DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

shcljendzã

shcljendzã (shcljĭén-dzã) sf shcljendzã (shcljĭén-dzã) – shcop suptsãri sh-lungu ca di-unã palmã, pilichisit la dauãli capiti, cu cari s-agioacã ficiuritslji tu-un gioc di-a lor (iu, cu-un shcop lungu u-agudescu prota shcljendza tu-un capit tra s-u facã s-ansarã di pi loc tu vimtu shi, deapoea, s-u agudeascã dit vimtu, tra s-u aminã alargu); shcljandzã, shcljengi, shcljenzã, sclenciu, ciulicã, ciulengã, bachi, stingãli
{ro: ţurcă}
{fr: bâtonnet (employé dans un jeu d’enfants)}
{en: small piece of wood in a children’s game}
ex: ficiorlji s-agioacã nafoarã cu shcljendza

§ shcljandzã (shcljĭán-dzã) sf shcljendzã (shcljĭén-dzã) – (unã cu shcljendzã)

§ shcljenzã (shcljĭén-zã) sf shcljenzã (shcljĭén-zã) – (unã cu shcljendzã)
ex: canda ti-agiots cu shcljenza

§ shcljengi (shcljĭén-gi) sf shcljendzã (shcljĭén-dzã) – (unã cu shcljendzã)
ex: canda n-agiucãm cu shcljengea!

§ sclenciu (sclén-cĭu) sn pl(?) – (unã cu shcljendzã)
ex: s-agioacã cu sclenciu

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

bachi/bache

bachi/bache (bá-chi) sf pl(?) – shcop suptsãri sh-lungu ca di-unã palmã, pilichisit la dauãli capiti, cu cari s-agioacã ficiuritslji tu-un gioc di-a lor (iu, cu-un shcop lungu u-agudescu prota bachea tu-un capit tra s-u facã s-ansarã di pi loc tu vimtu shi, deapoea, s-u agudeascã dit vimtu, tra s-u aminã alargu); stingãli, shcljendzã, shcljandzã, shcljengi, shcljenzã, sclenciu, ciulicã, ciulengã, cilecã
{ro: ţurcă}
{fr: bâtonnet employé dans un jeu d’enfants}
{en: small stick of wood in a children’s game (tip-cat)}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

ciulicã

ciulicã (cĭu-lí-cã) sf ciulitsi/ciulitse (cĭu-lí-tsi) – shcop suptsãri sh-lungu, njic ca di-unã palmã, pilichisit la dauãli capiti, cu cari s-agioacã ficiuritslji tu-un gioc di-a lor (iu, cu-un shcop lungu u-agudescu prota ciulica tu-un capit tra s-u facã s-ansarã di pi loc tu vimtu shi, deapoea, s-u agudeascã dit vimtu, tra s-u aminã cãt ma largu); ciulengã, cilecã, bachi, shcljandzã, shcljendzã, shcljengi, shcljenzã, sclenciu, stingãli;
(expr:
1: ciulica! = fuga!;
2: va-nj lja ciulica! = va-nj lja putsa! nu poati s-nj-adarã tsiva!)
{ro: ţurcă}
{fr: bâtonnet employé dans un jeu d’enfants}
{en: small stick of wood in a children’s game (tip-cat)}
ex: ficiorlji s-agioacã cu ciulica (shcljendza); deadi foc a casãljei shi: ciulica!
(expr: fuga, s-nu lu-acatsã!); tsi va nj-adari, va-nj ljai ciulica
(expr: va-nj ljai putsa? va pots sã-nj fats tsiva?)?; lja-lj ciulica
(expr: lj-putsa, fã-lj tsiva) ma s-pots!

§ ciulengã (cĭu-lén-gã) sf ciulendzi/ciulendze (cĭu-lén-dzi) – (unã cu ciulicã)

§ cilecã (ci-lé-cã) sf ciletsi/ciletse(?) (ci-lé-tsi) – (unã cu ciulicã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

cut1

cut1 (cútŭ) sn cutã (cú-tã) – shcop njic cu cari s-agudeashti “ciulica” tu un gioc (shcljendzã) di cilimeanj; ciulengã, tsoapit
{ro: băţ de la jocul ţurcă de copii}
{fr: bâtonnet dont on frappe la “ciulica” dans un jeu d’enfants}
{en: stick for hitting: ciulica” in a children’s game}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

stingãli/stingãle

stingãli/stingãle (stín-gã-li) sf pl(?) – shcop suptsãri sh-lungu ca di-unã palmã, pilichisit la dauãli capiti, cu cari s-agioacã ficiuritslji tu-un gioc di-a lor (iu, cu-un shcop lungu u-agudescu prota stingãlea tu-un capit tra s-u facã s-ansarã di pi loc tu vimtu shi, deapoea, s-u agudeascã dit vimtu, tra s-u aminã alargu); shcljendzã, shcljandzã, shcljengi, shcljenzã, sclenciu, ciulicã, ciulengã, cilecã, bachi;
(expr: mi-adrai stingãli = biui multu sh-mi mbet di nu mata shtiu tsi fac; mi-adrai dzadã (cucutã, cãndilã, ciurla, hrup, curpit, tracã, etc.))
{ro: ţurcă}
{fr: bâtonnet employé dans un jeu d’enfants}
{en: small stick of wood in a children’s game (tip-cat)}
ex: n-agiucãm stingãli (ciulica); lj-adrã caplu stingãli
(expr: lu mbitã multu, l-featsi dzadã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

tingali/tingale

tingali/tingale (tín-ga-li) sf pl(?) – cumatã njicã di lemnu (shcop suptsãri sh-lungu ca di-unã palmã, pilichisit la dauãli capiti) cu cari s-agioacã ficiuritslji tu-un gioc di-a lor; ciulicã, ciulengã, bachi, shcljendzã, shcljandzã, shcljengi, shcljenzã, sclenciu
{ro: ţurcă}
{fr: bâtonnet (employé dans un jeu d’enfants)}
{en: small piece of wood in a children’s game}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã