DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

voi1

voi1 (vóĭ) pr pirs II pl (plural, masculin shi fiminin, numinativ shi acuzativ; acuzativlu poati s-aibã shi zborlu “pri” nãinti ma, di-aradã, s-avdi fãrã el) – zbor tsi tsãni loclu a atsilor cu cari zburashti cariva; (forma shcurtã) vã, v (v-)
{ro: voi, pe voi, vă}
{fr: vous}
{en: you}
ex: voi nu hits ca noi; o voi dzenuri, o voi muntsã!; tut varlu cãdzu pri voi; a voauã vã si pari lishor

§ vã1 (vã) shi v1 (v-) ((i) pr pirs II: plural, masculin shi fiminin, acuzativ; forma shcurtã di la pronuma pirsunalã “voi” tsi s-adavgã multi ori la un zbor, tra s-lji nvãrtushadzã noima; (ii) pr refl II: plural, masculin shi fiminin, acuzativ) – pri voi; (forma shcurtã) v (v-)
{ro: vă, pe voi}
{fr: vous}
{en: you}
ex: culcats-vã (vã = voi) ma nclo; vã (vã = pi voi vã) vidzurã asearã; vã (vã = pri voi vã) neacã somnul; cãndu s-vã (s-vã = voi s-vã) turnats din hoarã; s-vã (vã = voi s-vã) tritsets pri acasã-vã (vã = pr pos a voastrã casã); va vã (va vã = pri voi va vã) bat, ficiori, cã nu hits bunj; tsiva s-nu da di casã, nitsi per di tuts-vã voi (= di voi tuts); ma singuri-vã (vã = pr pos a voshtri) duchits-vã (vã = pri voi); mini vã (vã = pri voi vã) dush aclo); v-astãljarã (v = vã, pri voi) n cali ma nu vã (vã = pri voi) loarã cu nãsh

§ a voauã (a vŭá-ŭã) pr pirs II (plural, masculin shi fiminin, ginitiv shi dativ a pronumãljei pirsunalã “voi”; ari totna shi zborlu “a” nãinti) – zbor tsi tsãni loclu-a atsilor cu cari zburashti cariva; a vauã; (forma shcurtã) vã, v (-v, v-)
{ro: vouă, vă}
{fr: à vous, vous}
{en: to you, you}

§ a vauã (a vá-ŭã) pr pirs II – (unã cu a voauã)

§ vã2 (nã) shi v2 (v-) ((i) pr pirs II: plural, masculin shi fiminin, ginitiv shi dativ; forma shcurtã di la pronuma pirsunalã “a voauã3” tsi-lj s-adavgã multi ori tra s-lji nvãrtushadzã noima; (ii) pr refl II: plural, masculin shi fiminin, dativ) – a voauã; a vauã
{ro: vouă}
{fr: à vous; vous}
{en: to you, you}
ex: bunã-vã dzua (vã = a voauã); bunã-vã seara; eapili-vã (vã = pr pos a voastri) vã (vã = a vauã) murirã; cari vã-i (vã-i = easti a vauã; icã easti pr pos a vostru) gionili trã nsurari?; el v-aspuni (v = vã, a voauã) un bun lucru; v-adusirã (v = vã, a voauã) nelu nãpoi; v-avea dzãsã (v = a voauã) multi zboarã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

vostru

vostru (a vós-tru) pr pos a voastrã (a vŭás-trã), a voshtri (a vósh-tri) shi a voshtsrã (a vósh-tsrã), a voastri/voastre (a vŭás-tri) (numinativ shi acuzativ; s-avdi totna cu zborlu “a” nãinti) – zbor tsi aspuni cã un lucru easti (i ma multi lucri suntu) a pareiljei dit cari fatsi parti atsel (atselj) cu cari zburashti cariva; zbor tsi tsãni loclu a numãljei a atsilor cu cari zburashti cariva (sh-cari au unã lugurii) shi numa-a lucrilor tsi au; vost, vã
{ro: vostru, al vostru}
{fr: votre; le/la vôtre}
{en: your, yours}
ex: a vostru easti muntili, a voastri suntu sh-cãsherli; a voastrã i casa, a voshtsrã suntu sh-ficiorlji

§ a vustrui (a vus-trúĭ) pr pos a vushtrei (a vush-tréĭ), a vushtror (a vush-trórŭ), a vushtror (a vush-trórŭ) – (ginitiv shi dativ di la pronuma “vostru”; s-avdi totna cu zborlu “a” nãinti)
{ro: vostru, al vostru}
{fr: votre; le/la vôtre}
{en: our, ours}
ex: leamnili suntu a vitsinlui a vushtrui, nu a vitsinãljei a vushtrei; dã-lj a vushtrui, nu a vushtrei; ficiorlji a vushtror; featili a vushtror; a vushtror nu lã dzãsh tsiva

§ vã3 (-vắ) pr pos (formã shcurtã a pronumãljei posesivã “a vostru” tsi s-adavgã tu bitisita-a unui zbor, multi ori tra s-lji nvãrtushadzã noima-a pronumãljei) – a vostru
{ro: a vostru}
{fr: votre}
{en: ours}
ex: njirdzets acasã-vã (vã = a voastrã); caljlji-vã (vã = a voshtri) nu vinjirã; yinlu-vã (vã = a vostru) vã (vã = pr pirs II a vauã) eara multu bun; apa-vã (vã = a voastrã) nu eara bunã trã beari; picurarlji-vã (vã = a voshtri) dipusirã n hoarã; eapili-vã (vã = a voastri) vã (vã = pr pirs II a vauã) murirã; cu ljirtarea-vã (vã = a voastrã); sum aumbra-vã (vã = a voastrã); mintea-vã (vã = a voastrã) cu noi; tsiva s-nu da di tuts-vã (vã = a voshtri) voi; ma singuri-vã (vã = a voshtri) duchits-vã (vã = pr pirs II pri voi)

§ a vost (a vóstŭ) pr pos a voastã (a vŭás-tã), voshti (a vóshtĭ), a voasti/voaste (a vŭás-ti) – (unã cu vostru)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã