DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

canã4

canã4 (cá-nã) sf cãnj (cắnjĭ) – vas (bucal) ca unã shishi largã, tu cari s-tsãni unã biuturã (yin); vas cu cari s-adutsi la measã apã, yin, etc. tra si s-toarnã tu scafi i yilii trã beari; vas (scafã), di-aradã di metal, trã beari apã (di la shoput), ceai, lapti, yin, etc.; bucali, bujan, bujanã, garafã, cãrafã, scafã
{ro: carafă; cană}
{fr: carafe; tasse (de métal)}
{en: pitcher, jug; drinking cup}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

nostru

nostru (a nós-tru) pr pos a noastrã (a nŭás-trã), a noshtri (a nósh-tri) shi a noshtsrã (a nósh-tsrã), a noastri/noastre (a nŭás-tri) (numinativ shi acuzativ; s-avdi totna cu zborlu “a” nãinti) – zbor tsi tsãni loclu a numãljei a atsilor di noi tsi au unã lugurii; zbor tsi spuni cã un lucru easti (i ma multi lucri suntu) a atsilor tsi zburãscu (icã a pareiljei dit cari fatsi parti atsel tsi zburashti); nost, nã
{ro: nostru, al nostru}
{fr: notre; le/la nôtre}
{en: our, ours}
ex: tini featã hii di-a noastri; voi ficiori nu hits di-a noshtri

§ a nustrui (nus-trúĭ) pr pos a nushtrei (a nush-tréĭ), a nushtror (a nush-trórŭ), a nushtror (a nush-trórŭ) – (ginitiv shi dativ di la pronuma “nostru”; s-avdi totna cu zborlu “a” nãinti) – a atsilui a nostru, a atsiljei a noastrã, a atsilor a noshtri (a noastri)
{ro: nostru, al nostru}
{fr: notre; le/la nôtre}
{en: our, ours}
ex: carnea a nustrui (carnea a atsilui a nostru) eara aludzãtã; laptili a nushtrei (a atsiljei a noastrã) nu eara bun; ded a nushtror (ded a atsilor a noshtri) ncljinãciunj di la dada; njeljlji shi oili a nushtror (a atsilor a noshtri/noastri)

§ nã4 (-nắ) pr pos (formã shcurtã a pronumãljei posesivã “nostru” tsi s-adavgã tu bitisita-a unui zbor, multi ori tra si nvãrtushadzã noima-a pronumãljei) – a nostru
{ro: a nostru}
{fr: notre}
{en: ours}
ex: him tuts a noshtri-nã (nã = a noshtri); s-njardzim la loc-nã (nã = a nostru); him tuts a noshtri-nã (nã = aeshti a noshtri); mãrata-nã di featã (nã = a noastrã); laea-nã di hoarã (nã = a noastrã); ahurea-a domnului-nã (nã = a nostru); dzua-nã (nã = a noastrã) easti mushatã; aestu easti anlu-nã (nã = a nostru); ficiorlji-nã (nã = a noshtri) shi featili-nã (nã = a noastri) sã ndreapsirã trã numtã

§ nost (a nóstŭ) pr pos a noastã (a nŭás-tã), a noshti (a nóshtĭ), a noasti/noaste (a nŭás-ti) – (unã cu nostru)
ex: di iu aushlj-a noshti (a noshtrã) s-fitarã; frats di-a noshti di farã-armãnã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã