DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

lichiu

lichiu (lí-chiŭ) an lichii (lí-chiĭ) – sculii trã ficiorlji sh-featili di vãrã 11-18 anj, ninti ca si s-ducã la univirsitati; liceu
{ro: liceu}
{fr: lycée}
{en: middle school, high school}

§ liceu (li-céŭ) sn licei/licee (li-cé-i) – (unã cu lichiu)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

sculii/sculie

sculii/sculie (scu-lí-i) sf sculii (scu-líĭ) – loclu (casa) cu dascalj iu s-dutsi lumea cãndu va sã nveatsã carti (sã scrii shi sã dyivãseascã); scolii, sculjo, mectepe
{ro: şcoală}
{fr: école}
{en: school}
ex: adrarã nã sculii mari; nu pot s-ti ljau, cã va cheri di la sculii; doilji ficiori s-dutsea la sculii shi nvitsa; ãlj pitricu la sculii, sã s-facã oaminj; nãs ãl pitreatsi la sculii sã nveatsã carti; nu vru s-njargã earã la sculii; ca ficiori, cãt isha di sculii nafoarã; na-lj shi ficiorlji a muljarãljei iu yin di la sculii; nã dzuã s-turnã plãmtu di la sculii, cã sh-arãdea ficiorlji cu nãs

§ sculjo (scu-ljĭó) sm sculjadz (scu-ljĭádzĭ) – (unã cu sculii)

§ scolii/scolie (sco-lí-i) sf scolii (sco-líĭ) – (unã cu sculii)

§ scolarhiu (sco-lar-híŭ) sn scolarhiuri (sco-lar-hí-urĭ) – sculia di mesi (trã ficiorlji shi featsili di 11-18 di-anj) tsi yini dupã protslji patru anji di sculii primarã (7-10 anj) shi ninti ca si s-ducã tinirlji la univirsitati; liceu, yimnaziu
{ro: liceu}
{fr: licée}
{en: middle school, high school}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

yimnasiu

yimnasiu (yim-ná-siŭ) sn yimnasii (yim-ná-siĭ) –
1: shcoalã di ficiori ma mãri (10-14) di anj sh-cãtivãrãoarã (10-18) di anj; liceu;
2: loc iu omlu fatsi yimnasticã; ghimnasiu
{ro: gimnaziu, liceu}
{fr: lycée, gymnase}
{en: middle-school; gymnasium}

§ ghim-nasiu (ghim-ná-siŭ) sn ghimnasii (ghim-ná-siĭ) – (unã cu yim-nasiu)
ex: ficiorlu intrã tu ghimnasiu (sculia di ficiori ma mãri); ishirã tu ghimnasiu ta s-facã ghimnasticã

§ yimnasticã (yim-nás-ti-cã) sf yimnãstits (yim-nắs-titsĭ) – multimea di minãri tsi li fatsi omlu cu mãdularili (cicioarli, mãnjli, caplu, truplu, mesea, etc.) cu scupolu tra sã-sh tsãnã truplu sãnãtos shi mushcljilj vãrtosh; ghimnasticã
{ro: gimnastică}
{fr: gymnastique}
{en: gymnastics}

§ ghimnasticã (ghim-nás-ti-cã) sf ghimnãstits (ghim-nắs-titsĭ) – (unã cu yimnasticã)
ex: shtii s-facã ghimnasticã

§ yimnastic (yim-nás-ticŭ) sm, sf yimnasticã (yim-nás-ti-cã), yimnastits (yim-nás-titsĭ), yimnastitsi/yimnastitse (yim-nás-ti-tsi) – om tsi-ari nvitsatã la sculii yimnastica (ari tehnea shi nveatsã sh-pri-altsã tra s-facã cum lipseashti yimnastica); om tsi fatsi tahtica (cati dzuã, ma multi ori pri stãmãnã) ghimnasticã
{ro: gimnast}
{fr: gymnaste}
{en: gymnast}

§ ghimnastic (ghim-nás-ticŭ) sm, sf ghimnasticã (ghim-nás-ti-cã), ghimnastits (ghim-nás-titsĭ), ghimnastitsi/ghim-nastitse (ghim-nás-ti-tsi) – (unã cu yimnastic)
ex: adusirã la sculii un ghimnastic bun

§ yimnasearhu (yim-na-seár-hu) sm yimnasearhi (yim-na-seár-hi) – caplu-a unui yimnasiu
{ro: director de gimnaziu, de liceu}
{fr: directeur d’un lycée, d’un gymnase}
{en: middle-school principal (director); gymnasium director}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn