DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

patriarhu

patriarhu (pa-tri-ĭár-hu) sm patriarhi (pa-tri-ĭár-hi shi pa-tri-ĭárhĭ) – scara nai ma-analtã a dispotslor; caplu a dispotslor (bisearica crishtinã ortodoxã) dit locuri (di-aradã dit un stat) tsi s-chivirnisescu singuri; patera, pateran, patric, patricus (cã nu tsãni di altã bisearicã ma mari); (fig: patriarhu = om aush, lugursit di tutã fumealja shi soea-a lui ca un om multu mintimen, tsi lipseashti tinjisiri shi ascultari ca un cap ma mari a lor)
{ro: patriarh}
{fr: patriarche}
{en: patriarch}
ex: atsea bisearicã si umplea di patriarhi; au futã shi armãnj patriarhi

§ patera2 (pa-té-ra) sm pateranj (pa-té-ranjĭ) – (unã cu patriarhu)
ex: la aestã adunari a pateranjlor

§ pateran (pa-té-ranŭ) sm pateranj (pa-té-ranjĭ) – (unã cu patriarhu)

§ patric (pa-trícŭ) sm patrits (pa-trítsĭ) – (unã cu patriarhu)
ex: spuni-nj patritslji tuts (tuts patriarhilj)

§ patricus (pa-trí-cusŭ) sm patrits (pa-trítsĭ) – (unã cu patriarhu)

§ patriarhii/patriarhie (pa-tri-ĭar-hí-i) sf patriarhii (pa-tri-ĭar-híĭ) – parti dit bisearica crishtinã ortodoxã (di-aradã locurli dit un stat) cari s-chivirniseashti singurã shi ari n caplu-a ljei un patriarhu; pãlatea iu shadi patriarhul sh-di iu chivirniseashti lucrili a patriarhiiljei; patriarhat
{ro: patriarhie}
{fr: palais du patriarche}
{en: residence of a patriarch}
ex: si scularã cu giudetslu pãnã la patriarhii

§ patriarhat (pa-tri-ĭar-hátŭ) sn patriarhati/patriarhate (pa-tri-ĭar-há-ti) – (unã cu patriarhii)
ex: preftul a nostru dusi Ierusalim shi trapsi la patriarhat (patriarhii)

§ patriarhescu (pa-tri-ĭar-hĭés-cu) adg patriarheascã (pa-tri-ĭar-hĭás-cã), patriarheshtsã (pa-tri-ĭar-hĭésh-tsã), patriarheshti/patriar-heshte (pa-tri-ĭar-hĭésh-ti) – tsi ari s-facã cu un patriarhu i patriarhii; di (la) patriarhu; di (la) patriarhii

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

mitrã1

mitrã1 (mí-trã) sf mitri/mitre (mí-tri) – cãciula cu cari sh-acoapirã caplu dispoti cãndu sã ncljinã al Dumnidzã tu bisearicã, stulsitã multi ori cu-amalãmã shi chetri scumpi; soi di cãrunã mushat stulsitã (cu-amalãmã shi chetri scumpi) sh-purtatã di vãsiljadz shi amiradz
{ro: mitră}
{fr: mitre}
{en: mitre (bishop)}
ex: mash a disputadzlor lã easti geaizi s-poartã mitra

§ mitrupulit (mi-tru-pu-lítŭ) sm mitrupulits (mi-tru-pu-lítsĭ) – dispoti tsi s-aflã tu-unã scarã ma-analtã di dipotslji di-aradã shi ma nghios di patriarhu
{ro: mitropolit}
{fr: métropolite}
{en: archbishop}
ex: mitrupulitlu easti aush

§ mitrupulii/mitrupulie (mi-tru-pu-lí-i) sf mitrupulii (mi-tru-pu-líĭ) – scamnul a mitrupulitlui; biseritsli (shi crishtinjlji a lor) ursiti (cumãndãrsiti) di un mitrupulit; pãlatea shi bisearica iu mitrupulitlui urseashti shi fatsi lituryia; mitropuli
{ro: mitropolie}
{fr: cathédrale et siège d’un métropolitaine}
{en: cathedral and seat of the archbishop}
ex: Ohrida easti mitrupulii ca shi Birat; Dumãnica aestã fum la mitrupulii; lu sculã la mitrupulii

§ mitro-puli/mitropule (mi-tró-pu-li) sf fãrã pl – cãsãbã di frãmti dit unã nai iu, di-aradã, s-aflã shi scamnul a unui mitrupulit
{ro: oraş de frunte (capitala) dintr-o regiune}
{fr: ville importante (capitale) d’une région; métropole}
{en: large sity (capital) of a region; metropolis}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã