DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

dilii/dilie

dilii/dilie (di-lí-i) adv – cu tutã iliftiria (hurietea, slobodia, etc.) tsi u-ari cariva tra s-facã tsi va (si s-ducã iu va, s-dzãcã tsi va, etc.)
{ro: liber}
{fr: librement}
{en: freely}

§ dilingiu (di-lin-gíŭ) adg dilingii/dilingie (di-lin-gí-i), dilingii (di-lin-gíĭ), dilingii (di-lin-gíĭ) – (om) tsi alagã dilii cãljurli, dit un loc tu altu, fãrã nitsiun scupo tu banã sh-fãrã s-aibã tu minti ca s-facã tsiva; (om) tsi nu lu-arã-seashti s-lucreadzã shi nu pari s-aibã un loc iu s-bãneadzã, cu casa sh-cu lucrul; tsi ahãrzeashti ca lumea s-lu aibã tu catafronisi (cã easti atim, tihilai, firaun, pushclju, etc.); dilbider, vagabondu, hulandar, birdush, ciuhljan, ciumagarã, pezevenghiu
{ro: derbedeu, vagabond, haimana}
{fr: vagabond, fainéant, rôdeur}
{en: tramp, vagabond}
ex: cai s-adunã cu dilingia (vagabonda, hulandara) atsea

§ dilbider (dil-bi-dérŭ) adg dilbiderã (dil-bi-dé-rã), dilbideri (dil-bi-dérĭ), dilbideri/dilbidere (dil-bi-dé-ri) – (unã cu dilingiu)
ex: dilbiderã (hulandarã, tsi urdinã dit un loc tu altu), ca nã pirdicã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

pirdic1

pirdic1 (pir-dícŭ) sm, sf pirdicã (pir-dí-cã), pirdits (pir-dítsĭ), pirditsi/pirditse (pir-dí-tsi) – agru-pulj (cãftat multu di-avinãtori), mari cãt un pilister, cu peanili murni-pestri pi pãltãri, ca cinusha pi cheptu shi albi pi pãnticã, cari bãneadzã tu cãmpul cu grãni sh-tu pãduri pit tufi; pitruniclji, piturniclji, pituriclji, peturiclji, piturichi, tãlãndzã; (fig: pirdicã = featã, vrutã)
{ro: potârniche}
{fr: perdrix}
{en: partridge}
ex: mushat ca un pirdic (pitruniclji); n-arãspãndim ca pulj di pirdicã (pitruniclji)

§ pirdic2 (pir-dícŭ) sn pir-ditsi/pirditse (pir-dí-tsi) – ou chindisit di Pashti
{ro: ou încondeiat}
{fr: oeuf de Pâques teint et orné de dessins}
{en: painted Easter egg}
ex: nj-cãdzu ãn poalã un pirdic (ou chindisit)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

pitruniclji/pitruniclje

pitruniclji/pitruniclje (pi-tru-ní-clji) sf pitruniclji/pitruniclje (pi-tru-ní-clji) – agru-pulj (cãftat multu di-avinãtori), mari cãt un pilister, cu peanili murni-pestri pi pãltãri, ca cinusha pi cheptu shi albi pi pãnticã, cari bãneadzã tu cãmpul cu grãni sh-tu pãduri pit tufi; piturniclji, pituriclji, peturiclji, piturichi, pirdic, pirdicã, tãlãndzã; (fig:
1: piturniclji = featã, vrutã; expr:
2: pitruniclji scriatã = featã mushatã;
3: gurã di pitruniclji = (om) tsi zburashti i cãntã mushat;
4: pulj di pitruniclji s-featsi = s-featsi afan, nividzut)
{ro: potârniche}
{fr: perdrix}
{en: partridge}
ex: cãntã cuclu sh-pitruniclja; aclo iu sh-bati puljlu veara sh-pitruniclja njadzã-veara

§ piturniclji/piturniclje (pi-tur-ní-clji) sf piturniclji/piturniclje (pi-tur-ní-clji) – (unã cu pitruniclji)

§ pituriclji/pituriclje (pi-tu-rí-clji) sf pituriclji/pituriclje (pi-tu-rí-clji) – (unã cu pitru-niclji)
ex: pituricljili au cicioarli-aroshi; lj-fudzi pituriclja (fig: vruta)

§ peturiclji/peturiclje (pe-tu-rí-clji) sf peturiclji/pe-turiclje (pe-tu-rí-clji) – (unã cu pitruniclji)

§ piturichi/pi-turiche (pi-tu-rí-chi) sf piturichi (pi-tu-ríchĭ) – (unã cu pitruniclji)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

tãlãndzã

tãlãndzã (tã-lắn-dzã) sf tãlãndzã (tã-lắn-dzã) – agru-pulj (cãftat multu di-avinãtori), mari cãt un pilister, cu peanili murni-pestri pi pãltãri, ca cinusha pi cheptu shi albi pi pãnticã, cari bãneadzã tu cãmpul cu grãni sh-tu pãduri pit tufi; pitruniclji, piturniclji, pituriclji, peturiclji, piturichi, pirdic, pirdicã; (fig: tãlãndzã = featã, vrutã)
{ro: potârniche}
{fr: perdrix}
{en: partridge}
ex: nã zburash shi nã fudzish, moi tãlãndzã (pitruniclji); veadi iu s-alumta tã vãtãmari un pulj di tãlãndzã cu-un sharpi; aushlu nu vru sã-lj cadã pi zvercã shi-lj deadi, tsi cãftã tãlãndza; tãlãndza, pãnã s-adilj, s-turnã tu lumea di nghios; li lo puljlu tãlãndza, li bãgã tuti pi peani

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã