DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

yia…

yia… (un diftongu tsi s-aflã tu nchisita-a zboarãlor) – vedz zboarãli tsi nchisescu cu diftongul yea… (shi ia/ea...); [adutsem aminti cã la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997): (i) s-astãsi nomlu ca diftongul ia/ea si sã ngrãpseascã ea (mash ndauã zboarã va facã exceptsii) shi (ii) zboarãli tsi au dauãli bots i shi a scriati deadun, aesti bots va s-avdã ahoryea (tu dauã silabi) ca i-ĭá; ma nghios va dãm mash ndauã exempli di-ahtãri zboarã la cari va s-adãvgãm zburãrea: “scriari neaprucheatã tu-aestu dictsiunar”, cu pitritseari la scriarea cu yea.

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

yea…

yea… (diftongu tsi s-aflã tu nchisita-a zboarãlor) – vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu diftongul yia… (shi ia/ea...); [adutsem aminti cã la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) s-astãsi nomlu ca diftongul ia/ea si sã ngrãpseascã ea; mash ndauã zboarã va facã exceptsii]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã