ghiushtã | ghiushtãreauã | ghiusmãpingã | ghiuvãsescu | ghiuvãsiri/ghiuvãsire | ghiuvãsit | ghiuvãsitor | ghiuveci | ghiuvezi/ghiuveze | ghiuvrec | ghiuzdani/ghiuzdane | ghivar | ghivãsescu | ghivãsiri/ghivãsire | ghivãsit | ghivãsitor | ghiveci | ghivez | ghivisescu | ghivisiri/ghivisire | ghivisit | ghivisitor | ghivrec | ghizã1 | ghizã2 | ghizai/ghizae | ghizap | ghizapi/ghizape | ghizãreauã | ghizar | ghizeri/ghizere | ghizii/ghizie | ghizintii/ghizintie | ghizirsescu | ghizirsiri/ghizirsire | ghizirsit | ghizmãciuni1/ghizmãciune | Ghizmãciuni2/Ghizmãciune | ghizmã | ghizmari1/ghizmare | ghizmari2/ghizmare | ghizmat1 | ghizmat2 | ghizmedz1 | ghizmedz2 | ghizmusescu | ghizmusiri/ghizmusire | ghizmusit | ghlãpuescu | ghlãpuiri/ghlãpuire | ghlãpuit | ghlastrã | ghlibã | ghlicandzu | ghlicantsu | ghlici | ghlico | ghlindipsescu | ghlindipsiri/ghlindipsire | ghlindipsit | ghlindisescu | ghlindisiri/ghlindisire | ghlindisit | ghlinge | ghlistir | ghljici | ghlup | ghlupuescu | ghlupuiri/ghlupuire | ghlupuit | ghnati/ghnate | ghnãtos | ghnãtusescu | ghnãtusiri/ghnãtusire | ghnãtusit | ghnisiu | ghnos | ghoghã | ghonghizmo | ghonja | ghorea | ghoria | ghramã | ghrãmãticã | ghrãmãtic | ghramatichii/ghramatichie | ghrãmãtichii/ghrãmãtichie | ghramatico | ghrãmãtipsescu | ghrãmãtipsiri/ghrãmãtipsire | ghrãmãtipsit | ghrambel | ghrambeu | ghrambo | ghramen | ghrãmustean | Ghramusti/Ghramuste | ghrãmustinescu | ghrandzã | ghrandzalã | ghrãpsescu | ghrãpsiri/ghrãpsire | ghrãpsit | ghrãtsãnsescu | ghrãtsãnsiri/ghrãtsãnsire | ghrãtsãnsit | ghrãts! | ghravano | ghrip2 | ghrip3 | ghrivãnush | ghriv | ghrivuescu | ghrivuiri/ghrivuire | ghrivuit | ghromin1 | ghromin2 | ghros | gh… | ghudhii/ghudhie | ghumarangath | ghumãrar | ghumãrãts | ghumãreashti/gumãreashte | ghumãrescu | ghumar | ghumãric | ghumãrici | ghumãrishcu | ghumãrlãchi/gumãrlãche | ghumãrsescu | ghumãrsiri/gumãrsire | ghumãrsit | ghunã | ghuneauã | ghunghisescu | ghunghisiri/ghunghisire | ghunghisit | ghunjo | ghunos | ghunusãrescu | ghunusar | ghunusãrimi/ghunusãrime | ghunusescu | ghunusiri/ghunusire | ghunusit | ghunusos | ghunustar | ghurnitsã | ghustari/ghustare | ghustat | ghustos | ghustu1 | ghustu2 | ghustu3 | giaba | giachet | giade | giadei/giadee | giadiu | giagi | giahti/giahte | giahtu | giaizi/giaize | gialã | giamadan | giamalã | giamantani/giamantane | giambash | giambaz | giambãzlãchi/giambãzlãche | giamfesi/giamfese | giam | giamgi | giami/giame | giamii/giamie | giamlãchi/giamlãche | gianabet | gianã | gianãm | giandar | gian | giapi/giape | gia… | gidits | gifã | gigive | giglatã | gijve | gijvei/gijvee | gilat | gilatinã | gilatinos | gileai/gileae | gileat | gilepci | gilep | gilfe | gilipci | gilit1 | gilit2 | gilitipsescu | gilitipsiri/gilitipsire | gilitipsit | giliturã1 | giliturã2 | giljat | gilvei/gilvee | gimãndani/gimãndane | gimbãshlãchi/gimbãshlãche | gimbusi/gimbuse | gimii/gimie | gindar | gindãrmã | gindãrmãrii/gindãrmãrie | gindãrmãu | gindi/ginde | gindos | ginemi/gineme | ginsã | gintã | ginti/ginte | gioc1 | gioc2 | gioc3 | giocã | Gioea | Gioi | Gioni-Aleptu | gioni/gione | giopi/giope | girah | girime | girimei | girimitisescu | girimitisiri/girimitisire | girimitisit | girimitsescu | girimitsiri/girimitsire | girimitsit | gisve | gisvei/gisvee | giubã | giube | giucãreauã | giucari/giucare | giucãrii/giucãrie | giucat | giucãtor | giudets | giudic1 | giudic2 | giudic3 | giudicari1/giudicare | giudicari2/giudicare | giudicat1 | giudicat2 | giudicatã1 | giudicatã2 | giudicãtor | giueapi/giueape | giufã | giufcã | giuf! | giufoarticã | giug1 | giug2 | giugar | giugastru | giugãtor | giugia* | giugia | giugii/giugie | giugiufcã | giugive | giuguescu | giuguiri/giuguire | giuguit | giuiapi/giuiape | giulgiu | giumãati/giumãate | giumac | giumaeti/giumaete | giumãndani/giumãndane | giumbã | giumbiushliu | giumbiusi/giumbiuse | giumbushi/giumbushe | giumbusi/giumbuse | giumcã | giumertlãchi/giumertlãche | giumertsãlji/giumertsãlje | giumertu | giumetã | giumitati/giumitate | giumitic | giunac | giunami/giuname | giunar | giunatic | giuncu | giuneapini1/giuneapine | giuneapini2/giuneapine | giuneashti/giuneashte | giuneatsã | giunel | giunepini/giunepine | giunescu | giungiula | giungiulã | giungiunã | giungiunar | giungljari/giungljare | giungljat | giungljedz | giunglju | giungu | giunop | giunoplu | giupã | giup | giuphane | giurãmintu | giurari/giurare | giurat1 | giurat2 | giuratic | giuratlu-a | giurgiunã | giur | giurgiuvan | giusta | giustu | giuvairgi | giuvair | giuvairi/giuvaire | giuvapi/giuvape | giuvapliu | giuvarico | givarico | gizã | glãburi | glãburos | glãcãescu | glãcã | glãcãiri/glãcãire | glãcãit | glãmi/glãme | glap-glup! | glãpuescu | glãpuiri/glãpuire | glãpuit | glãreatsã | glarecicu | glãrescu1 | glãrescu2 | glareshcu | glar | glãrilji/glãrilje | glãrimi/glãrime | glãriri/glãrire | glãrit | glaru-lishor | glarumarã | glãrushcu | glãrush | glas | glastrã | glãvãnii/glãvãnie | glibã | glicandzu | glicantsu | glici | glico | glindipsescu | glindipsiri/glindipsire | glindipsit | glindisescu | glindisiri/glindisire | glindisit | glinge | glistir | gljaci | gljatsã | gljem | gljets | gljici | gljimã | gljinar | gljinari/gljinare | gljinat1 | gljinat2 | gljindã | gljindurã1 | gljindurã2 | gljindurii/gljindurie | gljinduros1 | gljinduros2 | gljinedz | gljitsimacã | gljoagã | gljom | gljurã | gloabã | gloatã | glubescu | glubiri/glubire | glubit | glubudan | glubuescu | glubuiri/glubuire | glubuit | gluci | glunguru! | glup | glupuescu | glupuiri/glupuire | glupuit | glusar | gnati/gnate | gnãtos | gnãtusescu | gnãtusiri/gnãtusire | gnãtusit | gnisiu | gnos | goadã | goalish | goalji/goalje | gof1 | gof2 | gofi/gofe | gogã | gog | gol | golinã | golnã | golnitsã | gongalã | gonghisescu | gonghisiri/gonghisire | gonghisit | gonghizmo | gongulã | gonja | gorea | gornã | gortsu1 | gortsu2 | goshi/goshe | gotcã | Grabuva | grãbuvean | grãcica | grad | gradh | grãdinã | grãdinar | grãdinici1/grãdinice | grãdinici2 | grãdinushi/grãdinushe | grãditã | grãescu | grã | grai | Grailu-Mari/Grailu-Mare | grair | grãiri/grãire | grãit | grãmadã | gramã | gramarauã | grãmãticã* | grãmãticã | grãmãtic | gramatichii/gramatichie | grãmãtichii/grãmãtichie | gramatico | grãmãtipsescu | grãmãtipsiri/grãmãtipsire | grãmãtipsit | grãmbã | grambel | grambeu | grambo | grambou | gramen | grãmustean | Gramusti/Gramuste | grãmustinescu | grãnar | grãnatsã | grãndinã | grãndinari/grãndinare | grãndinat | grãndineadzã | grãndini/grãndine | grandzã | grãndzã | grandzalã | grãneatsã | grangã | grãn | grãnishor1 | grãnishor2 | granitsã | grãnji/grãnje | grãntsu1 | grãntsu2 | grãnuts1 | grãnuts2 | grãnutsos | grãpcã | grãpsescu | grãpsiri/grãpsire | grãpsit | gras | grãshtealã | grãsic | grãsimi/grãsime | grãts1 | grãts2 | grãts3! | gratsã | grãtsãnsescu | grãtsãnsiri/grãtsãnsire | grãtsãnsit | grãtseashti/grãtseashte | grãtsescu | Grãtsii | grãvãnici | gravano | grãvean | greai | greasã* | greasã | greasca | greas | greasi/grease | greatsã1 | greatsã2 | greb1 | greb2 | greblu | grec | greescu | grei | greiri/greire | greit | grelj | grem | gremur | grendã | grep | grescu | greu1 | greu2 | greush | griatsã1 | griatsã2 | gribã | griblã | gribos | gribuescu | gribuiri/gribuire | gribuit | gricami/gricame | gricuman | grii | grij | grimelj | grimurã | grindinã | grindinari/grindinare | grindinat | grindineadzã | grindini/grindine | grinjarcu | grinji/grinje | grip1 | grip2 | grip3 | griri/grire | grishti/grishte | grisimi/grisime | gritã* | gritã | grit | gritsos | griutati/griutate | grivã* | grivã | grivãnush | grivelj | griv | grivuescu | grivuiri/grivuire | grivuit | groapã | grohtu | grohut | gromin1 | gromin2 | grondu | gron | grop | gros1 | gros2 | grozdaven | gruapã | gruhtescu | gruhtiri/gruhtire | gruhtit | gruhutescu | gruhutiri/gruhutire | gruhutit | grumadz | grumbã | grumbur | grumur | grundã | grundets | grundzã* | grundzã | grundzos | grunflari/grunflare | grunghi/grunghe | grunghiu | grunjari/grunjare | grunjat | grunjedz | grunj | grupar | grupari/grupare | grupat | grup | grupicã | grupishti/grupishte | grusimi/grusime | guadã | gualji/gualje | gube1 | gube2 | gubes | gubilos | gucescu | gucilii/gucilie | guciri/gucire | gucit | gudalagã | gudescu | gudii/gudie | gudiljarcu | gudiljar | gudiri/gudire | gudit | gudurari/gudurare | gudurat | gudurescu | gudur | guduriri/gudurire | gudurit | gugeabash | gugea | gugeamiti/gugeamite | gugi1 | gugi2 | gugilescu | gugiliri/gugilire | gugilit | gugiufoarticã | gugiulii/gugiulie | gugosh1 | gugosh2 | guguci1 | guguci2 | guguci3/guguce | gugufcã | gugufci/gugufce | guguljanã | gugurari/gugurare | gugurat | gugureci | guguredz | gugurescu | guguriri/gugurire | gugurit | gugushi/gugushe | gugustari/gugustare | gugustat | gugustedz | gugustescu | gugustiri/gugustire | gugustit | gugutsã | guh! | guhtic | guhtisari/guhtisare | guhtisat | guhtisedz | gulaci/gulace | gulãciuni/gulãciune | gulcescu | gulciri/gulcire | gulcit | guldanec | guldanic | guleaci/guleace | gulescu | gulici1/gulice | gulici2 | guliciuni/guliciune | guliman | gulinã | guliri/gulire | gulishan | gulishinari/gulishinare | gulishinat | gulishinedz | gulishnari/gulishnare | gulishnat | gulishnedz | gulit | gulivragã | guljano | gulubizdrã | gulucustã | gulugescu | Gulugeu | gulugiri/gulugire | gulugit | gulugustã | gulumeu | guluvan | gumaradã | gumaradhã | gumarangath | gumãrar | gumãrãts | gumãreashti/gumãreashte | gumãrescu | gumar | gumãric | gumãrici | gumãrishcu | gumãrlãchi/gumãrlãche | gumãrsescu | gumãrsiri/gumãrsire | gumãrsit | gumolj | gumulj | gunã | gundu | gundulãchi/gundulãche | gunduluchi/gunduluche | gunealã | guneauã | gunelã | gunescu | gunghisescu | gunghisiri/gunghisire | gunghisit | guniri/gunire | gunit | gunjo | gunos | gunusãrescu | gunusar | gunusãrimi/gunusãrime | gunusescu | gunusiri/gunusire | gunusit | gunusos | gunustar | guoalji/guoalje | gurabii/gurabie | gurãbii/gurãbie | gurã | gurahan | gurbii/gurbie | gurguleadzã | gurgulidzari/gurgulidzare | gurgulidzat | gurgulj1 | gurgulj2 | gurgulj3 | gurguljari/gurguljare | gurguljat1 | gurguljat2 | gurguljedz | gurguljitari/gurguljitare | gurguljitat | gurguljitedz | gurguljitos | gurguljos | gurguljutos | gurguredz | gurgur | gurguridzari/gurguridzare | gurguridzat | guritsã1 | guritsã2 | gurits | gurledz | gurlescu | gurlidzari/gurlidzare | gurlidzat | gurliri/gurlire | gurlit | gurlitsã | gurmadz | gurnã | gurnits1 | gurnits2 | gurnitsã | gurnjari/gurnjare | gurnjat | gurnjedz | gurnjescu | gurnjiri/gurnjire | gurnjit | gurshoarã | gurunj | guryitsã | gusac | gushat | gushi/gushe | gushtevar | gushtir | gushtiritsã | gushturari/gushturare | gushturat | gushturedz | gushtur | gushturitsã | gushuescu | gushuiri/gushuire | gushuit | gustari/gustare | gustat | gustos | gustu1 | gustu2 | gustu3 | gusurat | gutunj | gutunji/gutunje | gutunjitsã | guturai | guvã | guvãleaci/guvãleace | guvãlici/guvãlice | guvatã | guvicã | guvici/guvice | guvojdu | guvor | guvozdu | guvru | guvujdel | guvun | guvunos | guvuzdel | guvuzdelj | guzgun | guzgunipsescu | guzgunipsiri/guzgunipsire | guzgunipsit | guzmolj |