DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

shatrã

shatrã (shĭá-trã) sf pl(?) – binai i udã tu cari s-tsãn hãlãtsli (machinjli) di lucrari agrili, grãdinjli, cãtivãrãoarã prãvdzã, etc.; tream, pljantsã, pãeatã, streahã
{ro: şopron}
{fr: appentis, remise, hangar}
{en: shed}
ex: featsi nã shatrã (tream) di scãnduri; arucã tuti vicljiturli sum shatrã (pãeatã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

plentsã

plentsã (plén-tsã) sf plentsã (plén-tsã) – binai i udã tu cari sh-aflã apanghiul (suntu hrãniti shi bãneadzã prãvdzãli); ahuri, damã, patos, pleantsã, staulã
{ro: grajd}
{fr: écurie}
{en: stable}
ex: un fur intrã tu plentsã (ahuri)

§ pleantsã (pleán-tsã) sf pleantsã (pleán-tsã) – (unã cu plentsã)

§ pljamitsã (pljĭá-mi-tsã) sf pljamitsã (pljĭá-mi-tsã) – (unã cu plentsã)
ex: s-bat caljlji tu pljamitsã (ahuri) xeanã

§ pljantsã (pljĭán-tsã) sf pljantsã(?) (pljĭán-tsã) – binai i udã tu cari s-tsãn hãlãtsli di lucrari agrili, grãdinjli, machini, cãtivãrãoarã prãvdzã, etc.; shatrã, tream, pãeatã
{ro: şopron}
{fr: hangar}
{en: shed}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

scãndurã

scãndurã (scắn-du-rã) sf scãnduri (scắn-durĭ) – cumatã di lemnu lungã (putsãn largã shi suptsãri) tãljatã dealungului dit truplu-a unui arburi cu cari s-fac casi (stizmi, pãtunji, citii, ushi, etc.) shi lucri ca measi (scamni, chivuri, etc.); blanã, grendã, mardzini; (fig:
1: scãndurã = unã soi di cãrpitor pri cari si ntindu peturli di pitã; expr:
2: hiu (mi fac, agiungu ca unã) scãndurã = (i) hiu, mi fac, agiungu multu slab (cu truplu ca unã scãndurã); (ii) hiu, mi fac, agiungu vãrtos, corcan, ca un lemnu;
3: easti cu trei scãnduri; lj-lipseashti unã scãndurã = easti di-atselj tsi nu mindueashti ca oaminjlji di-aradã, tsi nu para u-ari mintea ntreagã, tsi easti glar, tivichel, zurlu)
{ro: scândură, doagă}
{fr: planche, douve de tonneau}
{en: board, plank, stave}
ex: pri doauã scãnduri di ushi; featsi nã shatrã di scãnduri; durnjii pri scãnduri; agiumshu scãndurã (fig: slab ca unã scãndurã); mardzinea easti scãndura tsi ari mash unã parti ischi (cã-i tãljatã dit mardzina-a truplui di arburi); durnjii pri scãnduri (mpadi pri pãtunji); om ca cu trei scãnduri
(expr: om glar tsi nu u-ari tutã mintea); lj-lipseashti unã scãndurã
(expr: tsi nu para u-ari mintea ntreagã); aduchii cã easti cu trei scãnduri (easti glar)

§ scãndurici/scãndurice (scãn-du-rí-ci) sf scãndurici/scãndurice (scãn-du-rí-ci) –
1: scãndurã njicã;
2: unã hãlati di la-arãzboi
{ro: scânduriţă}
{fr: petite planche}
{en: small board, small plank}
ex: unã mulici ncãrcatã cu scãndurici (angucitoari: gãljina); scãnduricili lipsescu di la-arãzboi

§ scãnduricã (scãn-du-rí-cã) sf scãnduritsi/scãnduritse (scãn-du-rí-tsi) – (unã cu scãndurici)
ex: unã mulãritsã ncãrcatã cu scãnduritsi (angucitoari: gãljina)

§ scãndurat (scãn-du-rátŭ) adg scãnduratã (scãn-du-rá-tã), scãndurats (scãn-du-rátsĭ), scãndura-ti/scãndurate (scãn-du-rá-ti) – vãrtos ca unã scãndurã; tsi sta shi nu s-minã ca unã scãndurã; tsi sta niminat ca mortul dit chivuri; tsi sta ca agudit di chicutã; (fig: scãndurat = blãstimat)
{ro: ţeapăn ca o scândură}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

tream

tream (treámŭ) sn treami/treame (treá-mi) – binai i udã tu cari s-tsãn hãlãtsli (machinjli) di lucrari agrili, grãdinjli, cãtivãrãoarã prãvdzã, etc.; pljantsã, shatrã, pãeatã, streahã
{ro: şopron}
{fr: appentis, remise, hangar}
{en: shed}
ex: ningã ubor avea un tream (pljantsã) lungu, tsãnut pri nishti sturi di lemnu; nã vreavã s-avdi n tream (pljantsã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã