DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

Zboarã cari ahurhescu cu 'U' : 545

u1 | u2 | u3 | u4! | uacãrnu | uacljish | ualã | uarã | uarbãri/uarbãre | uarfãn | uaspi/uaspe | uasti/uaste | ua… | ua! | uã! | uauã | ubdzãts | ubish | ublãncu | ublãngu | ubor | u-bubu! | ucarcu | ucã | uchealiu | uchean | uchi1/uche | uchi2/uche | uchid | uchios | uci | ucljari/ucljare | ucljatã | ucljat | ucljedz | ucnã | ud1 | ud2 | ud3 | udãitsã | udai/udae | udalj | udari/udare | udat | udãturã | udã* | udã | udici1/udice | udici2 | udic | udiseatsã | udisescu | udisetsã | udisiri/udisire | udisit | udopsu | udzãrari/udzãrare | udzãratã | udzarcã | udzãri/udzãre | udzir | uear | ufelii/ufelie | ufelisescu | ufelisiri/ufelisire | ufelisit | ufilisescu | ufilisiri/ufilisire | ufilisit | uftari/uftare | uftat1 | uftat2 | uftecã | uftec | uftedz | uftehã | ufticari/ufticare | ufticat | uftichedz | ufticos | uf! | ugeachi/ugeache | ugeac | ugoadã | ugradã | ugrãdisescu | ugrãdisiri/ugrãdisire | ugrãdisit | uguadã | ugudescu | ugudiri/ugudire | ugudit | uguri/ugure | ugurlitica | ugurliu | uhcior | uheauã | uhelji/uhelje | uhinat | uhtapodhi/uhtapodhe | uhtapodi/uhtapode | uhtari/uhtare | uhtat1 | uhtat2 | uhtedz | uhticari/uhticare | uhticat | uhtichedz | uhticos | uh! | ui1/ue | ui2! | uiar | uidescu | uidii/uidie | uidiri/uidire | uidisescu | uidisiri/uidisire | uidisit | uidismã | uidit | uidizmã | uiguni/uigune | uimã | uimi/uime | uimi* | uinã* | uinã | uinjisescu | uinjisiri/uinjisire | uinjisit | uin | uirescu | uiriu | uitsã | ujac | ulalec | ulãrii/ulãrie | ular | ulcior1 | ulcior2 | ulealec | ulicã | ulitsã | uljulec | ulmat | ulmã | ulmicari/ulmicare | ulmicat1 | ulmicat2 | ulmic | ulmii/ulmie | ulmu | ulog | ultari/ultare | ultat | ultu | uludzescu | uludziri/uludzire | uludzit | ululec | ul | ulut | umbãrnari/umbãrnare | umbãrnat | umbãrnedz | umbleari/umbleare | umbliri/umblire | umblisescu | umblisiri/umblisire | umblisit | umblut | umblu | umbrari/umbrare | umbratã | umbrat | umbrã | umbredz | umbrelã | umbrescu | umbrilar | umbriri/umbrire | umbrit | umbros | umdzescu | umdziri1/umdzire | umdzit | umflari/umflare | umflat | umflãturã | umflu | umiditati/umiditate | umid | umilii/umilie | uminãtati/uminãtate | umineashti/umineashte | uminescu | uminilji/uminilje | uminiri/uminire | uminitati/uminitate | umir | umpleari/umpleare | umpliri/umplire | umplut | umpluturã | umplu | umsoari/umsoare | umsu | umtos | umtu1 | umtu2 | umturã | umturos | umuluyii/umuluyie | umuti/umute | umzescu | umziri/umzire | umzit | unã* | unãoarã | unã-oarã | unã | unãshunã | unãsprãdzatsi/unãsprãdzatse | unãsprã | unãsprãyinghits | unã | uncsh! | undãlãcã | undari/undare | undat | undã | undedz | undos | undreauã | undulãchi/undulãche | undulemnu | undzeari/undzeare | undzescu | undziri1/undzire | undziri2/undzire | undzitã | undzit | unescu | Ungãrii/Ungãrie | ungljicã | unglji/unglje | ungu | uniri/unire | unit | unjidã | unjidhã | unjidhos | unjidos | unjisescu | unjisiri/unjisire | unjisit | unjitsã | unjit | unjizi/unjize | unoarã | unsprãdzatsi/unsprãdzatse | unsprã | unsprãyinghits | untulemnu | un | unzescu | unziri/unzire | unzit | uoari/uoare | uoat | uothurã | uoturã | upãrescu | upãrimi/upãrime | upãriri/upãrire | upãrit | upãriturã | uptimi/uptime | upurescu | upuriri/upurire | upurit | urãcinã | urãciuni1/urãciune | urãciuni2/urãciune | uraci | uraniu | urano | urãri/urãre | urari/urare | urãscu | urãt1 | urat1 | urãt2 | urat2 | urãteatsã | urãtsami/urãtsame | urãtsãri/urãtsãre | urãtsãscu | urãtsãt | ura! | urã | urbari/urbare | urbeatsã | urchisescu | urchisiri/urchisire | urchisit | urcini/urcine | urciuni/urciune | urdã | urdhã | urdhii/urdhie | urdii/urdie | urdin1 | urdin2 | urdin3 | urdin4 | urdinari1/urdinare | urdinari2/urdinare | urdinat1 | urdinat2 | urdinat3 | urdini1/urdine | urdini2/urdine | urdoari/urdoare | urdzãcami/urdzãcame | urdzãcari/urdzãcare | urdzãcat | urdzãcã | urdzãcoanji/urdzãcoanje | urdzãc | urdzãri/urdzãre | urdzãscu | urdzãshor | urdzãturã | urdzat | urdzãt | urdzicami/urdzicame | urdzicari/urdzicare | urdzicat | urdzicã | urdzic | ureaclja-a | ureaclji | ureaclji | ureaclji | ureaclji | ureaclji/ureaclje | uredz | urfãnami/urfãname | urfãnari/urfãnare | urfãnãtati/urfãnãtate | urfãnat | urfãneatsã | urfãnedz | urfãnescu1 | urfãnescu2 | urfãnilji/urfãnilje | urfãnipsescu | urfãnipsiri/urfãnipsire | urfãnipsit | urfãniri/urfãnire | urfãnit | urfanji1/urfanje | urfanji2/urfanje | urfie | urgan | urgheari/urgheare | urgheashti/urgheashte | urghescu | urghii1/urghie | urghii2/urghie | urghiri/urghire | urghisescu | urghishalui | urghisiri | urghisit | urghit | uricljari/uricljare | uricljat1 | uricljat2 | uricljedz | uricljushi/uricljushe | urincljat | uritsã | urixescu | urixiri/urixire | urixit | uriz | urlari/urlare | urlat | urlit | urlu | urmani/urmane | urmã | urminii/urminie | urminilji/urminilje | urminipsescu | urminipsiri/urminipsire | urminipsit | urnamentu | urnamintal | urnã | urnechi/urneche | urnimii/urnimie | urnipsescu | urnipsiri/urnipsire | urnipsit | urnjescu | urnjii/urnjie | urnjiri/urnjire | urnjit | urov | ursar | ursã | ursescu | ursiri/ursire | ursitã | ursitor | ursit | ursoanji/ursoanje | ursoplu | ursuscu | ursuzlãchi/ursuzlãche | ursuz | urtãclãchi/urtãclãche | urtac | urtanictu | urtauã | urteatsã | urthanictu | urticã | urtsami/urtsame | urtsãri/urtsãre | urtsãscu | urtsãt | urucini/urucine | uruciuni/uruciune | uruloyi/uruloye | urulugã | urulughã | uruteatsã | urutsami/urutsame | urutsãri/urutsãre | urutsãscu | urutsãt | urut | urvalã | uryii1/uryie | uryii2/uryie | uryisescu | uryisiri | uryisit | usãc1 | usãc2 | usãc3 | usãc4 | usãcos | usãndã | usãndzã | usãndzi/usãndze | uscãcios | uscãciuni/uscãciune | uscari/uscare | uscat1 | uscat2 | uscãtici | uscãtish | uscãturã | uscu | uselescu | useliri/uselire | uselit | ushãfescu | ushãfiri/ushãfire | ushãfit | ushafi/ushafe | ushi | ushi/ushe | ushmar | ushnurlãcã | ush* | ushti! | ush! | usic | usii/usie | usmac | usmeti/usmete | usmichear | usos | uspets | uspitãrii/uspitãrie | uspitari/uspitare | uspitat | uspitedz | uspitlãchi/uspitlãche | uspitoanji/uspitoanje | uspitsãlji/uspitsãlje | usprãdzatsi/usprãdzatse | usprãs | usprã | usprãyinghits | ustã | ustur1 | ustur2 | ustur3 | usturari/usturare | usturat | usturã | usturã* | usturimi/usturime | usuc1 | usuc2 | usuc3 | usuli/usule | utã | utentsã | uti | utlachi/utlache | utrai/utrae | utri/utre | utsidiri/utsidire | utsid | utsis | utur | uuari/uuare | uuat | uvedz1 | uvedz2 | uvez1 | uvez2 | uvghi/uvghe | uvrescu | uvreu | uvridã | uvridhã | uvriescu | uvyi/uvye | uzincã | uzmeti/uzmete | uzmichear | uzunahmac | uzungiova | uzun | uz |