DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

th…

th… tu nchisitã (sh-cãtivãrãoarã tu mesea-a zboarãlor) – vedz shi zboarãli tsi au t… tu nchisitã (sh-cãtivãrãoarã tu mesea-a zboarãlor). [bãgats oarã cã, multi ori, avem zboarã tsi s-avdu sh-cu boatsea latinicheascã “t” sh-cu boatsea grãtseascã “theta”. [adutsem aminti cã la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) s-astãsi nomlu: “Zboarãli cari au sonlu grãtsescu “theta”, scriat di noi “th”, ma s-pronuntsã tu multi grai armãneshti sh-cu “t”, shi zboarãli nalili, neologhismili, tsi va s-hibã introdusi ma nclo sh-cari au sonlu “t” tsi va poatã s-hibã pronuntsat shi “th”, va sã ngrãpseascã cu “t” (cãtivãrãoarã, f, s); ma va si s-aproachi shi varianta cu “th”; sibepea easti cã, dupã cum u dzãsim ma nsus, shi dupã cum easti grailu-a omlui, avem zboarã tsi s-avdu sh-cu boatsea latinicheascã “t” sh-cu boatsea grãtseascã “th” (theta); tu dictsiunarlu-aestu, zboarãli tsi s-avdu cu boatsea “theta” va s-hibã ngrãpsiti dauãli turlii: sh-cu latinicheasca boatsi “t” shi cu grãtseasca boatsi “th” (theta); di-aradã, noima-a zborlui easti datã mash cãndu-l scriem cu “t” (icã f, s) shi, cãndu-l scriem cu “th”, avem pitritseari trã noima-a lui, la-aestu zbor].

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã