DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

Zboarã cari ahurhescu cu 'H' : 793

hãbari/hãbare | hãbãrsescu | hãbãrsiri/hãbãrsire | hãbãrsit | haberi/habere | habin1 | habin2 | habinã* | habinã | habinari | habinat | habinedz | habinescu | habiniri | habinit | hãboatã | haca! | hachi/hache | hachir | hadhyearcu | hadhyi/hadhye | hadum | hadyearcu | hadyi/hadye | hãeati/hãeate | hagealãchi/hagealãche | hagiba | hagi | hãgilãchi/hãgilãche | hãgioanji/hãgioanje | hahã | haha | haham | ha! | hãiati/hãiate | haides | hãidhipsescu | hãidhipsiri/hãidhipsire | hãidhipsit | haidi-de! | haidi/haide! | hãidipsescu | hãidipsiri/hãidipsire | hãidipsit | hai! | haihui | hai-hui | haihulãchi/haihulãche | haihum | haileas | haileslichi/hailesliche | haimalã | haimali | haimalii/haimalie | haimani | haimanlii/haimanlie | hain | hãin | hãinlãchi/hãinlãche | hãiri/hãire | hairlãtca | hãirlãtcu | hairlãtica | hãirlãtic | hairlisii | hairlitca | hairlitica | hairliu | hairsãz | hairula | hãirusescu | hãirusiri/hãirusire | hãirusit | halã1 | halã2 | hãlaci | halal | halali/halale | hãlãndãrescu | hãlãndãrii/hãlãndãrie | hãlãndãriri/hãlãndãrire | hãlãndãrit | halani/halane | halat | hãlati/hãlate | halazmo | hãlche | hãlcheri/hãlchere | halcumã | haldup | hãleati/hãleate | hale* | hale | haleu | hali1/hale | hali2/hale | hãlichi/hãliche | halimauã | hãlitsã | hãljurã | halli/halle | hãlvãgirii/hãlvãgirie | hãlvã | hãlvãngi | hãlvãngiu | hãlvãu | hãmãlãchi/hãmãlãche | hãmãleashti/hãmãleashte | hãmãlescu | hãmal | hãmãlichi/hãmãliche | hãmãmgi | hãmãmgiu | hãmami/hãmame | hãmbari/hãmbare | hambilumã | hambla | hãmblusescu | hãmblusiri/hãmblusire | hãmblusit | hãm! | ham! | hãminari | hãminat | hãminedz | hãminescu | hamin | hãminiri | hãminit | hamna | hamomilã | hamuarãdeari/hamuarãdeare | hamuarãd | hamuarãdiri/hamuarãdire | hamuarãs1 | hamuarãs2 | hamu- | hamurãdeari/hamurãdeare | hamurãd | hamurãdiri/hamurãdire | hamurãs1 | hamurãs2 | hanãmã | hãndac | hãndachi | hãndãcusescu | hãndãcusiri/hãndãcusire | hãndãcusit | handa | hãndos1 | hãndos2 | hãngearã | hãngear | hãngi | hãngioanji/hãngioanje | hãngiu | hani/hane | hãnjar | hãnjatic | hanumsã | hap1! | hap2 | hapã | haphi/haphe | hap-hup! | hãpsãnã | hãpsãnar | hãpsãnãu | hãpsãnescu | hãpsãngi | hãpsani/hãpsane | hãpsãniri/hãpsãnire | hãpsãnit | hãpseani/hãpseane | hapsi/hapse | hãpuescu | hãpuiri/hãpuire | hãpuit | harabelj | harabeu | haracastã | haracastrã | harac | hãrãchescu | hãrachi/hãrache | hãrãchiri/hãrãchire | hãrãchit | hãraci/hãrace | haraci/harace | hãrãcop | haractir | hãrãculji/hãrãculje | hãrãcupilji/hãrãcupilje | hãrãfilj | haragmã | hara | hãrã | hãrãhastã | hãrãhaxã | harahtir | hãrãhulji/hãrãhulje | hãrai/hãrae | haraimera | hãrãlj | hãrãmgi | hãrãmid | hãrãmidlãchi/hãrãmidlãche | harami/harame | hãrami/hãrame | hãrãmit | hãrãmitlãchi/hãrãmitlãche | haramiu | haramufai | harao | hãrapã | hãrapi/hãrape | hãrar | hãrãsescu | hãrãsiri/hãrãsire | hãrãsit | harasmã | haratsumã | harauã | hãrãxeashti2/hãrãxeashte | hãrãxescu1 | hãrãxiri1/hãrãxire | hãrãxiri2/hãrãxire | hãrãxit1 | hãrãxit2 | hãrãxitã | hãrãyii/hãrãyie | harazmã | harbã1 | harbã2 | hãrbii/hãrbie | hãrboalã1 | hãrboalã2 | hãrbulari/hãrbulare | hãrbulat | hãrbuledz | hãrbulescu1 | hãrbulescu2 | hãrbuliri1/hãrbulire | hãrbuliri2/hãrbulire | hãrbulit1 | hãrbulit2 | hãrbut | hãrchescu | hãrchin | hãrchiri/hãrchire | hãrchit1 | hãrchit2 | hãrdalã | harei | haremi/hareme | harenghi/harenghe | hãrescu | haresh | harfã | hãrgescu | hãrghii/hãrghie | hargi/harge | hãrgilãchi/hãrgilãche | hãrgiri/hãrgire | hãrgit | hãrgiuescu | hãrgiuiri/hãrgiuire | hãrgiuit | hãrgiuitor | harhabel | hãrhalã | hãrhalj | hãrhalji/hãrhalje | hãrhãndelj | hãrhãrescu | hãrhãriri/hãrhãrire | hãrhãrit | hãr! | har | hãrhastã | hãrhidã | hari/hare | hãrii/hãrie | hãrios | hãriri/hãrire | hãrisescu | harish | hãrisiri/hãrisire | hãrisit | harismã | hãrit | harizmã | hãrjescu | hãrjiri/hãrjire | hãrjit | hãrlãput | hãrlu | hãrnescu | hãrniri/hãrnire | hãrnit | hãros1 | hãros2 | hãrpã | hãrpuescu | hãrpuiri/hãrpuire | hãrpuit | hãrsescu | hãrsht! | hãrshti! | hãrsiri/hãrsire | hãrsit | hartã1 | hartã2 | hãrtachi/hãrtache | hãrtã* | hãrtã | hãrtii/hãrtie | hãrtu | hartupexi | harval | hãrvãljisescu | hãrvãljisiri/hãrvãljisire | hãrvãljisit | hãryii/hãryie | hãrzãescu | hãrzãiri/hãrzãire | hãrzãit | hãrzescu1 | hãrzescu2 | hãrziri1/hãrzire | hãrziri2/hãrzire | hãrzit1 | hãrzit2 | hãrzitor | has1 | has2 | hãsãbã | hãsãdhyear | hãsãdyear | hãsãmnitsã | hãsãpã | hãsãpescu1 | hãsãpescu2 | hãsap | hãsãpii/hãsãpie | hãsãpiri/hãsãpire | hãsãpit | hãsãplãchi/hãsãplãche | hasapljo | hãsãpnitsã | hãsãvyear | hasca1 | hasca2 | hascanifur | hãscari/hãscare | hãscat | hascu1 | hascu2 | hãseanlichi/hãseanliche | hase | hasei/hasee | haselã | hasha | hashcã | hãshcã | hãshdipsit | Hãsh | hashish | hãshot | hãshti/hãshte | hãshutescu | hashutu-hoarã | hasidear | hasidhear | hãsilj | hasmu1 | hasmu2(?) | hãsmusescu | hãsmusiri/hãsmusire | hãsmusit | hãsnã | hãsnãu | hasumeri | hãsumirsescu | hãsumirsiri/hãsumirsire | hãsumirsit | hãtai/hãtae | hãtalj | hãtãrgi | hãtãrgiu | hãtãri/hãtãre | hat | hãtrãgi | hãtrãgiu | hatrã | hatuli/hatule | hauã | hau | hãu | hãusescu | hãusiri/hãusire | hãusit | hãvã1 | hãvã2 | havai1/havae | hãvai1/hãvae | havai2/havae | hãvai2/hãvae | havale | havalei/havalee | hãvãngi | hãvãngiu | hãvani/hãvane | havrã | hãvuzi/hãvuze | hãvyear | hãzãrcu | hãzãri/hãzãre | hazi/haze | hazliu | hazmu1 | hazmu2 | hãzmusescu | hãzmusiri/hãzmusire | hãzmusit | hãznã | hãznãtar | hãznãu | hazo | hazumarã | hãzuri/hãzure | hazuscu | hãzusescu | hãzusiri/hãzusire | hãzusit | heamã1 | heamã2 | heam | heamin | hearã | hearbiri/hearbire | hearhicã | hearhic | hearhirã | hearhir | hearhitã | hearhit | heari1/heare | heari2/heare | heari*/heare | heavrã1 | heavrã2 | heca | hecã | helji/helje | herã | herãsescu | herãsiri/herãsire | herãsit | herbu | herhicã | herhic | her | herhirã | herhir | Heristi | hernii/hernie | hersu | hertu | hiarhicã | hiarhic | hiari/hiare | hiavrã | hicã | hicat | hicat | hicat | hic | hici | hidzeari/hidzeare | hidziri/hidzire | hig | hi-hi! | hiintsã | hilandru | hilãrii/hilãrie | hilidhonã | hilidhrunjauã | hilidhunjauã | hilidonã | hilidrunjauã | hilidunjauã | hilieti/hiliete | Hilj | hiljan | hiljarcã | hiljastru | hilj | hilj | hilji/hilje | hiljin | Hilj | hiljor | himã1 | himã2 | hima | himãzicã | him | himi/hime | himil | himizicã | himos | himunic | himusescu | himusiri/himusire | himusit | hinã* | hinã | hincã | hinda | hindalui | hindechi | hin | hintic | hioli/hiole | hiopsu | hior | hiotica | hioti/hiote | hipsu | hiptu | hir1 | hir2 | hirãchinã | hirar | hirãrilji/hirãrilje | hirãsescu | hirãsiri/hirãsire | hirãsit | hirbeari/hirbeare | hirburiu | hiri1/hire | hiri2/hire | hiric | hirisescu | hirisiri/hirisire | hirisit | hiritimati/hiritimate | hiritisescu | hiritisiri/hiritisire | hiritisit | hiritsescu | hiritsiri/hiritsire | hiritsit | hirotã | hirotonisescu | hirotonisiri/hirotonisire | hirotonisit | hirovico | hirtu | hirturã | hirurghu | hirurgu | hirush | hirutunii/hirutunie | hirutunisescu | hirutunisiri/hirutunisire | hirutunisit | hiruvim | hisapi/hisape | histrã | histrii/histrie | histrisescu | histrisiri/histrisire | histrisit | hitru | hiu | hiumãnic | hiumunic | hiumusescu | hiumusiri/hiumusire | hiumusit | hiupsescu | hiupsiri/hiupsire | hiupsit | hiurari/hiurare | hiurat | hiuredz | hiuri | hiuvrescu | hiuvriri/hiuvrire | hiuvrit | hivadã | hivadhã | hivrescu | hivriri/hivrire | hivrit | hivros | hlãmbusescu | hlãmbusiri/hlãmbusire | hlãmbusit | hlap-hlup! | hlãpuescu | hlãpuiri/hlãpuire | hlãpuit | hljarã | hljara | hljin | hljo | hljushcu | hm! | hnoatã | hoa! | hoarã | hoardã1 | hoardã2 | hoardã3 | hogi/hoge | hohut | honoatã | hopa! | hopã | hopa-la! | hop! | horhan | hor-hor! | horhor | horhut | horyea | hrãblã | hranã | hrãnescu | hrãniri/hrãnire | hrãnit | hrao | hrap-hrup! | hrãsht! | hrãshtuescu | hrãshtuiri/hrãshtuire | hrãshtuit | hrauã | hreami/hreame | hrean | hreu | hreus | hreusi/hreuse | hrii/hrie | hrisafi/hrisafe | hriscu | Hrishto | hrisic | hrisiclichi/hrisicliche | hrismã | hrisozmã | hristii/hristie | Hristo | Hristou | hrisu-mulã | hrisusescu | hrisusiri/hrisusire | hrisusit | hriusescu | hriusiri/hriusire | hriusit | hroa | hromã | hrom | hrubã | hrupã | hrup | htapodhi/htapodhe | htapodi/htapode | htibari/htibare | htizã | huarã | huardã | huchi/huche | huchimati/huchimate | huchiumati/huchiumate | huciudii/huciudie | hu-du-du! | hudum | huescu | huftã | huge | hugiudii/hugiudie | huhe! | hu | huhulescu | huhuliri/huhulire | huhulit | huhutã1 | huhutã2 | huhutescu1 | huhutescu2 | huhutiri1/huhutire | huhutiri2/huhutire | huhutit1 | huhutit2 | hui1/hue | hui2! | huilã | huiri/huire | huit | hulandar | huledz1 | huledz2 | hulerã | hulescu | hulidzari1/hulidzare | hulidzari2/hulidzare | hulidzat1 | hulidzat2 | hulii/hulie | huliri/hulire | huliros | hulit | huljisescu | huljisiri/huljisire | huljisit | hulusescu | hulusiri/hulusire | hulusit | humba | huncã | hundos | hundratã | hundruvenal | hunerã | huneri/hunere | huni/hune | hunii/hunie | hunipsescu | hunipsiri/hunipsire | hunipsit | hupuescu | hupuiri/hupuire | hupuit | hurhoanji/hurhoanje | hurhonj | hurhulescu | hurhuliri/hurhulire | hurhulit | hurhurescu | hurhuriri/hurhurire | hurhurit | hurhutescu | hurhutiri/hurhutire | hurhutit | hurhutulash | huricã | hurieti/huriete | hurmã | hurmai/hurmae | huro | hursescu | hursiri/hursire | hursit | huryeanit | huryeatã* | huryeatã | huryeat | huryiteashti/huryiteashte | huryitescu | hushafi/hushafe | husmeti/husmete | husmichear | husmichirlãchi/husmichirlãche | husmitipsescu | husmitipsiri/husmitipsire | husmitipsit | husuli/husule | hutã* | hutã | hutcã | hut | hutsãlji/hutsãlje | hutsami/hutsame | hutsãri/hutsãre | hutsãscu1 | hutsãscu2 | hutsãt | hutuli/hutule | huzmeti/huzmete | huzmichear | huzmichirlãchi/huzmichirlãche | huzmitipsescu | huzmitipsiri/huzmitipsire | huzmitipsit | huzuri/huzure | huzuripsescu | huzuripsiri/huzuripsire | huzuripsit |