DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

mãrlescu

mãrlescu (mãr-lés-cu) (mi) vb IV mãrlii (mãr-líĭ), mãrleam (mãr-leámŭ), mãrlitã (mãr-lí-tã), mãrliri/mãrlire (mãr-lí-ri) – l-duc birbeclu (tsaplu) la oai (caprã) tra s-u ncalicã; birbeclu (tsaplu) ncalicã unã oai (caprã); pãrcescu
{ro: mârli, împreuna (berbecul cu oaia, ţapul cu capra)}
{fr: béliner, couvrir, s’apparier (en parlant des brebis et des chèvres)}
{en: tup, copulate with (ewe, goat)}
ex: oili s-mãrlirã (furã ncãlicati di birbets); un birbec poati s-mãrleascã (si ncalicã) treidzãts di oi

§ mãrlitã (mãr-lí-tã) adg (mash fiminin) mãrliti/mãrlite (mãr-lí-ti) – (oaea, capra) tsi fu ncãlicatã di (birbec, tsap); pãrcitã
{ro: mârlită}
{fr: bélinée, appariée (en parlant des brebis et des chèvres)}
{en: tupped, copulated with (a ram)}

§ mãrliri/mãrlire (mãr-lí-ri) sf mãrliri (mãr-lírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu un birbec mãrleasti unã oai; pãrciri
{ro: acţiunea de a mârli, de a împreuna (berbecul cu oaia, ţapul cu capra); mârlire}
{fr: action de béliner, de couvrir, de s’apparier (en parlant des brebis et des chèvres)}
{en: action of tupping, of copulating with (ewe, goat)}

§ mãrliturã (mãr-li-tú-rã) sf mãrlituri (mãr-li-túrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu s-mãrlescu oili (cãprili); chirolu tsi easti si s-mãrleascã oili (cãprili); mãrliri, pãrciri
{ro: mârlire}
{fr: appariement}
{en: mating}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

pãrciu

pãrciu (pắr-cĭu) sm pãrci (pắr-ci) – tsap tsi nu fu ciucutit (dzigãrit, shutsãt, scuchit)
{ro: pârciu, ţap necastrat}
{fr: bouc qui n’est pas châtré}
{en: he-goat who is not castrated}
ex: va s-lu-ascuchi pri pãrciul atsel

§ porciu (pór-cĭu) sm porci (pór-ci) – (unã cu pãrciu)

§ pãrcescu (pãr-cĭés-cu) (mi) vb IV pãrcii (pãr-cíĭ), pãrceam (pãr-cĭámŭ), pãrcitã (pãr-cí-tã), pãrciri/pãrcire (pãr-cí-ri) – l-duc tsaplu la caprã tra s-u ncalicã; (tsaplu) ncalicã unã caprã; mãrlescu
{ro: pârci}
{fr: couvrir une chèvre}
{en: copulate with a goat}
ex: cãprili s-pãrcirã (furã ncãlicati di tsachi)

§ pãrcitã (pãr-cí-tã) adg (mash fiminin) pãrciti/pãrcite (pãr-cí-ti) – (capra) tsi fu ncãlicatã di tsap; mãrlitã
{ro: pârcită}
{fr: (chèvre) couverte}
{en: (goat) copulated}

§ pãrciri/pãrcire (pãr-cí-ri) sf pãrciri (pãr-círĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu s-pãrcescu cãprili; chirolu cãndu easti arada si s-pãrceascã cãprili; mãrliri
{ro: acţiunea de a pârci}
{fr: action de couvrir une chèvre}
{en: action of copulating with a goat}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã