DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

cãtigurii/cãtigurie

cãtigurii/cãtigurie (cã-ti-gu-rí-i) sf cãtigurii (cã-ti-gu-ríĭ) – zboarãli greali tsi li-aruc a unui cãndu lu ncaci (lu-aurlu) tr-atseali tsi ari faptã; zboarãli slabi tsi li dzãc (li ngrãpsescu) trã un cari, dupã mintea-a mea, nu-ari faptã un lucru cum lipsea fãtseari; minciunã dzãsã maxus ca sã-lj s-aspargã numa-lj bunã a unui om tinjisit; zburãrea di-arãu tsi u fac trã cariva; cãtigurilji, ncãceari, vãryiri, efterii, muhtani, cacuzburãri, pãrãturã
{ro: reproş, acuzaţie, critică, calomnie}
{fr: reproche, accusation, blâme, critique}
{en: blame, accusation, critique}
ex: atumtsea aduchi cã ficiorlu nu-avea faptã cãtiguria tsi-lj fãtsea muljari-sa; afirea-mi, Doamne, di cãtigurii ghifteascã shi di uspitsãlji turtseascã

§ cãtigurilji/cãtigurilje (cã-ti-gu-rí-lji) sf cãtigurilj (cã-ti-gu-ríljĭ) – (unã cu cãtigurii)

§ cãtigursescu (cã-ti-gur-sés-cu) (mi) vb IV cãtigursii (cã-ti-gur-síĭ), cãtigurseam (cã-ti-gur-seámŭ), cãti-gursitã (cã-ti-gur-sí-tã), cãtigursiri/cãtigursire (cã-ti-gur-sí-ri) – lj-fac unã cãtigurii; lj-dzãc a unui cã el easti cu stepsu tu-atseali tsi ari faptã; cã nu hiu sinfuni trã un lucru tsi featsi, mi ncaci cu cariva shi, cu-unã boatsi apreasã lj-aruc zboarã greali, l-vãryescu; l-bag dinãpoi pri cariva tr-atseali tsi featsi; l-zburãscu pri cariva di-arãu; dzãc zboarã (di-aradã minciunoasi) a unui om tinjisit, maxus ca sã-lj s-aspargã numa-lj bunã; ncaci, lu-aurlu, cacuzburãscu, sãhunescu
{ro: reproşa, acuza, critica, defăima}
{fr: reprocher, accuser, blâmer, critiquer, calomnier}
{en: reproach, accuse, blame, criticize, slander}
ex: nãinti di mãrtari, sh-cãtigursi (lu zburã di-arãu) bãrbatlu; featili suntu buni, nu li cãtigursescu; tsi ma cãtigurseshti featili-a noastri? (li zburãshti di-arãu; lã dzãts cã eali au stepsu sh-nu featsirã ghini?); featili suntu buni, nu li cãtigursescu; cati dzuã ãl cãtigursea la bãrbat-su

§ cãtigursit (cã-ti-gur-sítŭ) adg cãtigursitã (cã-ti-gur-sí-tã), cãtigursits (cã-ti-gur-sítsĭ), cãtigursiti/cãtigursite (cã-ti-gur-sí-ti) – tsi easti ncãceat sh-aurlat ti-atseali tsi ari faptã; tsi-lj s-ari dzãsã cã ari faptã un lucru (tsi nu para-i bun) sh-cã stepsul easti a lui; tsi easti zburãt arãu; ncãceat, aurlat, cacuzburãt, sãhunit

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

efterii/efterie

efterii/efterie (ef-te-rí-i) sf efterii (ef-te-ríĭ) – minciunã dzãsã ma-xus ca sã-lj s-aspargã numa-lj bunã a unui om tinjisit; minciunjli tsi s-dzãc cãndu cariva easti cacu-zburãt (sãhunit); cacu-zburãri, muhtani
{ro: calomnie}
{fr: calomnie}
{en: calumny, slander}
ex: greauã muhtani, urãtã efterii arucarã pri mini

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

muhtani/muhtane

muhtani/muhtane (muh-tá-ni) sf muhtãnj (muh-tắnjĭ) – minciunã dzãsã maxus ca sã-lj s-aspargã numa bunã a unui om tinjisit; minciunjli tsi s-dzãc cãndu cariva easti cacu-zburãt (sãhunit); efterii, cacu-zburãri, biuftani
{ro: calomnie, bârfă}
{fr: calomnie, cancan}
{en: slander, gossip}
ex: greauã muhtani, urãtã efterii arucarã pri mini; oaminj bunj s-u patã i di muhtani, i di unjizi

§ biuftani/biuftane (bĭuf-tá-ni) sf biuftãnj (bĭuf-tắnjĭ) – (unã cu muhtani)
ex: aesti suntu biuftãnj di-a orbului

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

sãhunj

sãhunj (sã-húnjĭ) sf pl – zboarã greali (uruti, minciunoasi) tsi li dzãtsi omlu cãndu sã ncaci cu cariva; zboarã dzãsi maxus ca si-lj s-aspargã numa bunã a unui om tinjisit; zboarã arali; muhtani, efterii
{ro: vorbe rele, calomnii}
{fr: vilaines paroles, calomnies}
{en: bad, nasty words, slander}
ex: nj-mãcai di la tata ahãti sãhunj (zboarã greali) tri nãs; avdi mash sãhunj (zboarã greali, muhtãnj) di la dushmanj

§ sãhunescu (sã-hu-nés-cu) vb IV sãhunii (sã-hu-níĭ), sãhuneam (sã-hu-neámŭ), sãhunitã (sã-hu-ní-tã), sãhuni-ri/sãhunire (sã-hu-ní-ri) – l-zburãscu pri cariva di-arãu; lj-aruc zboarã greali cãndu mi ncaci cu cariva; dzãc zboarã (di-aradã minciunoasi) maxus ca sã-lj s-aspargã numa bunã a unui om tinjisit; cacuzburãscu, cãtigursescu
{ro: ponegri}
{fr: décrier, diffamer}
{en: decry, discredit, slander}

§ sãhunit (sã-hu-nítŭ) adg sãhunitã (sã-hu-ní-tã), sãhunits (sã-hu-nítsĭ), sãhuni-ti/sãhunite (sã-hu-ní-ti) – tsi easti zburãt di-arãu; tsi-lj s-ari arcatã zboarã greali tu-unã ncãceari; trã cari s-au dzãsã zboarã tra sã-lj s-aspargã numa; cacuzburãt, cãtigursit
{ro: ponegrit}
{fr: décrié, diffamé}
{en: decried, discredited, slandered}

§ sãhuni-ri/sãhunire (sã-hu-ní-ri) sf sãhuniri (sã-hu-nírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva sãhuneashti; cacuzburãri, cãtigursiri
{ro: acţiunea de a ponegri; ponegrire}
{fr: action de décrier, de diffamer}
{en: action of decrying, of discrediting, of slandering}
ex: sãhunirea (alumta cu zboarã greali) nu easti bunã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã