DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

bãcãtar1

bãcãtar1 (bã-cã-tárŭ) sm bãcãtari (bã-cã-tárĭ) – bãrbat tsi fatsi mãcãri; ahci, mayir, mãyirgi, ghelãgi
{ro: bucătar}
{fr: cuisinier}
{en: cook}

§ bãcãtãrii/bãcãtãrie (bã-cã-tã-rí-i) sf bãcãtãrii (bã-cã-tã-ríi) –
1: udãlu iu s-fatsi mãcarea (ghela); mayiryio, mayiuryio, mutvachi;
2: tehnea di fãtseari a ghelãljei; ahcilãchi, mãyiripsiri
{ro: bucătărie}
{fr: cuisine, art culinaire}
{en: kitchen; culinary art}

§ bãcãtãrescu1 (bã-cã-tã-rés-cu) adg bãcãtãreascã (bã-cã-tã-reás-cã), bãcãtãreshtsã (bã-cã-tã-résh-tsã), bãcãtãreshti (bã-cã-tã-résh-ti) – tsi ari s-facã cu tehnea di mayir i bãcãtãrii
{ro: bucătăresc}
{fr: culinaire}
{en: culinary}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

golnitsã

golnitsã (gól-ni-tsã) sf golnitsi/golnitse (gól-ni-tsi) – loc tr-aspilari lucri (multi ori ca un cuvã astãsit tu stizmã, tu banji i mayiryio) di iu apa easti faptã s-curã nafoarã prit unã guvã faptã tu stizmã; niruhiti, niruhidã
{ro: lavoar cu scurgerea apei prin gaura făcută în perete}
{fr: lavoir}
{en: washstand}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

mayir

mayir (má-yirŭ) sm, sf mayirã (má-yi-rã), mayiri (má-yirĭ), mayiri/mayire (má-yi-ri) – bãrbat (muljari) a curi tehni easti tra s-facã mãcãri (gheli); bãrbat (muljari) tsi fatsi mãcãri; maghir, mayirgi, mãyirgi, ahci, bãcãtar, ghelãgiu
{ro: bucătar}
{fr: cuisinier}
{en: cook}
ex: mayirlu ndreapsi measa; ti ntreb, mayire, cãndu bãgash sari sh-piper?; lu-aflã pri mayir iu hirbea fãsulji

§ maghir (má-ghirŭ) sm, sf maghirã (má-ghi-rã), maghiri (má-ghirĭ), maghiri/maghire (má-ghi-ri) – (unã cu mayir)
ex: shi maghirlu atsel va nã nveatsã tsi shi cum s-fãtsem?

§ mayirgi (ma-yir-gí) sm, sf mayirgioanji/mayirgioanje (ma-yir-gĭŭá-nji), mayirgeadz (ma-yir-gĭádzĭ), mayirgioanji/mayirgioanje (ma-yir-gĭŭá-nji) – (unã cu mayir)
ex: acljimã pi mayirgioanji

§ mãyirgi (mã-yir-gí) sm mãyirgeadz (mã-yir-gĭádzĭ) – (unã cu mayir)

§ mayiryio (ma-yir-yĭó) sm mayirgeadz (ma-yir-gĭádzĭ) – udãlu iu s-fatsi mãcarea (ghela); mayiuryio, mutvachi
{ro: bucătărie}
{fr: cuisine}
{en: kitchen}
ex: tu mayiryio si s-ducã

§ mayiuryio (ma-yĭur-yĭó) sm mayiurgeadz (ma-yĭur-gĭádzĭ) – (unã cu mayiryio, mash cã, multi ori easti ca unã soi di cãlivã, sculatã ahoryea di casã)

§ mãyirii/mãyirie (mã-yi-rí-i) sf mãyirii (mã-yi-ríĭ) – miyirii, mãcari, ghelã
{ro: mâncare gătită}
{fr: mets, plat}
{en: prepared food, course, meal}

§ mãghirii/mãghirie (mã-ghi-rí-i) sf mãghirii (mã-ghi-ríĭ) – (unã cu mãyirii)
ex: mãghiria armãneascã easti cãftatã

§ miyirii/miyirie (mi-yi-rí-i) sf miyirii (mi-yi-ríĭ) – (unã cu mãyirii)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

niruhiti/niruhite

niruhiti/niruhite (ni-ru-hí-ti) sf pl – loc tr-aspilari lucri (multi ori ca un cuvã astãsit tu stizmã, tu banji i mayiryio) di iu apa easti faptã s-curã nafoarã prit unã guvã faptã tu stizmã; nuruhidã, golnitsã, uz
{ro: lavoar cu scurgerea apei prin gaură făcută în perete}
{fr: lavoir}
{en: washstand}

§ nuruhidã (nu-ru-hí-dhã) sf nuruhidz (nu-ru-hídzĭ) – (unã cu niruhiti)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã