DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

pãlascã

pãlascã (pã-lás-cã) sf pãlãshti (pã-lắsh-ti) – unã soi di poalã i curauã tu cari s-tsãn bãrutea, fushechili sh-tuti alanti lipsiti trã ncãrcarea-a tufechiljei; palascã, plascã, pãlãpascã, fushiclichi, pudyeauã, puzgheauã, pureauã, puryeauã
{ro: cartuşieră}
{fr: giberne, cartouchière}
{en: cartridge-belt}
ex: fushechi am, pãlascã nu; sh-tsimsi pãlãshtili, chicã apala di gushi sh-lo tufechea shi bãgã s-aveaglji; gheganj cu pãlãshti di flurii; ari pãlãshtili mplini di fishechi; pãlasca n brãn

§ palascã (pa-lás-cã) sf palãshti (pa-lắsh-ti) – (unã cu pãlascã)
ex: s-nj-adari voi dauã palãshti; palascã di-asimi; acumpãrã nã tãcãmi di armi, tufechi, doauã pishtoli, un yeatagan, nã arbii shi palãshti

§ plascã (plás-cã) sf plãshti (plắsh-ti) – (unã cu pãlascã)
ex: lja plãshtili, li tsindzi

§ pãlãpascã (pã-lã-pás-cã) sf pãlãpãshti (pã-lã-pắsh-ti) – (unã cu pãlascã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

fushechi/fusheche

fushechi/fusheche (fu-shĭé-chi) sf fushechi (fu-shĭéchĭ) – unã soi di chelindru njic tu cari s-bagã bãrutea tsi plãscãneashti cãndu plumbul easti aminat di tufechi; fishechi, fshechi, fishic;
(expr:
1: fushechi oarbã = fushechi tsi plãscãneashti mash, fãrã s-aminã un plumbu;
2: mi-adar fushechi = nj-umplu stumahea cu mãcari sh-beari)
{ro: cartuş}
{fr: cartouche}
{en: cartridge}
ex: fushechi am, pãlascã nu; s-adrã fushechi lamnja
(expr: mãcã multu di multu)

§ fishechi/fisheche (fi-shĭé-chi) sf fishechi (fi-shĭéchĭ) – (unã cu fushechi)
ex: ari pãlãshtili mplini di fishechi

§ fishic (fi-shícú) sn fishitsi/fishitse (fi-shí-tsi) – (unã cu fushechi)
ex: arucã un fishic orbu
(expr: fishic fãrã plumbu)

§ nfishec (nfi-shécŭ) vb I nfishicai (nfi-shi-cáĭ), nfishicam (nfi-shi-cámŭ), nfishicatã (nfi-shi-cá-tã), nfishicari/nfishicare (nfi-shi-cá-ri) – ncarcu nã tufechi cu fishechi;
(expr: mi nfishec = mi-adar fushechi; nj-umplu stumahea cu mãcari sh-beari)
{ro: încărca puşca (cu cartuşe)}
{fr: charger le fusil (avec des cartouches)}
{en: load rifle (with cartridges)}
ex: tora oastea nu cheari chirolu ca si nfishacã tufechili; nfishacã-ti (
ex: ndoapã-ti) ghini

§ nfishicat (nfi-shi-cátŭ) adg nfishicatã (nfi-shi-cá-tã), nfishicats (nfi-shi-cátsĭ), nfishicati/nfishicate (nfi-shi-cá-ti) – (tufechi) tsi easti ncãrcatã
{ro: încărcat (cu cartuşe)}
{fr: chargé (fusil)}
{en: loaded (rifle)}
ex: purta armili nfishicati (ncãrcati)

§ nfishicari/nfi-shicare (nfi-shi-cá-ri) sf nfishicãri (nfi-shi-cắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu si ncarcã unã tufechi
{ro: acţiunea de a încărca puşca (cu cartuşe)}
{fr: action de charger le fusil (avec des cartouches)}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

pudeauã

pudeauã (pu-deá-ŭã) sf pudei (pu-déĭ) –
1: lucru tsi-l bagã oaminjlji (di-aradã muljerli) cãndu lucreadzã (pristi stranji, di mesi sh-ma nghios) tra s-nu s-murdãripseascã; poalã, mbrustelã, neci, necicã, peci, bistimali, pistimali, pishcimal; pudyeauã, puzgheauã, pureauã, puryeauã;
2: lucru ca unã soi di poalã i curauã tu cari s-tsãn fushechi; pudyeauã, puzgheauã, pureauã, puryeauã, palascã, pãlascã, plascã, pãlãpascã, fushiclichi
{ro: şorţ; cartuşieră}
{fr: tablier; cartouchière}
{en: apron; cartridge-belt}
ex: cu fushetsli tu pudeauã (poalã)

§ pudyeauã (pudh-yĭá-ŭã) sf pudyei (pudh-yéĭ) – (unã cu pudeauã)

§ puzgheauã (puz-ghĭá-ŭã) sf puzghei (puz-ghĭéĭ) – (unã cu pudeauã)

§ purgheauã (pur-ghĭá-ŭã) sf purghei (pur-ghéĭ) – (unã cu pudeauã)

§ puryeauã (pur-yĭá-ŭã) sf puryei (pur-yéĭ) – (unã cu pudeauã)
ex: li adunã tu puryeauã; acãtsã topa tu puryeauã

§ pureauã1 (pu-reá-ŭã) sf purei (pu-réĭ) – (unã cu pudeauã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã