DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

tut1

tut1 (tútŭ) adg, pr tutã (tú-tã), tuts (tútsĭ), tuti/tute (tú-ti) – ãntreglu dit cari nu lipseashti vãrnu i tsiva; tot, ãntreg
{ro: tot}
{fr: tout}
{en: all, everything}
ex: carishti tsi-lj dzãsi tutã calea (ntreaga cali); s-u-arucã tutã furtia (ntreaga furtii) pri mini?; tutã (ntreaga) dzuã lucreadzã; a tutãljei (a ntreagãljei) tsitati; a tutãljei (a ntreagãljei) io lj-u putui; a tutlor lã ded cali (nu-armasi un tra s-nu-lj dau cali); a tutulor; un tastru tut (ntreg) mplin cu flurii; l-mãcai tut (ntreg), nu-alãsai tsiva; di pristi tut (ditu-ntreg loclu); ti adrãm tutã (ntreagã) tu fustãnj nali sh-tuti lucrili (dit cari nu lipseashti vãrnu lucru di-atseali) tsi nã cãftash tsã li featsim; tuts voi si sicats (s-nu-armãnã vãr di voi nisicat); tuts s-lji (s-nu-alash vãr ca s-nu lji) ntreghi sh-di mintea-a ta s-nu esh; tuts fudzirã (nu-armasi vãr tra s-nu fugã); mãni tahina va s-hibã ayita cu tutã-auã (deadun cu-aua); picurarlji s-turnarã cu tuti oi sh-cu tuts cãnj (deadun cu oili sh-cu cãnjlji, fãrã s-alasã oai i cãni dinãpoi); s-dutsi Cola cu tut (deadun cu) Chita; veadi greclu sh-tutã (shi ntreaga) greaca

§ tut2 (tútŭ) adv – dipriunã, mash, el singur, etc.
{ro: încontinuu}
{fr: conti-nuellement, sans cesse}
{en: continuously}
ex: canda mini vream s-fac tut (mash) feati?; tut (mash) priningã budza di-amari anuta; tut el (el ãntreg) s-li tragã; un sh-tut (el singur, mash el) easti la pãrintsã; sh-avea un ficior sh-tut (el eara tut; mash el); ahãts avea nãs tuts (mash ahãts); tut ca tut; tut (dipriunã) imna cãtrã acasã cu caplu spindzurat; tut (dipriunã) pusputea sh-mutrea s-lu-acatsã; fatsi shicadz tr-arãdeari shi tut (dipriunã) ãlj grea; tut el sh-tut el (dipriunã el)

§ tot1 (tótŭ) adg, pr toatã (tŭá-tã), tots (tótsĭ), toati/toate (tŭá-ti) – (unã cu tut1)
ex: tots (tuts) shi toati (tuti) yin cãvalã; dã-lã a tutlor (la tuts)

§ tot2 (tótŭ) adv – (unã cu tut2)
ex: tot (dipriunã) ashi sh-dzãtsea tu minti; avea ntunicatã ghini di-cu-tot (dip ghini); lji scoasirã ocljilj di-cu-totalui

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã