DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti / Zboarã: Di iutsido ( cama multu ... )

aveglju

aveglju (a-vé-gljĭu) (mi) vb I avigljai (a-vi-gljĭáĭ), avigljam (a-vi-gljĭámŭ), avigljatã (a-vi-gljĭá-tã), avigljari/avigljare (a-vi-gljĭá-ri) – l-pãzescu un lucru tra s-nu-l lja cariva (s-nu-l furã, s-nu s-aspargã, s-nu chearã, etc.); nj-bag ghini mintea cãndu mutrescu un lucru; u trec noaptea dishtiptat la un mortu; stau dishtiptat (di-aradã noaptea) la caplu a unui lãndzit tra s-lu mutrescu (ma s-aibã ananghi di tsiva); mi-afirescu di tsiva; mi-afirescu (caftu) s-nu fac tsiva; avigljedz, vigljedz, veglju, priveglju, pizescu, pãzescu, pãdzescu, mi-afirescu, mi firescu
{ro: veghea, păzi}
{fr: veiller, garder}
{en: guard, watch, watch over}
ex: elj aveaglji tu coacã; meslu-aestu aveaglji-ti (ai-tsã mintea, afirea-ti); cãtse s-nu-aveglji?; cari sh-aveaglji limba, caplu-a lui sh-aveaglji; eara lãndzit arãu, avigljem tutã noaptea (shidzum dishtiptats la caplu-a lui); cãnili aveaglji casa (pãdzeashti casa); aveaglji-l (mutrea-l) s-nu cadã; vor s-lu vatãmã ma s-aveaglji (s-afireashti); s-nu s-avea avigljatã putsãn (s-nu s-avea afiritã) va lu-agudea n cap; cãndu nu s-avdu furi, atumtsea s-ti-aveglji (s-ti-afireshti) di nãsh; cãndu va s-aveaglji luplu pãstrãmãlu; badz luplu picurar shi vrei s-ts-aveaglji oili?

§ avigljedz (a-vi-gljĭédzŭ) (mi) vb I avigljai (a-vi-gljĭáĭ), avigljam (a-vi-gljĭámŭ), avigljatã (a-vi-gljĭá-tã), aviglja-ri/avigljare (a-vi-gljĭá-ri) – (unã cu aveglju)

§ avigljat (a-vi-gljĭátŭ) adg avigljatã (a-vi-gljĭá-tã), avigljats (a-vi-gljĭátsĭ), aviglja-ti/avigljate (a-vi-gljĭá-ti) – (lucru) tsi easti pãzit; (om) tsi-lj sta noaptea cariva la cap s-lu-aveaglji, s-lu mutreascã; tsi easti afirit; vigljat, privigljat, pizit, pãzit, pãdzit, afirit, firit
{ro: vegheat, păzit}
{fr: veillé, gardé}
{en: guarded, watched, watched over}

§ avigljari/avigljare (a-vi-gljĭá-ri) sf avigljeri (a-vi-gljĭérĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva aveaglji tsiva; vigljari, privigljari, piziri, pãziri, pãdziri, afiriri, firiri
{ro: acţiunea de a veghea, de a păzi; veghere, păzire; veghe, pază}
{fr: action de veiller, de garder}
{en: action of guarding, of watching, of watching over}

§ veglju (vé-gljĭu) (mi) vb I vigljai (vi-gljĭáĭ), vigljam (vi-gljĭámŭ), vigljatã (vi-gljĭá-tã), vigljari/vigljare (vi-gljĭá-ri) – (unã cu aveglju)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

trãsar

trãsar (trã-sárŭ) vb IV trãsãrii (trã-sã-ríĭ), trãsãream (trã-sã-reámŭ), trãsãritã (trã-sã-rí-tã), trãsãriri/trãsãrire (trã-sã-rí-ri) – fac unã minari (trimburari) a truplui, dinapandiha, ca urmari a unui lucru tsi lu-aduchescu ahãndos tu suflit (cãndu avdu unã boatsi la cari nu mi-ashteptu, lucru tsi mi-aspari, etc.); ansar niheamã di pri loc cu-unã njicã trimburari; treambur
{ro: tresări}
{fr: tressaillir}
{en: (give a) start, quiver}
ex: trãsari di harauã; trãsãrirã (trimbu-rarã) izvurli; mi-aspãreai cã trãsãri (s-minã shi trimburã) tutã noaptea

§ trãsãrit (trã-sã-rítŭ) adg trãsãritã (trã-sã-rí-tã), trãsãrits (trã-sã-rítsĭ), trãsãriti/trãsãrite (trã-sã-rí-ti) – tsi fatsi unã minari (trimburari) dinapandiha (cãndu s-aspari, cãndu-l dishteaptã cariva dit somnu, etc.)
{ro: tresărit}
{fr: tressailli}
{en: (given a) start, quivered}

§ trãsãriri/trãsãrire (trã-sã-rí-ri) sf trãsãriri (trã-sã-rírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva trãsari
{ro: acţiunea de a tresări; tresărire}
{fr: action de tressaillir}
{en: action of giving a start, of quivering}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbljei-Armãneascã