DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

pri2

pri2 (prí) adv – zbor tsi caftã s-aspunã cã tsiva easti multu ma multu (ma mari, ma bun, etc.) dicãt lipseashti di-aradã s-hibã; para, multu, nai ma
{ro: prea}
{fr: trop, très}
{en: too, much too, over very}
ex: aleapsi trei oaspits, pri ma (multu) bunj; suntu proaspiti sh-pri (multu, para) caldi; ursa-lj lasã pri (multu, para) curmatã; arãchii di nai buna, di pri (nai ma) heartã; mãnãstirli eara pri (multu, para) vruti di crishtinj; cari va fugã pri (multu) amãnat, ca aestã gãljinã va s-armãnã; s-hãrsi pri (multu di) multu; atumtsea nvitsãm pri (para, multu di) multu; am sh-pri (sh-para) am; nvitsã shi pri (para) nvitsã; atselj tsi pri mãcã (mãcã ma multu dicãt lipseashti); bunjlji oaspits s-vor di pri (ma multu di) frats; ma, pri putsãni si spun

§ pri3- (prí-) prifixu – s-bagã nãintea-a unor zboarã (ma multu verbi), tra s-lã u alãxeascã noima; (i) ma multili ori noima-a zborlui easti nvãrtushatã; cu alti zboarã, atsea tsi easti si s-facã, s-fatsi ma multu dicãt lipseashti; (ii) prifixul “pri-” easti scriat di-aradã deadun cu zborlu (nu s-disparti cu semnul “-“ cum lu-aveam scriatã aoa), mash cã, cãtivãrãoarã, prifixul sã ngrãpseashti ahoryea di verbu (cãndu ashi u va atsel tsi scrii – sh-atumtsea prifixul poati s-hibã lugursit sh-ca un adverbu – icã atumtsea cãndu un altu zbor s-aflã namisa di prifixu shi verbu); (iii) cãndu zborlu tsi yini dupã prifixu nchiseashti cu “a”, atumtea dauãli bots “i” shi “a” pot si s-avdã shi si sã ngrãpseascã ahoryea, ma pot shi s-facã sh-unã, ca un diftongu, cã “i”-lu dit bitisita-a prifixului, cu “a”-lu ditu nchisita-a zborlui s-tuchescu deadun; (iv) zborlu cu prifixu va-l bãgãm tu fumealja-a zborlui
{ro: prefix care schimbă sensul cuvântului, de multe ori ca adverbul “pri”}
{fr: prefixe, qui change le sens du mot, souvent avec le sens de “pri”}
{en: prefix, that changes the sense of the word, often giving the sense of “pri”}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã