DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

yearan

yearan (yĭa-ránŭ) sm, sf yearanã (yĭa-rá-nã), yearanj (yĭa-ránjĭ), yearani/yearane (yĭa-rá-ni) – unã muljari (icã bãrbat) tsi s-bagã tu-ashtirnut cu vrutlu-lj (icã cu vruta-lj) fãrã s-hibã ncurunats; agãpitcoanji (sf mash), mushaver, aran, earan, morozã (sf mash), murozã (sf mash)
{ro: amant, ibovnic}
{fr: amant}
{en: lover}
ex: avea un yearan (vrut, mushaver); lj-aflarã yearanlu n casã; ascumsi yearanlu sum minderi

§ earan (ĭa-ránŭ) sm, sf earanã (ĭa-rá-nã), earanj (ĭa-ránjĭ), earani/earane (ĭa-rá-ni) – (unã cu yearan)
ex: ascundea earanjlji dupã ushi; iu s-dutsi, earanjlji s-duc dupã nãsã

§ aran (a-ránŭ) sm, sf aranã (a-rá-nã), aranj (a-ránjĭ), arani/arane (a-rá-ni) – (unã cu yearan)
ex: spuni-nj, cari ãnj ts-ai aran (vrut)?

§ yearanlãchi/yearanlãche (yĭa-ran-lắ-chi) sf yearanlãchi (yĭa-ran-lắchĭ) – bana tsi u duc atselj tsi vor sã-sh facã mash chehili-a truplui ca, bunãoarã, s-bea, s-mãcã, s-glindiseascã, s-bagã tu-ashtirnut deadun (muljeri sh-bãrbats), etc.; bana nitinjisitã tsi u duc putanili; pãnghii, purnilji, curvãrilji, curvãrii, putãnlichi
{ro: curvie, desfrâu}
{fr: prostitution, débauche, dévergondage}
{en: prostitution, debauchery}

§ earanlãchi/earanlãche (ĭa-ran-lắ-chi) sf earanlãchi (ĭa-ran-lắchĭ) – (unã cu yearanlãchi)
ex: cara s-nu s-alasã di earanlãchi, va s-u fatsim surghiuni pi gumar cu coada tru mãnã, cum eara adetea di zãmani

§ aranlãchi/aranlãche (a-ran-lắ-chi) sf aranlãchi (a-ran-lắchĭ) – (unã cu yearanlãchi)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

agapi/agape

agapi/agape (a-ghá-pi) sf agãchi (a-ghắchĭ) – vreari, sivdã, sivdai, mirachi, alughiri, alãghiri, vilisiri
{ro: iubire, amor}
{fr: amour}
{en: love}

§ agãpisescu (a-ghã-pi-sés-cu) vb IV agãpisii (a-ghã-pi-síĭ), agãpiseam (a-ghã-pi-seámŭ), agãpisitã (a-ghã-pi-sí-tã), agãpisiri/agãpisire (a-ghã-pi-sí-ri) – nj-aruc sivdãlu (mirachea, vrearea) pri cariva; aduchescu multã vreari trã cariva; agãchipsescu, agãpsescu, alãghescu, alughescu, voi, vilisescu
{ro: iubi}
{fr: aimer}
{en: love}

§ agãpisit (a-ghã-pi-sítŭ) adg agãpisitã (a-ghã-pi-sí-tã), agãpisits (a-ghã-pi-sítsĭ), agãpisiti/agãpisite (a-ghã-pi-sí-ti) – tsi sh-arucã sivdãlu pri cariva; atsel pri cari sh-arcã sivdãlu cariva; agãchipsit, agãpsit, alãghit, alughit, vrut, vilisit
{ro: iubit}
{fr: aimé}
{en: loved}

§ agãpisiri/agãpisire (a-ghã-pi-sí-ri) sf agãpisiri (a-ghã-pi-sírĭ) – atsea tsi fatsi atsel tsi sh-arucã sivdãlu pri cariva; agãchipsiri, agãpsiri, alãghiri, alughiri, vreari, vilisiri
{ro: acţiunea de a iubi; iubire}
{fr: action d’aimer}
{en: action of loving}

§ agãpsescu (a-ghãp-sés-cu) vb IV agãpsii (a-ghãp-síĭ), agãpseam (a-ghãp-seámŭ), agãpsitã (a-ghãp-sí-tã), agãpsiri/agãpsire (a-ghãp-sí-ri) – (unã cu agãpisescu)

§ agãpsit (a-ghãp-sítŭ) adg agãpsitã (a-ghãp-sí-tã), agãpsits (a-ghãp-sítsĭ), agãpsiti/agãpsite (a-ghãp-sí-ti) – (unã cu agãpisit)

§ agãpsi-ri/agãpsire (a-ghãp-sí-ri) sf agãpsiri (a-ghãp-sírĭ) – (unã cu agãpisiri)

§ agãchipsescu (a-ghã-chip-sés-cu) vb IV agãchip-sii (a-ghã-chip-síĭ), agãchipseam (a-ghã-chip-seámŭ), agãchipsitã (a-ghã-chip-sí-tã), agãchipsiri/agãchipsire (a-ghã-chip-sí-ri) – (unã cu agãpisescu)

§ agãchipsit (a-ghã-chip-sítŭ) adg agãchipsitã (a-ghã-chip-sí-tã), agãchipsits (a-ghã-chip-sítsĭ), agã-chipsiti/agãchipsite (a-ghã-chip-sí-ti) – (unã cu agãpisit)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

mushaver

mushaver (mu-shĭa-vérŭ) sm, sf mushaverã (mu-shĭa-vé-rã), mushaveri (mu-shĭa-vérĭ), mushaveri/mushavere (mu-shĭa-vé-ri) – unã muljari (icã bãrbat) tsi s-bagã tu-ashtirnut cu vrutlu-lj (icã cu vruta-lj) fãrã s-hibã ncurunats; agãpitcoanji (sf mash); morozã (sf mash); murozã (sf mash); earan, yearan, aran
{ro: amant, ibovnic}
{fr: amant, maîtresse (féminin seulement)}
{en: lover, mistress (feminine only)}
ex: alasã-ts feata sh-mushavera (agãpitcoanja)

§ murozã (mu-ró-zã) sf murozi/muroze (mu-ró-zi) – (unã cu mushaverã)
ex: shtiu cã ari unã murozã (agãpitcoanji)

§ morozã (mo-ró-zã) sf morozi/moroze (mo-ró-zi) – (unã cu mushaverã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

zdrod

zdrod (zdródŭ) sm, sf, adg zdrodã (zdró-dã), zdrodz (zdródzĭ), zdrodi/zdrode (zdró-di) – un tsi easti njic, dultsi, vrut shi diznjirdat; dash, scumpu, vrut, durut, ahar, diznjirdat, hãidipsit, yearan, etc.
{ro: drăgălaş, iubit}
{fr: mignon, charmant, bien-aimé}
{en: tiny and delicate person, pet, darling, dear, lover}
ex: zdrodlu (dashlu) plãndzi; tut cu zdroda (vruta) s-mi hãrsescu

§ zdrob (zdróbŭ) sm, sf, adg zdroabã (zdrŭá-bã), zdroghi (zdróghĭ), zdroabi/zdroabe (zdrŭá-bi) – (unã cu zdrod)
ex: zdroblu (dashlu) plãndzi shi zghileashti

§ zdrudescu (zdru-dés-cu) (mi) vb IV zdrudii (zdru-díĭ), zdrudeam (zdru-deámŭ), zdruditã (zdru-dí-tã), zdrudiri/zdrudire (zdru-dí-ri) – lj-aspun (ma multu a unui njic, bãrbat i nveastã vrutã) multã vreari shi-lj fac multi di mirãchili tsi li ari (cã suntu i nu suntu fapti cu minti); u min mãna lishor pristi truplu-a unei hiintsã (njic i mari, bãrbat i muljari, om i pravdã, etc.) multi ori cu zboarã di vreari i bãsheri; cãnãchipsescu, diznjerdu, gãlinisescu, gugilescu, pushputescu, hãidipsescu, hãrãsescu, hãrisescu, hãrsescu
{ro: răsfăţa, dezmierda}
{fr: caresser, choyer, dorloter}
{en: caress, fondle, pamper, spoil}
ex: zdrudits-vã (diznjirdatz-vã); lamnea si zdrudea (hãidipsea, cãdea tu vreari) cu nãs (

§ zdrudit (zdru-dítŭ) adg zdruditã (zdru-dí-tã), zdrudits (zdru-dítsĭ), zdruditi/zdrudite (zdru-dí-ti) –
1: tsi easti diznjirdat cu mãna i zboarãli dzãsi; diznjirdat, cãnãchipsit, cãnãchearcu, gãlinisit, gugilit, hadyearcu, pushputit, hãidipsit, hãrãsit, hãrisit, hãrsit;
2: bushcutoasã, mplinã, cãrnoasã
{ro: răsfăţat, dezmierdat, plină, cărnoasă}
{fr: caressé, choyé, dorloté; plein, charnu}
{en: caressed, fondled, pampered, spoiled; plain, fleshy}
ex: fatsa atsea zdruditã (diznjirdatã, bushcutoasã, mplinã)

§ zdrudiri/zdrudire (zdru-dí-ri) sf zdrudiri (zdru-dírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu sã zdrudeashti tsiva i cariva; pushputirea cu mãna; zboarãli dzãsi i faptili cu cari sã zdrudeashti i easti hãrsit cariva; cãnãchipsiri, gãlinisiri, gugiliri, diznjirdari, pushputiri, hãidipsiri, hãrãsiri, hãrisiri, hãrsiri; cãnachi, diznjirdãciuni, hadyi

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn