DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

creashtit

creashtit (creásh-titŭ) sn creashtiti/creashtite (creásh-ti-ti) –
1: partea di nsus (cu per) a caplui;
2: partea di nai ma nsus a unui lucru (munti, arburi, casã, pirgu, etc.), multi ori (ma nu totna) chipitoasã (surlutoasã, ntsãpãlicoasã); angheauã, cacealiu, cãrciliu, creashtic, creashtid, cuculj, culmã, chiscu, cingãrliu, cipit, ciucã, ciulubet, ciuciulã, ciumã, ciungani, huhutã, pic, pifilic, tãmpã, tsãpãlic, tsipilic, tsulubet, chirchinedz, chipitã, mitcã, mãyeauã, gucilii, gugiulii;
(expr: din creashtit pãn tu cicioari = tutu-ntreg, di la cap pãnã la cicioari)
{ro: creştet}
{fr: cime, sommet, faîte; haut de la tête}
{en: summit, top (of head, tree)}
ex: un per din creashtit, din cap; di pi creashtit (cãrciliulu di munti) hoara tutã sã-nj mutrescu; dit creashtitlu-a-atsilor opdzãts di anj

§ creashtic (creásh-ticŭ) sn creashtitsi/creashtitse (creásh-ti-tsi) – (unã cu creashtit)

§ creashtid (creásh-tidŭ) sn creashtidi/creashtide (creásh-ti-di) – (unã cu creashtit)

§ creastã2 (creás-tã) sf creasti/creaste (creás-ti) – partea di nsus a unei casã, a unui munti, a pãdurlor, etc.; creashtid, creashtic, ciumã, cãrciliu, angheauã, mãyeauã, ciucã, rehã, areahã, jigo, etc.
{ro: creastă (de munte)}
{fr: crête (de montagne)}
{en: crest (of mountain), ridge}
ex: s-videa pi creasta a muntilui; pri creasta a pãdurlor lutseafirlu moari

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

optu

optu (óp-tu) num – numirlu 8 (namisa di 7 shi 9)
{ro: opt}
{fr: huit}
{en: eight}
ex: optulj (optu di nãsh) eara mintiosh shi noulu eara chirut; udãlu iu durnja optuli (atseali optu) feati; ca vãr gioni cãndu tu optuli (atsea di-a opta dzuã), l-toarnã soacrã-sa pãryicea

§ optul (óp-tulŭ) num ord opta (óp-ta) – atsel (atsea) tsi s-aflã tu loclu 8 dit unã aradã; atsel (atsea) tsi ari tu-aradã mash shapti nãintea-a lui (ljei)
{ro: al optulea, a opta}
{fr: le (la) huitième}
{en: the eighth}

§ optusprãdzatsi (óp-tus-prã-dzá-tsi) num – numirlu 18 (namisa di 17 shi 19)

§ optusprãyinghits (óp-tus-prã-yín-ghitsĭ) num – numirlu 28 (namisa di 27 shi 29)

§ opdzãts (op-dzắtsĭ) num – numirlu 80 (namisa di 79 shi 81)
{ro: 80, optzeci}
{fr: 80, quatre-vingt}
{en: 80, eighty}
ex: dã-nã opdzãtslji (atselj 80 di…)

§ uptimi/uptime (up-tí-mi) sf uptinj (up-tínjĭ) – unã di-atseali optu pãrtsã isea tu cari sã mparti un lucru
{ro: optime}
{fr: une huitième}
{en: one eighth}
ex: lj-armasi mash unã uptimi (unã a opta parti)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã