DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

miliunã

miliunã (mi-li-ú-nã) sf miliunj (mi-li-únjĭ) – numir multu mari tsi easti isea cu-unã njilji di njilj; miliuni; (fig: miliunã = un numir multu mari)
{ro: milion}
{fr: million}
{en: million}
ex: miliunj (njlj di njilj di) lilici criscurã tu surin; va s-eara nã miliunã di feati, tsi li tsãnea aclo ncljisi aushlu; unã miliunã di liri avea aushlu; tutã armãnimea easti di dzatsi miliunj di sufliti; ocljilj shi-lj pãscu deavãrligalui shi vidzu, cã miliunj di gljami, alti s-aduna sh-alti s-disfãtsea; stealili suntu miliunj di miliunj

§ miliuni/miliune (mi-li-ú-ni) sf miliunj (mi-li-únjĭ) – (unã cu miliunã)

§ miliunar (mi-li-u-nárŭ) sm, sf, adg miliunarã (mi-li-u-ná-rã), miliunari (mi-li-u-nárĭ), miliunari/miliunare (mi-li-u-ná-ri) – om multu avut tsi ari miliunj di liri; miliunistru
{ro: milionar}
{fr: millionaire}
{en: millionaire}
ex: s-featsi miliunar tu Vlãhii; iu da di curauã nã miliunarã di-aestã oarfãnã

§ miliunistru (mi-li-u-nís-tru) sm, sf, adg miliunistrã (mi-li-u-nís-trã), miliunishtri (mi-li-u-nísh-tri), miliunistri/miliunistre (mi-li-u-nís-tri) – (unã cu miliunar)
ex: l-bãgã tu oclju, s-lji da feata nveastã, cã sh-u-avu, cã easti miliunistru

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

curauã

curauã (cu-rá-ŭã) sf curãi (cu-rắĭ) – fashi lungã shi strimtã di cheali (pãndzã, etc.) tsi sh-u bagã omlu di mesi, tra s-lj-u tsãnã shi s-nu-lj cadã pantalonea; fashi di cheali (pãndzã, spangu) tsi fatsi unã hãlati (aroatã) si s-anvãrteascã; cumatã di cheali argãsitã cu cari si struxescu xurãhili;
(expr:
1: dau xurafea di curauã = struxescu xurafea cu darea (fricarea) a ljei di curauã;
2: nu-l dau di curauã = nu-l saidisescu (sãldisescu); nu-l dau di mãnear; nu dau simasii la-atseali tsi fatsi i dzãtsi; nu-l fac mali; nu-l fac mãnicã di tãmbari;
3: nu mi (nj-u) tsãni curaua = nu cutedz; nj-easti fricã; nu nj-u tsãni; nu-nj tsãni curdeaua; nj-arãtseashti curlu (bishina); etc.;
4: nj-adunã curãili = nj-bagã frãnlu, mi nfãrneadzã, mi cãpistruseashti)
{ro: curea}
{fr: curroie}
{en: belt}
ex: tsi-i curauã njicã, aumtã, pri sum loc ascumtã? (angucitoari: sharpili); curcusura avea di mesi unã curauã largã cãt palma; bagã-li unã pristi alantã shi tsindzi-nj-li cu curãili; adu-nj dauãsprãdzatsi di curãi; paplu nu-l tsãnea curãili
(expr: nu lj-u tsãnea, s-avea mulja-tã); nu armãnlu, ma curaua; nu-l deadirã di curauã
(expr: nu-l saidisirã), nu-l cljimarã la numtã; iu da di curauã nã miliunarã di
(expr: iu s-u da di mãnear) aestã oarfãnã; s-l-adunã curãili
(expr: s-lã bagã frãnlu, s-lji cãpistruseascã)

§ cureauã (cu-reá-ŭã) sf curãi (cu-rắĭ) – (unã cu curauã)

§ curoauã (cu-rŭá-ŭã) sf curãi (cu-rắĭ) – (unã cu curauã)
ex: nu-l tsãni dip curoaua (lj-u fricã) s-ducã singur n hoarã

§ curdoni/curdone (cur-dó-ni) sf curdonj (cur-dónjĭ) – (unã cu curauã)

§ curilar (cu-ri-lárŭ) sm curilari (cu-ri-lárĭ) – omlu tsi fatsi i vindi curãi
{ro: curelar}
{fr: bourrelier}
{en: belt maker or seller}

§ curilãrii (cu-ri-lã-rí-i) sf curilãrii (cu-ri-lã-ríĭ) – loclu iu s-fac i vindu curãi
{ro: curelărie}
{fr: bourrellerie, métier de bourrelier}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn