DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

ascuchescu

ascuchescu (as-cu-chĭés-cu) vb IV ascuchii (as-cu-chíĭ), ascu-cheam (as-cu-chĭámŭ), ascuchitã (as-cu-chí-tã), ascuchiri/as-cuchire (as-cu-chí-ri) – scot (talj) hãlãtsli (mãdularili) sixuali bãrbãteshti (i muljireshti) ashi cã omlu (pravda) nu mata poati s-facã njits; scuchescu, ciucutescu, dzigãrescu, shuts
{ro: castra}
{fr: castrer, châtrer}
{en: castrate}
ex: lu-ascuchi (l-ciucuti, l-dzigãri) calu

§ ascuchit (as-cu-chítŭ) adg ascuchitã (as-cu-chí-tã), ascuchits (as-cu-chítsĭ), ascuchiti/ascuchite (as-cu-chí-ti) – (omlu i pravda) a curi ãlj s-ari scoasã hãlãtsli sexuali sh-nu poati s-mata facã njits; scuchit, ciucutit, dzigãrit, shutsãt; gagur, gãgur, munuh, monoh, scupac, scupat, strif, hudum, hadum
{ro: castrat}
{fr: castré, châtré}
{en: castrated}

§ ascuchiri/ascuchire (as-cu-chí-ri) sf ascuchiri (as-cu-chírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu-lj si scoasirã a omlui (a pravdãljei) hãlãtsli sexuali di nu mata poati s-facã njits; scuchiri, ciucutiri, dzigãriri, shutsãri
{ro: acţiunea de a castra}
{fr: action de castrer, de châtrer}
{en: action of castrating}

§ scuchescu (scu-chĭés-cu) vb IV scuchii (scu-chíĭ), scucheam (scu-chĭámŭ), scuchitã (scu-chí-tã), scuchiri/scuchire (scu-chí-ri) – (unã cu ascuchescu)

§ scuchit (scu-chítŭ) adg scuchitã (scu-chí-tã), scuchits (scu-chítsĭ), scuchiti/scuchite (scu-chí-ti) – (unã cu ascuchit)

§ scuchiri/scuchire (scu-chí-ri) sf scuchiri (scu-chírĭ) – (unã cu ascuchiri)

§ scupat (scu-pát) sm, adg (mash masculin) scupats (scu-pátsĭ) – (birbec, tsap, etc.) a curi ãlj si scoasirã hãlãtsli (mãdularli) sexuali sh-nu poati s-u-alasã unã feaminã greauã; scupac, dzigãrit, ciucutit, ascuchit, scuchit, shutsãt; munuh, monoh, gagur, gãgur, strif, hudum, hadum
{ro: (ţap, berbec) castrat}
{fr: châtré, bouc châtré}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

ciucutescu2

ciucutescu2 (cĭu-cu-tés-cu) (mi) vb IV ciucutii (cĭu-cu-tíĭ), ciucu-team (cĭu-cu-teámŭ), ciucutitã (cĭu-cu-tí-tã), ciucutiri/ciucutire (cĭu-cu-tí-ri) – li scot (talj) hãlãtsli (mãdularili) sixuali bãrbãteshti (i muljireshti) ashi cã omlu (pravda) nu mata poati s-facã njits; ascuchescu, scuchescu, dzigãrescu, shuts
{ro: castra}
{fr: castrer, châtrer, hongrer}
{en: castrate}
ex: prindi s-ciucutim (sã scuchim) birbetslji sh-tsachilji; ciucutii (dzigãrii) calu aoaltari n hoarã

§ ciucutit2 (cĭu-cu-títŭ) adg ciucutitã (cĭu-cu-tí-tã), ciucutits (cĭu-cu-títsĭ), ciucutiti/ciucutite (cĭu-cu-tí-ti) – (omlu i pravda) a curi ãlj s-ari scoasã hãlãtsli sexuali sh-nu poati s-mata facã njits; ascuchit, scuchit, dzigãrit, shutsãt, gagur, gãgur, munuh, monoh, scupac, scupat, strif, hudum, hadum
{ro: castrat}
{fr: castré, châtré, hongré}
{en: castrated}
ex: tsap ciucutit (dzigãrit, scuchit); carnea di ed ciucutit easti nostimã

§ ciucutiri2/ciucutire (cĭu-cu-tí-ri) sf ciucutiri (cĭu-cu-tírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu-lj si scoasirã a omlui (a pravdãljei) hãlãtsli sexuali di nu mata poati s-facã njits; ascuchiri, scuchiri, dzigãriri, shutsãri
{ro: acţiunea de a castra}
{fr: action de castrer, de châtrer, de hongrer}
{en: action of castrating}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

dispoti

dispoti (dis-pótĭ) sm dispots (dis-pótsĭ) – unã di scãrli analti di priftsãlji (di arhiereeanj); arhiereu, ipiscup;
(expr:
1: lu (u) scol la dispoti = (mi duc la dispoti, la dãvii tra s-) caftu s-mi dispartu di muljari, di bãrbat;
2: (cari ts-u lo?, cari tsi-u furã?) dispoti! = nu shtiu cari!; cari sã-ts creapã; cureai)
{ro: arhiereu, episcop}
{fr: évêque, archevêque}
{en: bishop, archbishop}
ex: dispoti aflã mash prifteasa; vinji dispoti ãn hoarã, sh-preftsãlj s-fac (ca) nveasti; chir dispoti ma lj-u dzãtsea; cãts sh-la mãnjli, cu dispoti mãcã pãnj?; shi dispoti s-lu-adari, gumarlu la numtã nu s-cljamã; lituryisi dispoti; mash ti un s-pidipsea, ti dispoti!; dispoti, mi loash pri gushi; cari u furã capra? dispoti!
(expr: nu shtiu cari!; cari s-tsã creapã!)

§ disputami/disputame (dis-pu-tá-mi) sf fãrã pl – isnafea-a dispotslor; multimi di dispots
{ro: număr mare de arhierei}
{fr: nombre d’évêques}
{en: number of bishops}
ex: s-adunã disputamea (s-adunarã dispotslji tuts)

§ disputsãlji/dis-putsãlje (dis-pu-tsắ-lji) sf disputsãlj (dis-pu-tsắljĭ) – tehnea di dispoti; scamnul di dispoti; ipiscupii, episcopii, ipiscupat
{ro: arhierie}
{fr: carrière d’évêque}
{en: diocese}

§ disputescu (dis-pu-tés-cu) adg disputeascã (dis-pu-teás-cã), disputeshtsã (dis-pu-tésh-tsã), disputeshti/disputeshte (dis-pu-tésh-ti) – tsi tsãni di un dispoti; di dispoti; di ipiscup; ipiscupescu
{ro: arhieresc}
{fr: d’évêque}
{en: of bishop}
ex: calu easti disputescu (di dispoti)

§ disputeashti/disputeashte (dis-pu-teásh-ti) adv – ca faptu di dispoti
{ro: ca arhiereu}
{fr: à la manière des évêque}
{en: as done by a bishop}

§ disputaragã (dis-pu-ta-ra-gắ) sm disputaragadz (dis-pu-ta-ra-gádzĭ) – un dispoti tsi easti multu-arãu (ca un agã!)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

dzigãrescu

dzigãrescu (dzi-gã-rés-cu) vb IV dzigãrii (dzi-gã-ríĭ), dzigãream (dzi-gã-reámŭ), dzigãritã (dzi-gã-rí-tã), dzigãriri/dzigãrire (dzi-gã-rí-ri) – scot (talj) hãlãtsli (mãdularili) sixuali bãrbãteshti (i muljireshti) ashi cã omlu (pravda) nu mata poati s-facã njits; ascu-chescu, scuchescu, ciucutescu, shuts
{ro: castra}
{fr: castrer, châtrer}
{en: castrate}

§ dzigãrit (dzi-gã-rítŭ) adg dzigãritã (dzi-gã-rí-tã), dzigãrits (dzi-gã-rítsĭ), dzigãriti/dzigãrite (dzi-gã-rí-ti) – (omlu i pravda) a curi ãlj s-ari scoasã hãlãtsli sexuali sh-nu poati s-mata facã njits; ascuchit, scuchit, ciucutit, shutsãt; gagur, gãgur, munuh, monoh, scupac, scupat, strif, hudum, hadum
{ro: castrat}
{fr: castré, châtré}
{en: castrated}

§ dzigãriri/dzigãrire (dzi-gã-rí-ri) sf dzigãriri (dzi-gã-rírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu-lj si scot a omlui (a pravdãljei) hãlãtsli sexuali di nu mata poati s-facã njits; ascuchiri, scuchiri, ciucutiri, shutsãri
{ro: acţiunea de a castra}
{fr: action de castrer, de châtrer}
{en: action of castrating}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

gagur

gagur (gá-gurŭ) sm gaguri (gá-gurĭ) – tsap a curi ãlj si scoasirã hãlãtsli (mãdularli) sexuali tra s-nu mata poatã s-li-alasã cãprili greali; tsap dzigãrit, ciucutit, shutsãt, ascuchit, scuchit; munuh, monoh, hudum, hadum, scupac, scupat, strif, gãgur
{ro: ţap castrat}
{fr: bouc châtré}
{en: billy-goat castrated}

§ gãgur (gã-gúrŭ) sm gãguri (gã-gúrĭ) – (unã cu gagur)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

hadum

hadum (ha-dúmŭ) sm hadumeanj (ha-dú-meanjĭ) shi hadunj (ha-dúnjĭ) – bãrbat tsi-lj si scoasirã hãlãtsli (mãdularli) sexuali sh-nu poati s-li-alasã muljarli greali; hudum, dzigãrit, ciucutit, ascuchit, scuchit, shutsãt; gagur, gãgur, munuh, monoh, scupac, scupat, strif
{ro: eunuc}
{fr: châtré; eunuque}
{en: castrated; eunuch}

§ hudum (hu-dúmŭ) sm hudumeanj (hu-dú-meanjĭ) shi hudunj (hu-dúnjĭ) – (unã cu hadum)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

ipiscup

ipiscup (i-pís-cupŭ) sm ipiscuchi (i-pís-cuchĭ) – unã di scãrli analti di priftsãlji (di arhiereeanj); episcop, dispoti, arhiereu
{ro: episcop}
{fr: évêque}
{en: bishop}

§ episcop (e-pís-copŭ) sm episcochi (e-pís-cochĭ) – (unã cu ipiscup)

§ ipiscupii/ipis-cupie (i-pis-cu-pí-i) sf ipiscupii (i-pis-cu-piĭ) – tehnea di ipiscup (dispoti); scamnul di ipiscup (dispoti); iparhia (locurli, horli sh-cãsãbadzlji) tsi tsãni di un dispoti; crishtinjlji tsi bãneadzã tu-aestã iparhii; episcopii, ipiscupat, episcopat, disputsãlji, eparhii
{ro: episcopie}
{fr: diocèse}
{en: diocese}

§ iparhii/iparhie (i-par-hí-i) sf iparhii (i-par-híĭ) – locurli (horli sh-cãsãbadzlji) tsi tsãn di un dispoti; crishtinjlji tsi bãneadzã tu-aesti locuri; eparhii
{ro: eparhie}
{fr: diocèse}
{en: diocese}
ex: him tu idyea iparhii

§ eparhii/eparhie (e-par-hí-i) sf eparhii (e-par-híĭ) – (unã cu iparhii)

§ episcopii/episcopie (e-pis-co-pí-i) sf episcopii (e-pis-co-piĭ) – (unã cu ipiscupii)

§ ipiscupat (i-pis-cu-pátŭ) sn ipiscupati/ipiscupate (i-pis-cu-pá-ti) – (unã cu ipiscupii)

§ episcopat (e-pis-co-pátŭ) sn episcopati/episcopate (e-pis-co-pá-ti) – (unã cu ipiscupii)

§ ipiscupescu (i-pis-cu-pés-cu) adg ipiscupeascã (i-pis-cu-peás-cã), ipiscupeshtsã (i-pis-cu-pésh-tsã), ipiscupeshti/ipiscupeshte (i-pis-cu-pésh-ti) – tsi tsãni di un ipiscup (di-unã ipiscupii); di ipiscup; di dispoti; disputescu
{ro: episcopesc}
{fr: d’évêque, de diocèse}
{en: of bishop, of diocese}
ex: scamnu ipiscupescu (di ipiscup); pãtiritsã ipiscupeascã (di ipiscup)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

munuh

munuh (mu-núhŭ) sm, adg (mash masculin) munuhi (mu-núhĭ) – birbec (i tsap?) a curi ãlj si scoasirã hãlãtsli (mãdularli) sexuali sh-nu poati s-li-alasã oili greali; monoh, dzigãrit, ciucutit, ascuchit, scuchit, shutsãt; gagur, gãgur, scupac, scupat, strif, hudum, hadum
{ro: berbec castrat}
{fr: bélier châtré}
{en: ram castrated}

§ monoh (mo-nóhŭ) sm, adg (mash masculin) monohi (mo-nóhĭ) – (unã cu munuh)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

shuts2

shuts2 (shĭútsŭ) (mi) vb IV shutsãi (shĭu-tsắĭ), shutsam (shĭu-tsámŭ), shutsãtã (shĭu-tsắ-tã), shutsãri/shutsãre (shĭu-tsắ-ri) – scot (talj) hãlãtsli (mãdularili) sixuali bãrbãteshti (i muljireshti) ashi cã omlu (pravda) nu mata poati s-facã njits; ascuchescu, scu-chescu, dzigãrescu, ciucutescu
{ro: castra}
{fr: castrer, châtrer, hongrer}
{en: castrate}
ex: shutsã (lu-ascuche, lu scuchi, l-ciucuti) calu

§ shutsãscu2 (shĭú-tsắs-cu) (mi) vb IV shutsãi (shĭu-tsắĭ), shutsam (shĭu-tsámŭ), shutsãtã (shĭu-tsắ-tã), shutsãri/shutsãre (shĭu-tsắ-ri) – (unã cu shuts)

§ shutsãt2 (shĭu-tsắtŭ) adg shutsãtã (shĭu-tsắ-tã), shutsãts (shĭu-tsắtsĭ), shutsãti/shutsãte (shĭu-tsắ-ti) – (omlu i pravda) a curi ãlj s-ari scoasã hãlãtsli sexuali sh-nu poati s-mata facã njits; ascuchit, scuchit, dzigãrit, ciucutit, gagur, gãgur, munuh, monoh, scupac, scupat, strif, hudum, hadum
{ro: castrat}
{fr: castré, châtré, hongré}
{en: castrated}

§ shutsãri2/shutsãre (shĭu-tsắ-ri) sf shutsãri (shĭu-tsắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu-lj si scoasirã a omlui (a pravdãljei) hãlãtsli sexuali di nu mata poati s-facã njits; ascuchiri, scuchiri, dzigãriri, ciucutiri
{ro: acţiunea de a castra}
{fr: action de castrer, de châtrer, de hongrer}
{en: action of castrating}

§ shutsãturã2 (shĭu-tsã-tú-rã) sf shutsãturi (shĭu-tsã-túrĭ) – atsea tsi ari pãtsãtã atsel tsi s-ari shutsãtã (dzigãritã, ciucutitã)
{ro: castrare}
{fr: castration}
{en: castration}

§ nshuts2 (nshĭútsŭ) (mi) vb IV nshutsãi (nshĭu-tsắĭ), nshutsam (nshĭu-tsámŭ), nshutsãtã (nshĭu-tsắ-tã), nshutsãri/nshutsãre (nshĭu-tsắ-ri) – (unã cu shuts2)

§ nshutsãt2 (nshĭu-tsắtŭ) adg nshutsãtã (nshĭu-tsắ-tã), nshutsãts (nshĭu-tsắtsĭ), nshutsãti/nshutsãte (nshĭu-tsắ-ti) – (unã cu shutsãt2)

§ nshutsãri2/nshutsãre (nshĭu-tsắ-ri) sf nshutsãri (nshĭu-tsắrĭ) – (unã cu shutsãri2)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn