DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

hearhic

hearhic (hĭár-hicŭ) sm hearhits (hĭár-hitsĭ) – numã datã (i) a pomlui, criscut di om, cari fatsi unã yimishi dultsi, cãrnoasã, dzãmoasã, cu coaja shi carnea galbinã sh-cu-un singur os mari tu mesi, tsi easti dit idyea fumealji (shi sh-u-adutsi multu tu videari) cu caisa shi dzardzala, mash cã easti ma mari icã (ii) numã cari s-da cãtivãrãoarã shi a caisãljei; herhic, hearhir, herhir, hearhit, chearsic, virucnjeu, virucheu, viruchi; cais, caisiu
{ro: piersic; cais}
{fr: pêcher; abricotier}
{en: peach-tree; apricot-tree}

§ herhic (hĭér-hicŭ) sm herhits (hĭér-hitsĭ) – (unã cu hearhic)
ex: herhiclu-a nostru ma s-frãndzã di cãti herhitsi ari

§ hearhir (hĭár-hirŭ) sm hearhiri (hĭár-hirĭ) – (unã cu hearhic)

§ herhir (hĭér-hirŭ) sm herhiri (hĭér-hirĭ) – (unã cu hearhic)

§ hearhit (hĭár-hitŭ) sm hearhits (hĭár-hitsĭ) – (unã cu hearhic)

§ hearhicã (hĭár-hi-cã) sf hearhitsi/hearhitse (hĭár-hi-tsi) – yimisha faptã di pomlu hearhic; herhicã, hearhirã, herhirã, hearhitã, virucnjauã, virucheauã, viruchi, pheshcã shi cãtivãrãoarã, yimisha faptã di pomlu cais; (fig: herhicã = mãdularlu tsi u-aleadzi muljarea di bãrbat (tsi s-aflã dininti, namisa di cicioarli a truplui di muljari), prit cari intrã simintsa-a bãrbatlui tu truplu a muljariljei tra s-lji facã njitslji; pici, chizdã)
{ro: piersică; caisă}
{fr: pêche; abricot}
{en: peach; apricot}

§ herhicã (hĭér-hi-cã) sf herhitsi (hĭér-hi-tsi) – (unã cu hearhicã)
ex: herhitsli suntu poami gustoasi; ts-u bunã herhica (fig: ti-arãsescu muljerli, s-ti badz tu-ashtirnut cu eali, s-li-ambairi)

§ hearhirã (hĭár-hi-rã) sf hearhiri (hĭár-hi-ri) – (unã cu hearhicã)

§ herhirã (hĭér-hi-rã) sf herhiri (hĭér-hi-ri) – (unã cu hearhicã)

§ hearhitã (hĭár-hi-tã) sf hearhiti (hĭár-hi-ti) – (unã cu hearhicã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

pheshcã

pheshcã (phésh-cã) sf pheshti (phésh-ti) – yimisha datã di-un hearhic, tsi sh-u-adutsi multu cu caisa, galbinã, cãrnoasã, dzã-moasã sh-cu-un os mari tu mesi; hearhicã, herhicã, hearhirã, her-hirã, hearhitã, chearsicã, virucnjauã, virucheauã, viruchi
{ro: piersică}
{fr: pêche}
{en: peach}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

prascã

prascã (prás-cã) sf prãschi (prắs-chi) – numã cu cari easti cunuscutã unã yimishi cu coaja shi carnea galbinã, dultsi, cãrnoasã, dzãmoasã sh-cu-un singur os mari tu mesi, shi easti faptã (i) di pomlu cais (easti unã cu caisa, caisia) icã (ii) di pomlu hearhic (easti unã cu chearsica, hearhica, herhica, hearhira, herhira, virucnjaua, hearhita, virucheaua, viruchea, pheshca); praschii
{ro: piersică, caisă}
{fr: pêche, abricot}
{en: peach, apricot}

§ praschii/praschie (prás-chi-i) sf prãschii (prắs-chiĭ) – (unã cu prascã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

virucnjeu

virucnjeu (vi-ruc-njĭéŭ) sm virucnjei (vi-ruc-njĭéĭ) – numã datã a pomlui, criscut di om, tsi fatsi unã yimishi dultsi, cãrnoasã, dzãmoasã, cu coaja shi carnea galbinã sh-cu-un singur os mari tu mesi, tsi easti dit idyea fumealji (shi sh-u-adutsi multu tu videari) cu caisa shi dzardzala, mash cã easti ma mari; virucheu, viruchi, chearsic, hearhic, herhic, hearhir, herhir, hearhit
{ro: piersic}
{fr: pêcher}
{en: peach-tree}

§ virucheu (vi-ru-chĭéŭ) sm viruchei (vi-ru-chĭéĭ) – (unã cu virucnjeu)

§ viruchi1 (vi-rúchĭŭ) sm viruchi (vi-rúchĭ) – (unã cu virucnjeu)

§ virucnjauã (vi-ruc-njĭá-ŭã) sf virucnjei (vi-ruc-njĭéĭ) – yimisha faptã di pomlu virucnjeu; virucheauã, viruchi, chearsicã, hearhicã, herhicã, hearhirã, herhirã, hearhitã, pheshcã
{ro: piersică}
{fr: pêche}
{en: peach}

§ virucheauã (vi-ruc-chĭá-ŭã) sf viruchei (vi-ru-chĭéĭ) – (unã cu virucnjauã)

§ viruchi2 (vi-rú-chi) sf viruchi (vi-rúchĭ) – (unã cu virucnjauã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã