DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

lixur

lixur (líc-surŭ) adg lixurã (líc-su-rã), lixuri (líc-surĭ), lixuri/lixure (líc-su-ri) – tsi lu-arãseashti s-mãcã multu; cari mãcã ca un tsi nu s-fãnãteashti vãrãoarã; lemargu, hãrbut, hirtu, hãrtu, tãmah, limos, lingarsu
{ro: lacom}
{fr: gourmand}
{en: greedy}
ex: om lixur (lemargu) ca el nu-am vidzutã

§ lixurii/lixurie (lic-su-rí-i) sf lixurii (lic-su-ríĭ) – mirachea mari tsi u-ari atsel tsi lu-arãseashti s-bea i s-mãcã (agonja sh-multu) sh-atumtsea cãndu nu lj-easti foami i s-ari sãturatã chiola; limã, lexuiri, lixurii, lixurilji, lixurlichi, tãmãhchirlãchi
{ro: lăcomie}
{fr: gourmandise, appétit vorace}
{en: greediness, gluttony}

§ lixurilji/lixurilje (lic-su-rí-lji) sf lixurilj (lic-su-rílj) – (unã cu lixurii)

§ lixurlichi/li-xurliche (lic-sur-lí-chi) sf lixurlichi (lic-sur-líchĭ) – (unã cu lixurii)

§ lexuiri/lexuire (lec-su-í-ri) sf lexuiri (lec-su-írĭ) – (unã cu lixurii)
ex: di lexuiri sh-di ehtrilji as s-nã alãsãm

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

asot

asot (á-sotŭ) adg asotã (á-so-tã), asots (á-sotsĭ), asoti/asote (á-so-ti) – tsi nu s-saturã vãrnãoarã di-atseali tsi ari sh-caftã s-aibã cãt ma multu; cari nu s-aducheashti vãrãoarã fãnãtit; tsi nu s-saturã vãrnãoarã di tsi ari, di mãcari sh-di beari; lemargu, tãmah, tãmã-chear, limos, lingarsu, lixur, hãrbut, hãrlãput, hirtu, hãrtu
{ro: nesăţios}
{fr: gaspilleur, insatiable}
{en: insatiable}
ex: nu easti avoleto si intrã pãreasinjli tru inima mbitatlui shi a asotlui (nisãturatlui)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

hãrtu

hãrtu (hắr-tu) adg hãrtã (hắr-tã), hãrtsã (hắr-tsã), hãrti/hãrte (hắr-ti) – cari mãcã ca un tsi nu s-fãnãteashti vãrãoarã; hirtu, hãrbut, hãrlãput, lemargu, lixur, tãmah, limos, lingarsu; (fig: hãrtu = (i) cãni njic, slab, tsi mizi s-minã pri loc; (ii) om tsi easti fãrã haractir, pezevenghiu, pushclju)
{ro: lacom}
{fr: gourmand}
{en: greedy}
ex: tsi suntu hãrtsã (lemaryi) trã mãcari gretslji!; nu-ari ma hãrtsã di picurarlu tsi lu-arãseashti s-mãcã multu; avem shi noi un hãrtu di cãni (fig: un cãni slab, tsi nu poati s-facã tsiva!); cari mutreashti la zborlu-a hãrtului atsel (zborlu-a atsilui om slab, pezevenghiu)

§ hirtu (hír-tu) adg hirtã (hír-tã), hirtsã (hír-tsã), hirti/hirte (hír-ti) – (unã cu hãrtu)

§ hãrbut (hãr-bútŭ) adg hãrbutã (hãr-bú-tã), hãrbuts (hãr-bútsĭ), hãrbuti/hãrbute (hãr-bú-ti) – (unã cu hãrtu)
ex: om hãrbut (tsi mãcã multu)

§ hãrlãput (hãr-lã-pútŭ) adg hãrlãputã (hãr-lã-pú-tã), hãrlãputs (hãr-lã-pútsĭ), hãrlãputi/hãr-lãpute (hãr-lã-pú-ti) – (unã cu hãrtu)
ex: nu lipseashti omlu s-hibã hãrlãput (lemargu)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

lihud

lihud (lí-hudŭ) adg lihudã (lí-hu-dã), lihudz (lí-hudzĭ), lihu-di/lihude (lí-hu-di) – tsi lj-easti multã foami; tsi creapã di foami; lishinat di foami (tsi-lj gurleadzã matsãli, tsi-lj si dutsi gura la ureaclji, tsi-lj s-alicheashti buriclu di foami, tsi lj-intrã luplu tu matsi, tsi lj-aurlã luplu tu pãnticã, etc.); tsi lu-arãseashti s-bea i s-mãcã (agonja sh-multu) sh-atumtsea cãndu nu lj-easti foami i s-ari sãturatã chiola; agiun, fumitos, afumitos, lemargu, limos, hãrbut, hãrlãput, hirtu, hãrtu, lixur, tãmah, lingarsu
{ro: lihnit, lacom}
{fr: défaillant, mort de faim, gourmand}
{en: extremely hungry, starving, greedy (for food)}
ex: vinji la noi lihud (agiun, lishinat di foami) cã nu-avea tsi s-mãcã

§ lihudeatsã (li-hu-deá-tsã) sf lihudets(?) (li-hu-détsĭ) – atsea tsi-aducheashti omlu a curi stumahi-lj caftã multu s-mãcã (cã easti-agiun, i cã easti lemargu); agiunatic, foami, limã, limãryii, lixurilji, etc.
{ro: foame, lăcomie}
{fr: faim, gourmandise}
{en: hunger, gluttony}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

limã1

limã1 (lí-mã) sf limi/lime (lí-mi) – mirachea mari tsi u-ari atsel tsi lu-arãseashti s-bea i s-mãcã (agonja sh-multu) sh-atumtsea cãndu nu lj-easti foami i s-ari sãturatã chiola; limãryii, lexuiri, lixurii, lixurilji, lixurlichi, tãmãhchirlãchi
{ro: lăcomie}
{fr: gourmandise, appétit vorace}
{en: greediness, gluttony, voracious appetite}
ex: lima (limãryia) tsi u bati lumea di adzã; ari mari limã (easti multu lemargu)

§ limãryii/limãryie (li-mãr-yí-i) sf limãryii (li-mãr-yíĭ) – (unã cu limã1)

§ limos (li-mósŭ) adg limoasã (li-mŭá-sã), limosh (li-móshĭ), limoasi/limoase (li-mŭá-si) – tsi lu-arãseashti s-mãcã multu; cari mãcã ca un tsi nu s-fãnãteashti vãrãoarã; lemaryu, hãrbut, hãrlãput, hirtu, hãrtu, lixur, tãmah, lingarsu, lihud
{ro: lacom}
{fr: gourmand}
{en: greedy}
ex: easti limos, mãcã pãnã creapã

§ lemargu (lé-mar-ghu) adg lemargã (lé-mar-ghã), lemaryi (lé-mar-yi), lemaryi/lemarye (lé-mar-yi) – (unã cu limos)
ex: omlu lemargu easti azgunit di tuts; avem un cãni lemargu

§ limãxescu (li-mãc-sés-cu) vb IV limãxii (li-mãc-síĭ), limãxeam (li-mãc-seámŭ), limãxitã (li-mãc-sí-tã), limãxiri/limãxire (li-mãc-sí-ri) – am mari limã tri mãcari (ti lucri, etc.); mi-arã-seashti s-mãc i s-beau cu limã (ca un limos); limuxescu, limãr-yisescu, lingãrsescu
{ro: (se) lăcomi}
{fr: être gourmand, gour-mander, convoiter}
{en: be greedy, eat or drink greedily, desire}

§ limãxit (li-mãc-sítŭ) adg limãxitã (li-mãc-sí-tã), limãxits (li-mãc-sítsĭ), limãxiti/limãxite (li-mãc-sí-ti) – tsi ari mãcatã i biutã (tsi va s-mãcã i s-bea) cu limã (ca un limos); limuxit, limãryisit, lingãrsit
{ro: lăcomit; dorit cu lăcomie}
{fr: qui est gourmand, convoiteux; qui est convoité}
{en: be greedy; desired with greed}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

lingarsu

lingarsu (lin-gár-su) adg lingarsã (lin-gár-sã), lingarshi (lin-gár-shi), lingarsi/lingarse (lin-gár-si) – tsi lu-arãseashti s-mãcã multu; cari mãcã ca un tsi nu s-fãnãteashti vãrãoarã; lemargu, hãrbut, hãrlãput, hirtu, hãrtu, tãmah, limos, lixur
{ro: lacom}
{fr: gourmand}
{en: greedy}
ex: multu lingarsu (lemargu) hii, nu ti shtiam ashi; nu eara lingarsu dupã paradz; cari lu nvitsã s-hibã lingarsu?

§ lingãrsescu (lin-gãr-sés-cu) vb IV lingãrsii (lin-gãr-síĭ), lingãrseam (lin-gãr-seámŭ), lingãrsitã (lin-gãr-sí-tã), lingãrsi-ri/lingãrsire (lin-gãr-sí-ri) – voi (mi-arãseashti) s-mãc i s-beau cu lixurii (ca un lemargu); mi fac (escu) lingarsu ti un lucru tsi mi-arãseashti; limãxescu, limuxescu, limãryisescu
{ro: (se) lăcomi}
{fr: être gourmand, gourmander, convoiter}
{en: eat or drink greedily, desire}
ex: tsi ti lingãrseshti (tsi ti fats lemargu) ti putsãnã mãcari?

§ lingãrsit (lin-gãr-sítŭ) adg lingãrsitã (lin-gãr-sí-tã), lingãrsits (lin-gãr-sítsĭ), lingãrsiti/lingãrsite (lin-gãr-sí-ti) – tsi ari mãcatã i biutã (tsi va s-mãcã i s-bea) cu limã (ca un limos); tsi easti vrut cu limãryii; limuxit, limãxit, limãryisit
{ro: lăcomit}
{fr: qui est desiré avec gourmandise; convoiteux; qui est convoité}
{en: greedy; desired with greed}

§ lingãrsiri/lingãrsire (lin-gãr-sí-ri) sf lingãrsiri (lin-gãr-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva lingãrseashti; limuxiri, limãxiri, limãryisiri
{ro: acţiunea de a se lăcomi; lăcomire}
{fr: action de gourmander, de convoiter; con-voitise}
{en: action of eating or drinking greedily; of desiring with greed}

§ lingãrimi/lingãrime (lin-gã-rí-mi) sf pl(?) – atsea (harea, mirachea, etc.) tsi-l fatsi un tra s-hibã lingarsu; limã, limãryii, lixurii, lixurilji, lixurlichi, tãmãhchirlãchi
{ro: lăcomie}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

tãmah

tãmah (tã-máhŭ) adg tãmahã (tã-má-hã), tãmahi (tã-máhĭ), tãmahi/tãmahe (tã-má-hi) – tsi lu-arãseashti s-mãcã multu; cari mãcã ca un tsi nu s-fãnãteashti vãrãoarã; tãmãchear, tãhmãchear, lemargu, hirtu, hãrtu, hãrbut, hãrlãput, lixur, limos, lingarsu
{ro: lacom}
{fr: gourmand, glouton}
{en: greedy}

§ tãmãchear (tã-mã-chĭárŭ) adg tãmãchearã (tã-mã-chĭá-rã), tãmãcheari (tã-mã-chĭárĭ), tãmãcheari/tãmãcheare (tã-mã-chĭá-ri) – (unã cu tãmah)

§ tãhmãchear (tãh-mã-chĭárŭ) adg tãhmãchearã (tãh-mã-chĭá-rã), tãhmãcheari (tãh-mã-chĭárĭ), tãhmãcheari/tãhmãcheare (tãh-mã-chĭá-ri) – (unã cu tãmah)
ex: nu-lj si umpli ocljul cu tsiva, easti tãhmãchearã (lemargã)

§ tãhmachi/tãhmache (tãh-má-chi) sf tãhmãchi (tãh-mắchi) – mirachea mari tsi u-ari atsel tsi lu-arãseashti s-bea i s-mãcã (agonja sh-multu) sh-atumtsea cãndu nu lj-easti foami i s-ari sãturatã chiola; tãmãhchirlãchi, limã, limãryii, lexuiri, lixurii, lixurilji, lixurlichi
{ro: lăcomie}
{fr: gourmandise, appétit vorace}
{en: greediness, gluttony}
ex: tãhmachea (limãryia) l-vãtãmã

§ tãmãhchirlãchi (tã-mãh-chir-lắ-chi) sf tãmãh-chirlãchi (tã-mãh-chir-lắchi) – (unã cu tãhmachi)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã