DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

parataxi/parataxe

parataxi/parataxe (pa-rá-tac-si) sf paratãxi (pa-rá-tãxĭ) – tsirimonji tsi s-fatsi cu-unã multimi di oaminj (stratiots, ficiori di la sculii, etc.) tsi imnã deadun pri cali, arãdãpsits, multi ori cu flamburi (seamni, cruts, etc.) tu mãnã, cu cãntãri, etc. tra s-yiurtiseascã tsiva, un om mari (un ayi, unã sãrbãtoari, etc.); tsirimonja tsi s-fatsi (cu oaminj, muzicã, nomuri, adets, etc.) cãndu easti unã dzuã pisimã icã s-yiurtiseashti tsiva; pãratã, taxi, tsirimonji, sãltãnati, sãltãnatã, sultãnatã
{ro: alai, paradă, ceremonie, pompă}
{fr: parade, cérémonie, pompe}
{en: parade, ceremony}
ex: lu ngruparã cu parataxi (cu lumi shi tsirimonji)

§ taxi3/taxe (tác-si) sf tãxi (tắc-si) shi tãxuri (tắc-surĭ) – (unã cu parataxi)
ex: cu-ahãtã taxi (tsirimonji) mari

§ pãratã (pã-rá-tã) sf pãrati/pãrate (pã-rá-ti) shi pãrãts (pã-rắtsĭ) – (unã cu parataxi)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

sultan

sultan (sul-tánŭ) sm sultanj (sul-tánjĭ) – vãsilje (amirã, domnu mari, etc.) tsi ari puteari di banã sh-di moarti tu-un crat nturtsescu (di musulmanj); numã tsi s-da, cãtivãrãoarã, sh-la soi bãrbãteascã di-a sultanlui
{ro: sultan}
{fr: sultan}
{en: sultan}

§ sultanã (sul-tá-nã) sf sultani/sutane (sul-tá-ni) – vãsiloanji (amirãroanji, mamã, featã icã sorã di sultan)
{ro: sultană}
{fr: sultane}
{en: sultana}
ex: soi di sultani

§ sultãnatã (sul-tã-ná-tã) sf sultãnãts (sul-tã-nắtsĭ) – tsirimonja tsi s-fatsi (ca ti un sultan, cu parataxi, muzicã, oaminj, nomuri, adets, etc.) cãndu easti unã dzuã pisimã icã s-yiurtiseashti un lucru; sãltãnatã, sãltãnati, tsirimonji, parataxi, taxi;
(expr: vilendza di sultãnatã = unã vilendzã tsi s-bagã tu dzãli pisimi, tu parataxi, pristi sãmarlu i shaua-a calui)
{ro: saltanat, alai, ceremonie, pompă}
{fr: cérémonie, pompe}
{en: ceremony, pomp}
ex: trec celnits cu sultãnatã (cu tsirimonj, cu parataxi)

§ sãltãnatã (sãl-tã-ná-tã) sf sãltãnãts (sãl-tã-nắtsĭ) – (unã cu sultãnatã)
ex: ari mari sãltãnatã

§ sãltãnati/sãltãnate (sãl-tã-ná-ti) sf sãltãnãts (sãl-tã-nắtsĭ) – (unã cu sultãnatã)
ex: nu cu sãltãnati, nu cu pirifanji; amirãlu tu dzãli pisimi easi cu mari sãltãnati (tsirimonji); fac mari sãltãnati (multu luxu) cã suntu oaminj cu dari di mãnã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

Tanã

Tanã (Tá-nã) sf fãrã pl – numã armãneascã di muljari (tsi yini di-aradã di la Sultanã) tsi s-da multi ori ca numã-pãrnoanji la mulili albi
{ro: nume dat catârilor albi}
{fr: nom donné à un mulet blanc}
{en: name given to a white mule}

§ tãnãnushi/tãnãnushe (tã-nã-nú-shi) sf fãrã pl – zbor cu cari s-hãidipsescu featili njits
{ro: cuvânt cu care se mângâie fetiţele}
{fr: terme de caressse pour une petite fille}
{en: word for caressing a little girl}
ex: tãnãnushi njicãzã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

tsirimonji/tsirimonje

tsirimonji/tsirimonje (tsi-ri-mó-nji) sf tsirimonj (tsi-ri-mónjĭ) – multimea di nomuri (purtãri, adets, etc.) cu cari s-fatsi un lucru (arãdz di la bisearicã, yiurtisiri, adunãri, ziafets, etc.) tra s-aspunã ihtibari (eryi, tinjii, axitã, etc.); taxi, parataxi, sãltãnati, sultãnatã; (fig: tsirimonj = urãri)
{ro: ceremonie}
{fr: cérémonie}
{en: ceremony}
ex: lu-ashteaptã cu tsirimonji mari, cu oasti, muzicã, avyilii; tsirimonj armãneshti; shtii tsirimonj multi; nj-featsirã multi tsirimonj (fig: multi urãri); mari tsirimonji fu adz la bisearicã

§ tsirimunjos (tsi-ri-mu-njĭósŭ) adg tsirimunjoasã (tsi-ri-mu-njĭŭá-sã), tsirimunjosh (tsi-ri-mu-njĭóshĭ), tsirimunjoasi/tsi-rimunjoase (tsi-ri-mu-njĭŭá-si) – (adunari, yiurtisiri, etc.) tsi s-fatsi cu tsirimonji; (om) tsi s-poartã cu tsirimonji; tsirimonjos
{ro: ceremonios}
{fr: cérémonieux}
{en: ceremonious}

§ tsirimonjos (tsi-ri-mo-njĭósŭ) adg tsirimonjoasã (tsi-ri-mo-njĭŭá-sã), tsirimonjosh (tsi-ri-mo-njĭóshĭ), tsirimonjoasi/tsirimonjoase (tsi-ri-mo-njĭŭá-si) – (unã cu tsirimunjos)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã