DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

yis

yis (yísŭ) sn yisi/yise (yí-si) – aspunearea di fapti, bots, videri, idei, minduiri, etc. tsi sh-li fatsi omlu cu mintea cãndu doarmi (cã nu suntu dealihea); (fig: yis = minduiri sh-fãndãzii (tsi par dealihea ma suntu minciunoasi) tsi sh-li fatsi omlu cu mintea cãndu nu doarmi)
{ro: vis; viziune}
{fr: rêve, songe; vision}
{en: dream; vision}
ex: vidzui un yis aestã noapti cã ti-aveai dusã acasã; uruti yisi feci aestã noapti; hoara sh-ved tu yisi; ts-vidzui yislu cã va s-mori; omlu sh-vidzu yislu cu ocljilj; s-nu lu-aspunã a vãrnui, macã vor sã s-facã yislu; aestu fu yislu tsi nyisai, luna cu soarili hits voi doauãli; nu shi shtea, mãratlu, disi nu videa vãrnu yis; va tsã si pãru tu yis, ãlj dzãsirã, cã yeatsã nu s-aflã aoatsi; ca pit yis nj-aduc aminti di nãs; tricu bana ca un yis

§ nyis (nyísŭ) sn nyisi/nyise (nyí-si) – (unã cu yis) [bãgats oarã cã scriarea poati s-hibã shi “n yis”, ma atumtsea, noima easti: “tu yis”)
ex: cai shtii tsi easti nyislu?; nj-lu-aduc aminti ca pi nyis (ca pit yis); nyis (ca tu yis) nj-pãrurã treilji mesh aeshti

§ nyisedz (nyi-sédzŭ) (mi) vb I nyisai (nyi-sáĭ), nyisam (nyi-sámŭ), nyisatã (nyi-sá-tã), nyisari/nyisare (nyi-sá-ri) – cãndu dormu, ved sh-fac lucri cu mintea (cari nu suntu dealihea); ved tu yis; am un yis; ãnyisedz, ãnghisedz, yisedz; (fig: (mi) nyisedz = li ved ca prit yis; am mari mirachi ti un lucru sh-fãndãxescu cã va si s-facã, cu tuti cã shtiu (i nu shtiu) cã nu va si s-facã vãrnãoarã; nj-treatsi prit minti)
{ro: visa}
{fr: rêver}
{en: dream}
ex: nyisai (vidzui) un yis arãu; tutã noaptea mi nyisai (avui yisi) cu ljirtata dadã-mea; nyisa (fig: li videa ca prit yis) dzãlili di primuvearã; doarmi Costa shi nyiseadzã; nitsi cã si nyisa (nitsi cã-lj tritsea prit minti) s-agiungã aoa; noaptea si nyiseadzã omlu

§ nyisat (nyi-sátŭ) adg nyisatã (nyi-sá-tã), nyisats (nyi-sátsĭ), nyisati/nyisate (nyi-sá-ti) – tsi ari vidzutã un yis tu somnu; ãnyisat, ãnghisat, yisat
{ro: visat}
{fr: rêvé}
{en: dreamed}

§ nyisari/nyisare (nyi-sá-ri) sf nyisãri (nyi-sắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu sã nyiseadzã cariva; ãnyisari, ãnghisari, yisari

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn