DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

pãrnari/pãrnare

pãrnari/pãrnare (pãr-ná-ri) sf pãrnãri (pãr-nắrĭ) – arburi multu njic, dit fumealja-a cupacilui, tsi creashti tu locurli chitroasi iu irneadzã oili, cu frãndzã verdzã tsi au tu mardzinea-a lor dintsã (schinj) tsi ntsapã niheamã, mãcati di oi sh-di cãpri tra si sh-arãdã foamea, cãndu loclu easti acupirit cu neauã; purnari, gãirush, greush
{ro: ceroaică, ilice}
{fr: houx; chêne nain, chêne au kermés, garouille}
{en: holly, holly-oak}
ex: cireaplu caldu cu-unã pãrnari s-ardi

§ purnari/purnare (pur-ná-ri) sf purnãri (pur-nắrĭ) – (unã cu pãrnari)

§ pãrnãriu (pãr-nã-ríŭ) sn pãrnãrii (pãr-nã-ríĭ) – pãduri di pãrnãri; multimi di pãrnãri; purnãreauã
{ro: pădure de ceroaică, de ilice}
{fr: endroit boisé de houx; nombre de houx}
{en: holly-oak forest; number of holly-oak trees}

§ purnãreauã (pur-nã-reá-ŭã) sf purnãrei (pur-nã-réĭ) – (unã cu pãrnãriu)

§ pãrnãrish (pãr-nã-ríshĭŭ) adg pãrnãrishi/pãr-nãrishe (pãr-nã-rí-shi), pãrnãrish (pãr-nã-ríshĭ), pãrnãrishi/pãr-nãrishe (pãr-nã-rí-shi) – tsi ari s-facã cu pãrnarea; tsi easti di pãrnari
{ro: de ceroaică}
{fr: de houx; de garouille}
{en: of holly, of holly-oak}
ex: earbã pãrnãrishi (tsi s-aflã namisa di pãrnãri)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

gãirush

gãirush (gã-i-rúshĭŭ) sm gãirush (gã-i-rúshĭ) – unã soi di pãrnari, di cupaci multu njic, cu coaja lai, cu lemnu tsi s-lucreadzã greu (ufilisit ma multu trã foc), cu frãndzã nyilicioasi, mãcati di oi sh-di cãpri tra si sh-arãdã foamea, ma multu earna cãndu loclu easti acupirit cu neauã; greush, pãrnari, purnari
{ro: specie de ilice, ceroaică}
{fr: espèce de houx, d’yeuse, dont les feuilles servent de nourriture aux moutons, surtout aux chèvres, pendant qu’il neige}
{en: species of holly or holly-oak}

§ greush (gré-ushĭŭ) sm greush (gré-ushĭ) – arburi njic, tsi sh-u-adutsi (i easti unã) cu pãrnarea shi gãirushlu, cu lemnul multu ndisat shi greu; gãirush, pãrnari, purnari
{ro: un fel de arbust cu lemnul greu}
{fr: arbrisseau semblable au houx et don’t le poids pèse}
{en: small tree, similar to holly, with heavy wood}
ex: ascumtu sum greush (pãrnari)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

schin1

schin1 (schínŭ) sm schinj (schínjĭ) –
1: atsea tsi sh-u-adutsi cu aclu shi easi dit truplu-a unei plantã (rug, pãljur, etc.), cari ntsapã sh-intrã lishor tu carnea-a omlui; jighiniturã, guvujdel, guvuzdel, guvuzdelj;
2: numã data la multi planti (jumeari) cu schinj, pi trup, frãndzã, lilici i fructi; mãrãtsini, chingher, gumarangath, ciun, pãljur, rug, etc.;
(expr:
1: schinlu-a alghinãljei = aclu cu cari ntsapã alghina;
2: schin ãntr-oclji; schin tsi-l portsi n sin = un di-atselj tsi nu pots s-lj-aravdzã;
3: shed ca pri schinj; canda am schinj la cur = nu pot s-shed tu-un loc, nu mi-acatsã loclu;
4: bag schinj = bag zizanji (anghidz, muzavirlãchi, munuflichi, munã-ficlichi);
5: trag cu schinlu = caftu s-adar tsiva ma nu pot s-adar dip hãiri;
6: ca pri schinj calcã = fatsi un lucru cu multu-angãtan;
7: nj-intrã schinlu = (i) nj-intrã unã ca shubei, zilj, nchizmã tu suflit, di nu-am isihii; (ii) mi-ari aguditã unã taxirati;
8: di schin, trandafir shi di trandafir arãsari schin; di lilici, schinj, shi di schin, lilici = lucru arãu (bun) poati s-easã dit un lucru bun (arãu);
9: nu-i trandafil fãrã schin; nu-i pãduri (curii) fãrã schinj; livadi fãrã schinj nu s-fatsi = nu-ari, di-aradã, lucri buni, fãrã s-aibã sh-pãrtsã arali;
10: schinlu tsi intrã va scuteari, cã sh-un schin ti moari = ma s-ai tsiva (cariva) tsi tsã fatsi arãu va s-lu ndredz tra s-nu ti mata cãrteascã)
{ro: spin; mărăcine}
{fr: épine; ronce}
{en: thorns; bramble bush}
ex: cãmpul s-umplu di schinj; lj-intrã un schin tu cicior; Steryiu si nvãli cu schinlu (mãrãtsinili); mi ari schin ãntr-oclji
(expr: nu poati s-mi-aravdã); schin ãntr-oclji lji stãtea
(expr: nu putea s-lu-aravdzã dip); cati casã ari cãti un schin; fã-ti schin s-ti poartã n sin; ca pri schinj shadi
(expr: nu poati s-shadã tu-un loc, nu lu-acatsã loclu); s-tradz cu schinlu nu s-acatsã di tsiva
(expr: escu dip ftohi, nu-am dip hãiri di tsiva)

§ schina-mi/schiname (schi-ná-mi) sf fãrã pl – loc cu multsã schinj; multimi di schinj
{ro: spinet, loc cu spini}
{fr: buisson d’épines, ronceraie}
{en: brushwood, ground covered with brambles}
ex: aflai gumarlu tu schinami

§ schinos (schi-nósŭ) adg schi-noasi/schinoase (schi-nŭá-si), schinosh (schi-nóshĭ), schinoa-si/schinoase (schi-nŭá-si) – tsi ari schinj, cu schinj

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn