DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

strimuxescu

strimuxescu (stri-muc-sés-cu) (mi) vb IV strimuxii (stri-muc-síĭ), strimuxeam (stri-muc-seámŭ), strimuxitã (stri-muc-sí-tã), strimuxiri/strimuxire (stri-muc-sí-ri) – mi-alas cu tutã putearea, shi cu tutã greatsa-a truplui tsi am, pristi un lucru; ndes lucruri tu-unã cutii (dulapi, amaxi, etc.); calcu cu puteari pristi tsiva; mi pingu (mi ndes, mi-adun stog) cu altsã tra s-intru iuva; calcu, ndes, hig, pingu, apitrusescu, pitrusescu, aputrusescu, putrusescu, aplucusescu, plucusescu, pulcusescu
{ro: (se) înghesui, (se) îmbulzi}
{fr: (se) serrer, (se) presser}
{en: squeeze, press}
ex: nu mi strimuxea (apitrusea)

§ strimuxit (stri-muc-sítŭ) adg strimuxitã (stri-muc-sí-tã), strimuxits (stri-muc-sítsĭ), strimuxiti/strimuxite (stri-muc-sí-ti) – tsi easti cãlcat cu puteari; tsi s-aflã sum unã greatsã mari; tsi easti ndisat tu-unã cutii; tsi easti pimtu s-intrã iuva; cãlcat, ndisat, hiptu, pimtu, apitrusit, pitrusit, aputrusit, putrusit, aplucusit, plucusit, pulcusit
{ro: înghesuit, îmbulzit}
{fr: serré, pressé}
{en: squeezed, pressed}

§ strimuxiri/strimuxire (stri-muc-sí-ri) sf strimuxiri (stri-muc-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu si strimuxeashti tsiva; cãlcari, ndisari, hidzeari, pindzeari, apitrusiri, pitrusiri, aputrusiri, putrusiri, aplucusiri, plucusiri, pulcusiri
{ro: acţiunea de a (se) înghesui, de a (se) îmbulzi; înghesuire, îmbulzire}
{fr: action de (se) serrer, de (se) presser}
{en: action of squeezing, of pressing}

§ strãmuxescu (strã-muc-sés-cu) (mi) vb IV strãmuxii (strã-muc-síĭ), strãmuxeam (strã-muc-seámŭ), strãmuxitã (strã-muc-sí-tã), strãmuxiri/strãmuxire (strã-muc-sí-ri) – (unã cu strimuxescu)

§ strãmuxit (strã-muc-sítŭ) adg strãmuxitã (strã-muc-sí-tã), strãmuxits (strã-muc-sítsĭ), strãmuxiti/strãmuxite (strã-muc-sí-ti) – (unã cu strimuxit)
ex: strãmuxits (apitrusits) tu vagonj ca sardelili

§ strãmuxi-ri/strãmuxire (strã-muc-sí-ri) sf strãmuxiri (strã-muc-sírĭ) – (unã cu strimuxiri)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

trom

trom (trómŭ) sm fãrã pl – atsea tsi ari (tsi aducheashti) omlu cãndu s-aspari multu; aspãreari multu mari; cutrom, asparyiu, asparizmã, asparimã, asparmã, lãhtarã, datã, frixi, ceash, trumarã, pirdeshi, cutrem, cutrembur, cutremur
{ro: groază, spaimă}
{fr: épouvante, terreur, effroi}
{en: terror, fright, fear}

§ trumarã (tru-má-rã) sf trumãri (tru-mắrĭ) – (unã cu trom)
ex: sh-vidzurã nã trumarã (lãhtarã)

§ trumuxescu (tru-muc-sés-cu) vb IV trumuxii (tru-muc-síĭ), trumuxeam (tru-muc-seámŭ), trumuxitã (tru-muc-sí-tã), trumuxiri/trumuxire (tru-muc-sí-ri) – l-fac s-aducheascã unã mari asparizmã; lu-aspar multu; trumãxescu, trãmuxescu, ãnfricushedz, nfricushedz, fricushedz, fricuescu, nfrichedz, nfric, fric, bubuescu, lãhtãrsescu, cutrumuredz
{ro: (se) speria}
{fr: (s’é)pouvanter, être très anxieux}
{en: frighten, scare}
ex: caljlji sufla, trumuxea (s-aspãrea)

§ trumuxit (tru-muc-sítŭ) adg trumuxitã (tru-muc-sí-tã), trumuxits (tru-muc-sítsĭ), trumuxiti/tru-muxite (tru-muc-sí-ti) – tsi-lj s-ari faptã fricã; tsi easti multu aspãreat; trumãxit, trámuxit, aspãreat, aspãrat, aspãrit, spãreat, fricuit, ãnfricushat, nfricushat, fricushat, fricuit, nfricat, fricat, lãhtãrsit, bubuit, cutrumurat
{ro: speriat}
{fr: épouvanté, éffrayé}
{en: frightened, scared}

§ trumuxiri/trumuxire (tru-muc-sí-ri) sf trumuxiri (tru-muc-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu trumuxeashti cariva; trumãxiri, trãmuxiri, aspãreari, aspãrari, spãreari, fricuiri, ãnfricushari, nfricushari, fricushari, fricuiri, nfricari, fricari, lãhtãrsiri, bubuiri, cutrumurari
{ro: acţiunea de a (se) speria}
{fr: action de s’éffrayer; de (s’)épouvanter}
{en: action of frightening, of scaring}

§ trumãxescu (tru-mãc-sés-cu) vb IV trumãxii (tru-mãc-síĭ), trumãxeam (tru-mãc-seámŭ), trumãxitã (tru-mãc-sí-tã), trumãxiri/trumãxire (tru-mãc-sí-ri) – (unã cu trumuxescu)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn