DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

Zboarã cari ahurhescu cu 'V' : 827

v1 | v2 | vã1 | va1 | vã2 | vã3 | vãcãfi/vãcãfe | vãcãreadzã | vacareasã | vãcãreasã | vãcãreatsã | vãcãrii/vãcãrie | vãcãrit | vãcãriu | vãcar | vãcãti/vãcãte | vacã | vãcfescu | vãchicã | vãchii/vãchie | vãcufescu | vãcufi/vãcufe | vãdãni/vãdãne | vãdãnji/vãdãnje | vadei/vadee | vade | vadimii/vadimie | vãfii/vãfie | vagabondu | vahi | vahti/vahte | vai1 | vai2/vae | vai3! | vai4/vae | vai5 | vait1 | vait2 | vãitari/vãitare | vãitat | Vaiu | vãlãmã | vãlãnduescu | vãlãnduiri/vãlãnduire | vãlãnduit | vãlãndurã | vãlãndusescu | vãlãndusiri/vãlãndusire | vãlãndusit | vãlani/vãlane | vali1/vale | vali2 | vãlicã | valitsã | vãljurã | vãlmã | vãlmentu1 | vãlmentu2 | vãlmic | vãloagã | valsam | vãltoari*/vãltoare | vãltoari/vãltoare | vãltor | vãltos | valtu1 | valtu2 | vãltur1 | vãltur2 | vãluagã | vãlvãtor | vamã | vampir | vãnãtati/vãnãtate | vãnãt | vãnat | vãnã | vãncu | vãndachi | vãngãnescu | vãngãniri/vãngãnire | vãngãnit | vangã | vãnghelj | vãnghilisescu | vãnghilisiri/vãnghilisire | vãnghilisit | Vanghilizmou | Vãnghilizmou | Vanghilizmo | Vãnghilizmo | vãngu | vantsu | vãpsescu | vãpsiri/vãpsire | vãpsiturã | vãpsit | vapsu | vap! | vãrachi1/vãrache | vãrachi2 | vãrãguci1/vãrãguce | vãrãguci2 | vãrãguts | varai-vara | vãrã-oarã | vãrãoarã | vãrãun | vãrã* | vãrã | varcagi | vãrcãgi | vãrcãrsescu | vãrcãrsiri/vãrcãrsire | vãrcãrsit | varcã | vãrcolac | varco | vãrculac | vãrcuseashti | vãrcusescu | vãrcusiri1/vãrcusire | vãrcusiri2/vãrcusire | vãrcusit1 | vãrcusit2 | varda! | vardha! | vãrdzari/vãrdzare | varelã | vãrelji/vãrelje | vãrgãrami/vãrgãrame | vãrgãrari/vãrgãrare | vãrgãrat | vãrgãredz | vãrgãrescu | Vãrgãrii/Vãrgãrie | vãrgar | vãrgãr | vãrghãrami/vãrghãrame | vãrghãrari/vãrghãrare | vãrghãrat | vãrghãredz | vãrghãrescu | Vãrghãrii/Vãrghãrie | vãrghar | vãrghãr | vãrghescu | vãrghiri/vãrghire | vãrghit | vãriga | vãrigã | vãrii/vãrie | varinge | vãrlescu | vãrligalui | vãrligari/vãrligare | vãrligat | varliga | vãrliga | vãrlighedz | vãrligos | vãrlig | vãrliri/vãrlire | vãrlit | vãrlu | vãrnã-oarã | vãrnãoarã | vãrnã | vãrnã* | vãrnoarã | vãrnu | vãroarã | varoshi/varoshe | vãroshi/vãroshe | vãrrr-rãu! | vãrstã | vãrstnic | vãrteanitsã | vãrteantsã | vãrtenitsã | vãrtentsã | vãrticoanitsã | vãrticonitsã | vãrtos1 | vãrtos2 | vãrtushami/vãrtushame | vãrtushari/vãrtushare | vãrtushat | vãrtushedz | vãrtushescu | vãrtushiri/vãrtushire | vãrtushit | vãrtuti/vãrtute | vãrvãrii/vãrvãrie | vãrvãrilji/vãrvãrilje | vãr-vãr! | vãr | var | vãr-vãr-vãr! | varvar | vãrvurã | vãryescu | vãryiri/vãryire | vãryit | vãrzã | vãsãlii/vãsãlie | vãsãnipsescu | vãsãnipsiri/vãsãnipsire | vãsãnipsit | vasan | vãsãrii/vãsãrie | vãscãnii/vãscãnie | vãscu | vãshclje | vashi/vashe | vasilac | vãsilcheashti | vãsilchescu | vasilco | vasileac | vãsileac | vasilico | vãsilii/vãsilie | vãsilipsescu | vãsilipsiri/vãsilipsire | vãsilipsit | vasiliu | vasiljac | vãsiljac | vãsilje1 | vãsilje2 | vasilje | vãsiljoanji/vãsiljoanje | vasiloanji/vasiloanje | vãsiloanji/vãsiloanje | vasiloplu | vasilsã | vasiluhori/vasiluhore | vasmo | vãstãxescu | vãstãxiri/vãstãxire | vãstãxit | vas | vãtãlah | vãtãmari/vãtãmare | vãtãmãturã | vãtãmat | vatãm | vãtãnari/vãtãnare | vãtãnat | vatãn | vatã | vatrã1 | vatrã2 | vãtricã | vãtsealã | vãtsinari/vãtsinare | vãtsinat | vãtsinã | vãtsinedz | vãtsinipsescu | vãtsinipsiri/vãtsinipsire | vãtsinipsit | vãtunari/vãtunare | vãtunat | vatun | vauã | va* | vãxescu | vãxiri/vãxire | vãxit | vãxuescu | vãxuiri/vãxuire | vãxuit | vaxu | vãzescu | vãziri/vãzire | vãzit | vazmo | vãzurã | vaz | vdzeari/vdzeare | vdziri/vdzire | vdzit | veadiri/veadire | vearã | veardi/vearde | veardzã | veargã | veari/veare | veashtid | veashtiri/veashtire | veatrã1 | veatrã2 | vechi/veche | veciã | vecio | veci | veclju1 | veclju2 | veduu | veduv | ved | vegetatsii/vegetatsie | veglju | velã | Veljo | vel | velveta | venetcã | veneticã | ver1 | ver2 | ver3 | verã | ver | verdzu | verdzu | vereauã | vergur | veri/vere | vershã | versu | verun | ver | Veryea | vescu1 | vescu2 | veshtimintu | veshtu | veti/vete | vets | vgari/vgare | vgat | viarã | viardi/viarde | viardzã | viargã | viari/viare | viashtid | vichileargi | vichilimei/vichilimee | vichili/vichile | vichilj | vicljari1/vicljare | vicljari2/vicljare | vicljat1 | vicljat2 | vicljedz | vicljescu | vicljimi/vicljime | vicljiri/vicljire | vicljiturã | vicljit | vic | vidã | videalã | videari1/videare | videari2/videare | videlã | videm | vidhã | vidhelã | vidhuescu | vidhuiri/vidhuire | vidhuit | vidrã | viduescu1 | viduescu2 | viduiri1/viduire | viduiri2/viduire | viduit1 | viduit2 | vidushcu | viduvescu | viduviri/viduvire | viduvit | vidzitatsii/vidzitatsie | vidzutã | vidzutã* | vidzut | vigã | vighlã | viglã | vigljari/vigljare | vigljat | vigljedz | vigljitoari1/vigljitoare | vigljitor | vig | vii1/vie | vii2! | viisescu | viisiri/viisire | viisit | vij | vilã1 | vilã2 | vilaeti/vilaete | vilari/vilare | vilendza | vilendzã | vileti/vilete | vilindzicã | vilisescu | vilisiri/vilisire | vilisit | vilunithrã | vilunitrã | vimã | vimtos | vimtu-adunã | vimtu-avinã | vimtu | vinã1 | vinã2 | vinari/vinare | vinatic | vinãtor | vinat | vindeari/vindeare | vindicari/vindicare | vindicat | vindic | vindiri/vindire | vindurari/vindurare | vindurat | vinduredz | vindut | vindu | vinduzã | vineari/vineare | vinedz | vinetic | vinghelj | viniri/vinire | vinit1 | vinit2 | vinitã1 | vinitã2 | vinitã* | vinitsãri/vinitsãre | vinitsãscu | vinitsãt | vinjiri/vinjire | Vinjiri | vinjit1 | vinjit2 | vinjitã | vinjiteatsã | vinjitsãri/vinjitsãre | vinjitsãscu | vinjitsãt | vinos | vintinari/vintinare | vintinat | vintin | vintos | vinturari/vinturare | vinturatic | vinturat | vinturedz | vinturitsã | vinturits | vintur | vintu | vintuzã | vipirã | virani/virane | vira! | virdeatsã | virdicã | virdzari/virdzare | virdzãturã | virdzeauã | virescu | virghinadã | virghin | virghireatsã | virghir | virgurami/virgurame | virgushcã | virinari/virinare | virinat | virinedz | virin | virise | virisii/virisie | viriu | virnari/virnare | virnat | virnedz | virnichi/virniche | virou | viro | virsari/virsare | virsãturã | virsat | virtuti | virucheauã | virucheu | viruchi1 | viruchi2 | virucnjauã | virucnjeu | virver | virvirari/virvirare | virvirat | virviredz | virviridzari/virviridzare | virviridzat | virviritsã | virviros | viryeani/viryeane | viryean | viryii/viryie | viryinadã | viryinadhã | viryinescu | viryin | viryirãtati/viryirãtate | viryireatsã | viryir | viscãmindu | viscut | visectu | vishanã | vishan | vishinadã | vishinadhã | vishinatã | vishinat | vishinã | vishiniu | vishin | vishnã | vishnju | vishteari/vishteare | vishtidzãri/vishtidzãre | vishtidzãscu | vishtidzãt | vishtigescu | vishtigiri/vishtigire | vishtigit | vishtijescu | vishtijiri/vishtijire | vishtijit | vishtimintu | vishtinã | vishti | vishtiz | vish | vistãmintu | vitil | vitsã1 | vitsã2 | vitsãrescu | vitsãriri/vitsãrire | vitsãrit | vitsari/vitsare | vitsat | vitsealã | vitsearcu | vitsinami/vitsiname | vitsinãtati/vitsinãtate | vitsinatã | vitsinipsescu | vitsinipsiri/vitsinipsire | vitsinipsit | vitsin | vituljar | vitulj | viva! | vivlii/vivlie | vivliutecã | vivliuthecã | vivliuthichi/vivliutiche | vivliutichi/vivliutiche | vizicantã | vizicãtoari/vizicãtoare | vizine | vizirami/vizirame | viziriat | vizir | vizitari/vizitare | vizitat | vizitã | vizitedz | vizne | vizuescu | vizuiri/vizuire | vizuit | vizur | vlachi1 | vlachi2/vlache | vlac | vlagã1 | vlagã2 | vlagã3 | vlãheashti1/vlãheashte | vlãheashti2/vlãheashte | vlãhescu | vlahuhoarã | vlãhutescu | vlãhut | vlah | vlami | vlãngã | vlãngos | vlãngu | vlãnzimi/vlãnzime | vlãpsescu | vlapsim | vlãpsiri/vlãpsire | vlãpsiturã | vlãpsit | vlasfimii/vlasfimie | vlashcã | vlãstari/vlãstare | vlãstãrusescu | vlãstãrusiri/vlãstãrusire | vlãstãrusit | vlãstar | vlãsturisescu | vlãsturisiri/vlãsturisire | vlãsturisit | vlãtsurã | vlaturã | vlechi | vleghi | vligheari/vligheare | vligheat | vlighitor | vlihur | vluhutescu | vluii/vluie | vluimen | vluisescu | vluisiri/vluisire | vluisit | vluito | vluyii/vluyie | vluyimen | vluyisescu | vluyisiri/vluyisire | vluyisit | voahã | voali/voale | voamiri/voamire | voamitã | voauã | voi1 | voi2 | voivodã | vol1 | vol2 | volã | volbu | volji/volje | voltã | volvu1 | volvu2 | vombir | vomerã | vomirã | vom | voraxu | vost | vostru | vovlã | vozã1 | vozã2 | vrag | vrãhãsescu | vrãhãsiri/vrãhãsire | vrãhãsit | vrãhnjisescu | vrãhnjisiri/vrãhnjisire | vrãhnjisit | vrãhnos | vranã | vrãnj | vrãn | vrapã | vrapciu | vrap! | vrãstã | vrãstnic | vre8 | vreai | vreaji/vreaje | vreari/vreare | vreashturi | vreavã | vrea* | vrea | vreazã | vreri/vrere | vreshturi | vre! | vroi | vromã | vromi/vrome | vrondu | vruguescu | vruguiri/vruguire | vruguit | vrumnjar | vrundidã | vrundusescu | vrundusiri/vrundusire | vrundusit | vrut1 | vrut2 | vuahã | vuali/vuale | vuamiri/vuamire | vuamitã | vucalã | vudelã | vudhelã | vudnic | vuivudã | vuji/vuje | vuj | vulã | vulburã | vulerã | vulgãrescu | vulghãrescu | vulgur | vulii/vulie | vulipsescu | vulipsiri/vulipsire | vulipsit | vulisescu | vulisiri/vulisire | vulisit | vuljar | vuloagã | vulpilji/vulpilje | vulpi/vulpe | vulponj | vultor | vultuc | vultur | vultusescu | vultusiri/vultusire | vultusit | vuluagã | vulusescu | vulusiri/vulusire | vulusit | vulutinã | vulvari/vulvare | vulvat | vumbirlãchi | vumeari/vumeare | vumuturã | vumut | vungu | vurcolac | vurculac | vurcuseashti | vurcusescu | vurcusiri1/vurcusire | vurcusiri2/vurcusire | vurcusit1 | vurcusit2 | vurdal | vurdhal | vurelã | vurgãrami/vurgãrame | vurgãrari/vurgãrare | vurgãrat | vurgãredz | vurgãrescu | Vurgãrii/Vurgãrie | vurgãr | vurgar | vurgã | vurghãrami/vurghãrame | vurghãrari/vurghãrare | vurghãrat | vurghãredz | vurghãrescu | Vurghãrii/Vurghãrie | vurghar | vurghãr | vurghã | vurghur | vurgur | vurlu | vurtsã | vurtsescu | vurtsiri/vurtsire | vurtsitã | vurtsusescu | vurtsusiri/vurtsusire | vurtsusit | vurtushari/vurtushare | vurtushat | vurtushedz | vurtuti | vurvurã | vuryelã | vuryescu | vuryiri/vuryire | vuryit | vurzom | vurzon | vustrui | vutanã | vutani/vutane | vutarac | vutinã | vutselã | vutsescu | vutsiri/vutsire | vutsit | vuveatã | vuvetã | vu | vuzuescu | vuzuiri/vuzuire | vuzuit | vuz |