DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

lafi/lafe

lafi/lafe (lá-fi) sf lãhi (lắhĭ) – muabeti namisa di oaspits; muabeti tu cari si zburashti ti lucri njits tsi nu-au mari simasii; zburãri multã sh-fãrã astãmãtsiri; muabeti, cuvendã, zbor, lãcãrdii, umilii, bãndurari, bãbãliri, poliloyii;
(expr:
1: moari-u lafea = tats, astãmãtsea cu muabetea, cu zborlu;
2: talji multi lãhi = zburashti multu, nu-lj tatsi gura;
3: mutrescu s-agiungu lafea = caftu s-intru, s-ljau parti sh-mini tu muabeti)
{ro: taifas, conversaţie}
{fr: conversation, entretien, bavardage}
{en: conversation, talk, chattering}
ex: lafi shi muabeti; nora mutrea s-agiungã lãhili sh-cuvendzãli; mi cljimã s-nji spunã nã lafi (un zbor); dupã tsi li cruirã lãhili ghini; pãnã tora featsim lafi (muabeti) doilji; nu easti lafea (zborlu) ti-aesti

§ lãfusescu (lã-fu-sés-cu) vb IV lãfusii (lã-fu-síĭ), lãfuseam (lã-fu-seámŭ), lãfusitã (lã-fu-sí-tã), lãfusi-ri/lãfusire (lã-fu-sí-ri) – fac muabeti cu cariva; zburãscu cu cariva trã lucri njits fãrã mari simasii (chirãturi, bãrcudii, etc.); zburãscu, bãnduredz, fãrfãlescu, bãbãlescu, dãrdãrescu
{ro: conversa}
{fr: converser}
{en: converse, talk with}
ex: yinu astã searã la noi s-lãfusim (s-fãtsem nã muabeti); lãfusirã (shidzurã shi zburãrã) pãnã tu sãhati tricutã

§ lãfusit (lã-fu-sítŭ) adg lãfusitã (lã-fu-sí-tã), lãfusits (lã-fu-sítsĭ), lãfusiti/lãfusite (lã-fu-sí-ti) – tsi ari faptã muabeti cu cariva; zburãt, bãndurat, fãrfãlit, bãbãlit, dãrdãrit
{ro: conversat}
{fr: conversé}
{en: conversed, talked with}
ex: eara lãfusits (eara zburãts, avea zburãtã) tra si s-adunã adzã la cugeabashlu

§ lãfusiri/lãfusire (lã-fu-sí-ri) sf lãfusiri (lã-fu-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva lãfuseashti; lafi, muabeti, cuvendã, zbor, lãcãrdii, umilii, bãndurari, bãbãliri
{ro: acţiunea de a conversa; conversaţie}
{fr: action de converser, conversation}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

cãlafi/cãlafe

lafi/cãlafe (cã-lá-fi) sf cãlãhi (cã-lắhĭ) – unã soi di pungã di pãndzã tu cari s-bagã (sã nveashti) cãpitunjlu cu cari doarmi omlu; cãlufi
{ro: faţă de pernă}
{fr: taie d’oreiller}
{en: pillow case}

§ culufi/culufe (cu-lú-fi) sf culuhi (cu-lúhĭ) – punga i cutia (di carti, cheali, etc.) cu cari si-anvileashti un lucru; cãlufi
{ro: învelitoare (de pânză, de carton, de piele, etc.)}
{fr: enveloppe en carton, en cuir, etc.}
{en: envelope, wrapper (made of carton, leather, etc.)}

§ cãlufi/cãlufe (cã-lú-fi) sf cãluhi (cã-lúhĭ) – (unã cu cãlafi, culufi)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

cãmãlafchi/cãmãlafche

cãmãlafchi/cãmãlafche (cã-mã-láf-chi) sf cãmãlãfchi (cã-mã-lắf-chi) – cãciulã (tsi sh-u-adutsi cu-un chelindru) purtatã di preftsãlj sh-cãlugãrlji di pistea ortodoxã; cãmilafchi, cãmilafi, cãmblafi;
(expr: u bag strãmbã cãmãlafchea = nu mi mealã, nu-am ananghi, hiu isih, u bag (cãciula) strãmbã)
{ro: potcap}
{fr: couvre-chef du prêtre}
{en: hat worn by orthodox priests}
ex: cãmãlafchea-atsea prifteascã

§ cãmilafchi/cãmilafche (cã-mi-láf-chi) sf cãmilãfchi (cã-mi-lắf-chi) – (unã cu cãmãlafchi)

§ cãmilafi/cãmilafe (cã-mi-lá-fi) sf cãmilãhi (cã-mi-lắhĭ) – (unã cu cãmãlafchi)

§ cãmblafi/cãmblafe (cãm-blá-fi) sf cãmblãhi (cãm-blắhĭ) – (unã cu cãmãlafchi)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã