DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

shuruinã

shuruinã (shĭu-ru-í-nã) sf shuruinj (shĭu-ru-ínjĭ) – apã tsi curã multu-agonja pi-unã cali multu ncljinatã (dupã unã ploai mari, dupã tuchirea agonja a neauãljei, etc.); muljiturã (sãndzi, lacrinj, etc.) tsi curã multã sh-agonja; proi, puvonj, zãntunã
{ro: şiroi, şuvoi}
{fr: flot, torrent}
{en: flood, flow, stream, torrent}
ex: sãndzili curã dit mini shuruinã (proi, puvonj)

§ shur-shur! (shĭúr-shĭúr) inter – zbor tsi-aspuni vrondul tsi-l fatsi unã shuruinã; shurshurarea tsi u fatsi unã apã tsi curã
{ro: sunetul făcut de un şiroi}
{fr: mot qui exprime le son d’un flot}
{en: word espressing the noise made by a stream}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

puvonj

puvonj (pu-vónjĭŭ) sm puvonj (pu-vónjĭ) shi sn puvoanji/pu-voanje (pu-vŭá-nji) –
1: apã multã tsi curã multu-agonja pi-unã cali multu ncljinatã (dupã unã ploai mari, dupã tuchirea agonja a neauãljei, etc.); muljiturã (sãndzi, lãcrinj, etc.) tsi curã multã sh-agonja; proi, shuruinã;
2: arãu njic, di-aradã di munti tsi curã agonja; pivonj, rãchei, trap, trãpulici; (fig: puvonj = apã murdarã, tulburi, murdãrilji, lãvushiturã)
{ro: torent; râuleţ}
{fr: torrent; ruisseau}
{en: torrent; brook}
ex: di ploi shi di puvoanji (proai); apã mintitã di puvoanji (proai); puvonjlji s-nu ti neacã; cãndu trec piningã casa-a lor, nj-astup nãrli di puvonj (fig: apa murdarã, lãvushiturã); nu mi scaldu tu puvonjlu-aestu (fig: apa aestã murdarã)

§ puvunjos (pu-vu-njĭósŭ) adg puvunjoasã (pu-vu-njĭŭá-sã), puvunjosh (pu-vu-njĭóshĭ), puvunjoasã/puvunjoasi (pu-vu-njĭŭá-si) – tsi easti turburi ca apa adusã di puvonj; murdar, turburi
{ro: murdar, tulbure}
{fr: sale, trouble}
{en: dirty, turbid, muddy}
ex: puvunjoasã (murdarã) apã n-adusi proilu

§ pivonj (pi-vónjĭŭ) sn pivoanji/pivoanje (pi-vŭá-nji) – arãu njic, di-aradã di munti tsi curã agonja; puvonj, rãchei, trap, trãpulici
{ro: râuleţ}
{fr: ruisseau}
{en: brook}
ex: zghicutli a pivonjlui (arãului)

§ proi (próĭŭ) sn proai/proae (prŭá-i) – apã multã tsi curã multu-agonja pi-unã cali multu ncljinatã (dupã unã ploai mari, dupã tuchirea agonja a neauãljei, etc.); muljiturã (sãndzi, lacrinj, etc.) tsi curã multã sh-agonja; puvonj, shuruinã
{ro: şuvoi, puhoi}
{fr: torrent}
{en: torrent}
ex: sãndzili curã di mini proi (shuruinã, puvonj)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

tsurtsurescu

tsurtsurescu (tsur-tsu-rés-cu) vb IV tsurtsurii (tsur-tsu-ríĭ), tsur-tsuream (tsur-tsu-reámŭ), tsurtsuritã (tsur-tsu-rí-tã), tsurtsuri-ri/tsurtsurire (tsur-tsu-rí-ri) – (apã, muljiturã) curã chicutã cu chicutã; (unã muljiturã) curã shuruinã (zãntunã, rãncãi) shi fatsi un vrondu, ciur! ciur!, ca apa tsi curã
{ro: curge picătură cu picătură; ţârâi}
{fr: couler goutte à goutte}
{en: run drop by drop}

§ tsurtsurit (tsur-tsu-rítŭ) adg tsurtsuritã (tsur-tsu-rí-tã), tsurtsurits (tsur-tsu-rítsĭ), tsurtsuriti/tsurtsurite (tsur-tsu-rí-ti) – tsi ari curatã chicutã cu chicutã
{ro: care a curs picătură cu picătură; ţârâit}
{fr: qui a coulé goutte à goutte}
{en: run drop by drop}

§ tsurtsuriri/tsurtsurire (tsur-tsu-rí-ri) sf tsurtsuriri (tsur-tsu-rírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu apa curã chicutã cu chicutã
{ro: acţiunea de a curge picătură cu picătură; de a ţârâi; ţârâire}
{fr: action de couler goutte à goutte}
{en: action of running drop by drop}

§ tsãr! tsãr! (tsắrŭ-tsắrŭ) inter – zbor cu cari vrem s-aspunem un vrondu tsi s-avdi cãndu curã apã; ciur! ciur!; cir-cir!
{ro: cuvânt care imită curgerea unui lichid}
{fr: mot qui imite le bruit d’un liquide qui coule}
{en: word imitating the sound of a running liquid}

§ ciur! ciur! (cĭúrŭ-cĭúrŭ) inter – (unã cu tsãr! tsãr!)
ex: ciur! ciur! tsurtsurescu apili

§ ciuredz (cĭu-rédzŭ) vb I ciurai (cĭu-ráĭ), ciuram (cĭu-rámŭ), ciuratã (cĭu-rá-tã), ciurari/ciu-rare (cĭu-rá-ri) – (unã cu tsurtsurescu)
ex: ciurã (curã) via n vali; ciurã (curã shuruinj) apa di pi nãs; lj-ciurã (lj-curã rãncãi) lãcrinjli dit oclji

§ ciurat (cĭu-rátŭ) adg ciuratã (cĭu-rá-tã), ciurats (cĭu-rátsĭ), ciurati/ciurate (cĭu-rá-ti) – (unã cu tsurtsurit)

§ ciura-ri/ciurare (cĭu-rá-ri) sf ciurãri (cĭu-rắrĭ) – (unã cu tsurtsuriri)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã