DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

bãsmã

bãsmã (bãs-mắ) sm bãsmadz (bãs-mádzĭ) – cumatã di tsãsãturã suptsãri (pãndzã) di bumbac (mitasi, etc.), dit cari muljerlji sh-fac fustãnj i cu cari sh-acoapirã caplu; bãsmai, dãrmã, pãndzã
{ro: basma}
{fr: cotonnade; indienne}
{en: coton fabric}
ex: di prisuprã nã tigani, di prighios tutã bumbac, dinãpoi ca foarticã (angucitoari: lãndurã); purta nã fustani di bãsmã; acumpãrai trei cots di bãsmã

§ bãsmai/bãsmae (bãs-má-i) sf bãsmãi (bãs-mắĭ) – (unã cu bãsmã)
ex: nj-feci nã fustani di bãsmai

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

buguzii/buguzie

buguzii/buguzie (bu-ghu-zí-i) sf buguzii (bu-ghu-zíĭ) – stofã di bumbac, amisticatã cãtivãrãoarã sh-cu altã soi di ljitsã (ini)
{ro: bogasiu}
{fr: boucassin; cotonnade, futaine}
{en: cotton fabric}
ex: purta nã poalã di buguzii

§ buhasii/buhasie (bu-ha-sí-i) sf buhasii (bu-ha-síĭ) – (unã cu buguzii)

§ buhãsii/buhãsie (bu-hã-sí-i) sf buhãsii (bu-hã-síĭ) – (unã cu buguzii)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

ghiuralantã

ghiuralantã (ghĭu-ra-lán-tã) sf ghiuralanti/ghiuralante (ghĭu-ra-lán-ti) – pãndzã di bumbac; pãndzã chindisitã cu lilici (seamni, prici, etc.) di tuti hromili, dit cari, di-aradã, muljerli sh-fac fustãnj di veara
{ro: stambă}
{fr: cotonnade, indienne enjolivée}
{en: cotton fabric, printed fabric}
ex: polj di ghiuralantã; caftã poalã ghiuralantã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

paraxin

paraxin (pa-rác-sinŭ) adg paraxinã (pa-rác-si-nã), paraxinj (pa-rác-sinjĭ), paraxini/paraxine (pa-rác-si-ni) – tsi easti altã soi dicãt lucrili di-aradã cu cari lumea easti nvitsatsã; (lucru) tsi ti fatsi s-ti ciuduseshti (s-ti njiri, s-ti uinjiseshti, etc.) cã nu ti-ashtiptai s-lu vedz ashi cum aspuni; tsi easti trã ciudii (thamã, nishani, etc.); tronciu, toafi, alocut, ahoryea, ciudios
{ro: straniu, bizarre}
{fr: bi-zarre, étrange, étonnant}
{en: strange, peculiar, astonishing}
ex: paraxinã-lj si pari zburãrea umineascã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

stambã1

stambã1 (stám-bã) sf stãnghi/stãnghe (stắn-ghi) – pãndzã di bumbac dit cari s-fac fustãnj trã muljeri shi astari la stranji; stampã, pelã, sateni, atlazi
{ro: stambă}
{fr: cotonnade}
{en: cotton fabric}
ex: avea unã-aroshi fustani di stambã

§ stampã1 (stám-pã) sf stãnchi/stãnche(?) (stắn-chi) – (unã cu stambã1)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã