DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

cãplãdisescu

cãplãdisescu (cã-plã-di-sés-cu) vb IV cãplãdisii (cã-plã-di-síĭ), cãplãdiseam (cã-plã-di-seámŭ), cãplãdisitã (cã-plã-di-sí-tã), cãplãdisiri/cãplãdisire (cã-plã-di-sí-ri) – adavgu unã cumatã di pãndzã i stofã nãuntru-a unui stranj s-lu fac ma cãlduros (s-lu fac s-aravdã ma multu, s-lu-aspun ma pripsit, etc.); bag unã astari la un stranj; astãrusescu
{ro: căptuşi}
{fr: doubler (un vêtement); garnir}
{en: line (inside a garment)}
ex: cãplãdisii sultuclu

§ cãplãdisit (cã-plã-di-sítŭ) adg cãplãdisitã (cã-plã-di-sí-tã), cãplãdisits (cã-plã-di-sítsĭ), cãplãdisiti/cãplãdisite (cã-plã-di-sí-ti) – tsi-lj s-ari bãgatã unã astari; astãrusit
{ro: căptuşit}
{fr: doublé (un vêtement); garni}
{en: lined (a garment)}

§ cãplãdisi-ri/cãplãdisire (cã-plã-di-sí-ri) sf cãplãdisiri (cã-plã-di-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu s-cãplãdiseashti (s-bagã astari) la un stranj; cãplãdisiri
{ro: acţiunea de a căptuşi; căptuşire}
{fr: action de doubler (un vêtement); de garnir}
{en: action of lining (a garment)}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

catife

catife (ca-ti-fé) sm catifedz (ca-ti-fédzĭ) – tsãsãturã di mitasi (lãnã, bumbac, etc.) tsi ari pi-unã fatsã hiri multu shcurti, ndreapti shi ndisati
{ro: catifea}
{fr: velours}
{en: velvet}
ex: sultuc di catife

§ catifei/catifee (ca-ti-fé-i) sf catifei (ca-ti-féĭ) – (unã cu catife)
ex: feci un mindan di catifei; nu-am purtatã ninga fustani di catifei

§ catifiledz (ca-ti-fi-lédzŭ) (mi) vb I catifilai (ca-ti-fi-láĭ), catifilam (ca-ti-fi-lámŭ), catifilatã (ca-ti-fi-lá-tã), catifilari/catifilare (ca-ti-fi-lá-ri) – fac un lucru s-undzeascã cu catifelu, cu hãrli sh-cu cusurli-a lui; lu-acoapir un lucru cu (lj-adavgu) catife
{ro: catifela}
{fr: velouter}
{en: give a velvety appearance}
ex: catifilai (lu-anvilii cu catifei) scamnul atsel bunlu

§ catifilat (ca-ti-fi-látŭ) adg catifilatã (ca-ti-fi-lá-tã), catifilats (ca-ti-fi-látsĭ), catifila-ti/catifilate (ca-ti-fi-lá-ti) – tsi easti faptu s-undzeascã cu catifelu; tsi easti nvilit cu catifei; tsi sh-u-adutsi cu catifelu; moali ca catifeea
{ro: catifelat}
{fr: velouté}
{en: with a velvety appearance}
ex: feata ari unã boatsi catifilatã (dultsi, ca catifelu); duchii cã eara lãndzitã cã avea fatsa-aroshi, catifilatã; fructul avea unã peaji catifilatã

§ catifilari/catifilare (ca-ti-fi-lá-ri) sf catifilãri (ca-ti-fi-lắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu un lucru s-fatsi ca catifelu, easti nvilit cu catife, (s-)catifileadzã
{ro: acţiunea de a catifela; catifelare}
{fr: action de velouter}
{en: action of giving a velvety appearance}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

surtuc

surtuc (sur-túcŭ) sn surtutsi/surtutse (sur-tú-tsi) shi surtucuri (sur-tú-curĭ) – stranj bãrbãtescu faptu di-aradã di pustavi i shiac, tsi s-poartã pristi alanti stranji tra s-lu-afireascã di ploai i s-lji tsãnã cãldurã; siurtuc, sultuc; (fig: surtuc = un tsi alagã cãljurli, fãrã nitsiun scupo tu banã sh-fãrã s-aibã tu minti s-lucreadzã; vagabondu, ciuhljan, ciumagarã, hulandar, capisãz)
{ro: surtuc}
{fr: veste, pardessus}
{en: jacket, overcoat}
ex: bãrbats cu surtucuri; alagã ca un surtuc (fig: vagabondu, hulandar) fãrã lucru

§ siurtuc (sĭur-túcŭ) sn siurtutsi/siurtutse (sĭur-tú-tsi) – (unã cu surtuc)
ex: lja-ts shi siurtuclu cã va s-tsã hibã arcoari

§ sultuc (sul-túcŭ) sn sultutsi/sultutse (sul-tú-tsi) shi sultucuri (sul-tú-curĭ) – (unã cu surtuc)
ex: vor sultutsi, vor shiguni; s-dizviscu di sultuclu a lui lai

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã