DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

aropun

aropun (a-ró-punŭ) sn aropuni/aropune (a-ró-pu-ni) – gãrnuts arosh tsi scoati pri fatsã omlu (ma multu tinirlji) multi ori cu putsãn pronj; ropun, ropan, cucudã, gãrnuts
{ro: bubă roşie pe obraz, coş}
{fr: légère éruption sur le visage; pustule, bouton, phlyctène}
{en: pimple, acne}
ex: mi umplui di aropuni (gãrnutsã pri fatsã); ficiorlu scoasi aropuni (gãrnutsã)

§ ropun (ró-punŭ) sn ropuni/ropune (ró-pu-ni) – (unã cu aropun)

§ ropan (ró-panŭ) sn ropani/ropane (ró-pa-ni) – (unã cu aropun)

§ arupunedz (a-ru-pu-nédzŭ) (mi) vb I arupunai (a-ru-pu-náĭ), arupunam (a-ru-pu-námŭ), arupunatã (a-ru-pu-ná-tã), arupuna-ri/arupunare (a-ru-pu-ná-ri) – scot aropuni tu fatsã; arãpunedz
{ro: scoate bube roşii pe obraz}
{fr: avoir une légère éruption sur le visage}
{en: get pimples (acne)}
ex: ti-arupunash (scoasish aropuni) tu fatsã

§ arupunat (a-ru-pu-nátŭ) adg arupunatã (a-ru-pu-ná-tã), arupunats (a-ru-pu-nátsĭ), arupunati/arupunate (a-ru-pu-ná-ti) – tsi-ari scoasã aropuni pri fatsã; arãpunat
{ro: cu bube roşii pe obraz}
{fr: qui a une légère éruption sur le visage}
{en: who got pimples (acne)}

§ arupunari/arupunare (a-ru-pu-ná-ri) sf arupunãri (a-ru-pu-nắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu un scoati aropuni
{ro: acţiunea de a scoate bube roşii pe obraz}
{fr: action d’avoir une légère éruption sur le visage}
{en: action of getting pimples (acne)}

§ arãpunedz (a-rã-pu-nédzŭ) (mi) vb I arãpunai (a-rã-pu-náĭ), arãpunam (a-rã-pu-námŭ), arãpunatã (a-rã-pu-ná-tã), arãpunari/arãpunare (a-rã-pu-ná-ri) – (unã cu arupunedz)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

pripun

pripun (pri-púnŭ) (mi) vb III shi II pripush (pri-púshĭŭ), pripuneam (pri-pu-neámŭ), pripusã (pri-pú-sã), pripuniri/pri-punire (pri-pú-ni-ri) shi pripuneari/pripuneare (pri-pu-neá-ri) – nj-spun pãrearea tsi u am (nj-dau cu mintea, urnipsescu lumea, etc.) trã cum si s-facã un lucru tra s-hibã ghini; nj-bag tu minti (apufãsescu) s-fac un lucru; hiu di pãreari (lugursescu, mindu-escu, pistipsescu, nj-u am, fãndãxescu, nj-da mintea, nj-cad pri shubei, am unã noimã, etc.) cã un lucru easti dealihea (easti bun, cã poati si s-facã, etc.)
{ro: propune; închipui, presupune, bănui}
{fr: proposer; supposer, soupçonner}
{en: propose; suppose, suspect}
ex: nã pripusim (minduim cã easti ghini, nã bãgãm tu minti) s-acãtsãm sclav un conjar; nã pripusim (lom apofasea, minduim cã easti ghini, nã bãgãm tu minti) s-intrãm njadzã-dzuã n hoarã; fãrã s-pripunã (s-mindueascã, s-cadã pi shubei cã easti) vãr piricul; multi-nj pripush (multi-nj bãgai tu minti) s-adar ma nu li-adrai

§ pripus1 (pri-púsŭ) adg pripusã (pri-pú-sã), pripush (pri-púshĭ), pripusi/pripuse (pri-pú-si) – (pãrearea, ideea) tsi u-ari shi sh-u da cariva, trã cum si s-facã un lucru tra s-easã ghini; (pãrearea, ideea) tsi u mindueashti cariva (tsi lugurseashti, pistipseashti, fãndãxeashti, etc.) cã un lucru easti dealihea (easti bun, cã poati si s-facã, etc.)
{ro: propus; închipuit, presupus, bănuit}
{fr: proposé; supposé, soupçonné}
{en: proposed; supposed, suspected}

§ pripuniri/pripunire (pri-pú-ni-ri) sf pripuniri (pri-pú-nirĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva pripuni tsiva
{ro: acţiunea de a propune; de a(-şi) închipui, de a presupune, de a bănui; propunere; închipuire, presupunere, bănuire}
{fr: action de proposer; de supposer, de soupçonner}
{en: action of proposing; of supposing, of suspecting}

§ pripunea-ri/pripuneare (pri-pu-neá-ri) sf pripuneri (pri-pu-nérĭ) – (unã cu pripuniri)

§ pripus2 (pri-púsŭ) sn pripusuri (pri-pú-surĭ) – sãmtsãrea tsi u-avem tu suflit shi ideea tsi nã treatsi prit minti cã atsea tsi videm (fãtsem i nã si spuni) nu easti dealihea (shi noi pistipsim cã lucrili suntu altã soi di cum li videm, li fãtsem i nã si spuni); shube, shubei, shubie, ergu, ipupsii

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn