DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

veari/veare

veari/veare (veá-ri) sf veri (vérĭ) – stulii ca un tserclju njic purtat di muljeri acãtsat i-aspindzurat di ureaclji (multi ori di-amalãmã i di-asimi stulsit sh-el cu alti njits stulii); ver, veri, tsirtsel, tsirtselj, dzirdzelj, minghiushi, minghiush, mãnghiush, mãngiush
{ro: cercel}
{fr: boucle (pendant) d’oreilles}
{en: ear ring}
ex: ancãrligatã, anvãrligatã, di tsutsur moali aspindzuratã (angucitoari: vearea, minghiushlu); ancãrligatã, anvãrligatã, tu guvã di featã bãgatã (angucitoari: vearea); usturimi, cu durimi, cãndu-l badz ãnj pari ghini (angucitoari: vearea); sh-tu ureclji-l purta cu veri (minghiush); lj-adusi nã preaclji di veri di-amalãmã; sã-nj fats nã preaclji di veri di bãcãri; dimãndã veri, biligiuts sh-neali di-asimi; sh-tu ureclji-l purta cu veri; trãdzea la mãgãziili cu lucri muljireshti cu neali, cu veri, cu mãndili

§ veri/vere (vé-ri) sf veri (vérĭ) – (unã cu veari)

§ verã (vé-rã) sf veri (vérĭ) – (unã cu veari)

§ ver2 (vérŭ) sn veri (vérĭ) – (unã cu veari)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

ver1

ver1 (verŭ) sm, sf vearã (veá-rã), veri (vérĭ), veari/veare (veá-ri) – soea-a atsilor tsi dipun dit un om i muljari (njits, nipots shi strãnipots) cu-atselj tsi dipun dit un frati i sorã di-a lui (di-a ljei); cusurin;
(expr:
1: cusurin-ver, cusurin-vearã, ver bun, vearã bunã = cusurin bun, prot cusurin; ashi cum suntu un cu-alantu, ficiorli sh-featili di doi frats, di dauã surãri i di un frati sh-di-unã sorã;
2: ver (vearã) di-andoilea = cusurin di-andoilea, defturu-cusurin(ã); ashi cum suntu un cu-alantu, ficiorli sh-featili di doi prots cusurinj i cusurini)
{ro: văr, verişoară}
{fr: cousin, cousine}
{en: cousin}
ex: un frati, ver, nipot; easti-un cusurin-ver a ljei; nveasta nj-u am soi, nj-u am vearã (cusurinã); nj-easti ver bun; suntu cusurinj-veri, tãtãnjlji frats

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã