DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

la1

la1 (la) prip – pripuzitsii cari aspuni cãtrã iu s-minã cariva, fudzi cariva, a curi ãlj si da tsiva, etc.
lass="highlight_ro">{ro: la}
lass="highlight_fran">{fr: à, chez}
lass="highlight_eng">{en: to}
lass="highlight_ex">ex: mi duc la tini; di la mini pãn la tini; dau sh-la oarfãnj; u-adunã la Dumnidzã; s-arugã picurar la preftul; lu-alãsarã la Oulu, tu pãduri; patrudzãtsli la ghini li mãrtai

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

lãcãrdii/lãcãrdie

lãcãrdii/lãcãrdie (lã-cãr-dí-i)lass="highlight_pvorb"> sf lãcãrdii (lã-cãr-díĭ) – muabeti namisa di oaspits; muabeti tu cari si zburashti ti lucri njits tsi nu-au mari simasii; lafi, muabeti, cuvendã, zbor, umilii, bãndurari, bãbãliri, poliloyii
lass="highlight_ro">{ro: conversaţie}
lass="highlight_fran">{fr: conversation, entretien}
lass="highlight_eng">{en: conversation, talk}
lass="highlight_ex">ex: lãcãrdii (muabeti, lafi) cu muljerli; ciudisitã di aestã lãcãrdii; mari lãcãrdii (cuvendã, umilii) sh-fac

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

a1

a1 prip – la, ca, ti, tri, trã, ca ti, ca trã, na, etc.
lass="highlight_ro">{ro: la, a, ca pentru, etc.}
lass="highlight_fran">{fr: au, à l’, à la, aux, etc.}
lass="highlight_eng">{en: at, as, etc.}
lass="highlight_ex">ex: sã ncljinarã a (la) cicioari; filigenj tri a beari yin; chinsirã si s-ducã a (tri) beari; hai, niveastã, a (la) primnari; s-duc a (la, s-facã) zbor; ãlj bati a (ca) vearã; anjurzeashti a (ca) primuvearã; bãtea a (ca) yiu; nu bãtea dip a (ca) yiu; anjurzeashti a (ca) om; anjurzeashti a (ca ursã; corghilj nã cãntã a (ca ti) moarti; s-tsãni a (ca) mari; una cali apucã a (na) ndreapta, alantã acatsã a (na) stãnga; cupiili sãrmati di-a-doarã (trã andaua oarã); s-acãtsarã s-gioacã (a) cãrtsã; muljerli s-arca a mortului tu lucru
(lass="highlight_expr">expr: pãnã s-cadã mpadi di-avursiri); u dipusi di-a-cu-totalui (tu scriarea-a noastrã: deacutotalui); bagã tsãruhili a molju (ta s-moalji; lass="highlight_expr">expr: sã ndreadzi s-fugã; tu scriarea-a noastrã: amolj); a sclaea (di-a sclavlu); a shuirarea; shi nãintea-a dativlui, sing shi pl: lj-dau pãni a lui, a ljei, a lor; oili armasirã a noauã; bagã a calui cãpestrul; deadirã foc a pãdurlor; fã unã crutsi al Dumnidzã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

a2

a2 articul proclitic invar –
lass="highlight_ex">ex: un oclju a meu, ocljilj a mei; perlu a luplui, doi peri a cãnilui; unã casã a voastrã, casili a voastri; trei erghi a loclui, erghili a loclui; dintsãlj a luchilor, capitili a boilor; lilicea a Pindului; shi tu formili al, ali, (a-lù, a-li) tu zboarã ca: ocljul al cal, ocljilj al cal; unglja al cal, ungljili al cal; dintili ali eapã, dintsãlj ali eapã; narea ali eapã, nãrili ali eapã; grailu al Dumnidzã; calea al Dumnidzã; lailu ali lai, lailji ali lai; oara ali ncurunari; blãsteamili ali mumi

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

a3

a3 inter – bre, vre, me, etc.; aidi, aide, hai, haidi
lass="highlight_ro">{ro: mă!, măi!, bă!, hei!, fă!; haide, etc.}
lass="highlight_fran">{fr: hé!, hola!, etc.; allons, etc.}
lass="highlight_eng">{en: heigh!, hey, you!, say!, look here!, etc.; let’s go!, etc.}
lass="highlight_ex">ex: am tsi dzãtsi, a! (bre!) om?; a (bre!) om, nu fã siri; voi, a! (vre!) muntsã; a, voi sots, a, voi mãrats; a lea, nji nchisii; a (aidi), nã featã, trã surtseali (multi ori s-leagã cu lea, vea, tra s-facã zboarãli a-lea/alea, a-vea/avea, etc.)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

a4

a4 – forma shcurtã a zborlui “va”, cu cari s-fatsi vinjitorlu-a ver-bului; va, vai
lass="highlight_ro">{ro: forma scurtă de la particula “va” cu care se face viitorul}
lass="highlight_fran">{fr: forme courte de la particule “va” qui sert à former le futur}
lass="highlight_eng">{en: short form of the particle “va” used to make the future}
lass="highlight_ex">ex: eu cu mortu-a s-mi mãrit; nu-a s-avdã-a lui fluearã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

abã

abã (a-bắ)lass="highlight_pvorb"> sm abadz (a-bádzĭ) – unã soi di tsãsãturã groasã di lãnã dit cari s-fac stranji huryiteshti; pustavi groasã ca shiaclu tsi s-fatsi n casã; saric, gravanó, pustavi, shiac, bulubotsã
lass="highlight_ro">{ro: aba}
lass="highlight_fran">{fr: aba, bure, drap}
lass="highlight_eng">{en: frieze, rough homespun, rough material (of wool)}
lass="highlight_ex">ex: abãlu s-acumpãrã; abã bãtut (abã ghini tsãsut); abã faptu (abã cãndu-i bãgat la drãshtealã); acumpãrã un cupãran di abã

lass="highlight_similar">§ abagi (a-ba-gí)lass="highlight_pvorb"> sm abageadz (a-ba-gĭádzĭ) – un tsi fatsi, vindi sh-fatsi emburlichi cu abãlu
lass="highlight_ro">{ro: abagiu} {producteur ou marchand d’aba}
lass="highlight_eng">{en: producer or merchant of “aba”}

lass="highlight_similar">§ abagi-rii/abagirie (a-ba-gi-ríi)lass="highlight_pvorb"> sf abagirii (a-ba-gi-ríĭ) – loclu iu s-fatsi abãlu; ducheanea iu s-vindi abãlu
lass="highlight_ro">{ro: abagerie}
lass="highlight_fran">{fr: place où on fabrique ou on vend aba}
lass="highlight_eng">{en: place where one makes or sells “aba”}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

abanozi

abanozi (a-ba-nó-zi)lass="highlight_pvorb"> sf fãrã pllemnu greu, vãrtos, sãnãtos, sumulai, a unui arburi dit locurli caldi, dit cari s-fatsi mobilã di luxu; abãnos, banozi
lass="highlight_ro">{ro: abanos}
lass="highlight_fran">{fr: ébène}
lass="highlight_eng">{en: ebony}
lass="highlight_ex">ex: bãstuni di abanozi

lass="highlight_similar">§ abãnos (a-bã-nósŭ)lass="highlight_pvorb"> sm abãnosh (a-bã-nóshĭ) – (unã cu abanozi)
lass="highlight_ex">ex: u miscu cu-unã crutsi di abãnos

lass="highlight_similar">§ banozi (ba-nó-zi)lass="highlight_pvorb"> sf fãrã pl – (unã cu abanozi)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

abat

abat (a-bátŭ) (mi)lass="highlight_pvorb"> vb III shi II abãtui (a-bã-túĭ), abãteam (a-bã-teámŭ), abãtutã (a-bã-tú-tã), abatiri/abatire (a-bá-ti-ri) shi abãtea-ri/abãteare (a-bã-teá-ri) – mi duc pi-unã altã cali (idei, purtari, etc.) dicãt atsea pri cari nidzeam ninti (di-aradã); mi dau di-unã parti; mi dipãrtedz di-unã cali (idei, purtari, etc.); fac loc (cali); pãrãmirsescu, pãrmãrãsescu, pãrmãsescu, curmu
lass="highlight_ro">{ro: abate, da la o parte, face loc}
lass="highlight_fran">{fr: (se) rabattre, (s’)écarter, faire place, dévier}
lass="highlight_eng">{en: make place, distance himself, divert, deviate}
lass="highlight_ex">ex: picurarlu abati (li dutsi altã parti) oili; picurarlu s-abãtu (dusi, s-dipãrtã) cama nclo

lass="highlight_similar">§ abãtut (a-bã-tútŭ)lass="highlight_pvorb"> adg abãtutã (a-bã-tú-tã), abãtuts (a-bã-tútsĭ), abãtuti/abãtute (a-bã-tú-ti) – cari s-ari dusã pi-unã altã cali (dicãt atsea di-aradã); tsi s-ari (tsi easti) datã di-unã parti; tsi ari faptã loc (cali); tsi s-ari dipãrtatã; pãrãmirsit, pãrmãrãsit, pãrmãsit, curmat
lass="highlight_ro">{ro: dat la o parte, abătut}
lass="highlight_fran">{fr: rabattu, écarté, dévié}
lass="highlight_eng">{en: made place, distanced himself, diverted, deviated}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

abel

abel (a-bélŭ)lass="highlight_pvorb"> sn abeali/abeale (a-beá-li) – cheatrã njicã, albã shi duzi (buimatcã) tsi s-aflã di-aradã la mardzinea di-arãu; cheatrã njicã, albã shi stronghilã dit un gioc di ficiurits i feati njits (“cu bealili”) cu tsintsi chitritseali; adul, bel, cutumag, gurgulj, chitritseauã, shombur, shomburã
lass="highlight_ro">{ro: pietricică albicioasă, rotundă sau ovală, folosită într-un joc copilăresc cu cinci pietricele}
lass="highlight_fran">{fr: caillou blanc et rond d’un jeu d’enfants}
lass="highlight_eng">{en: small stone from a children’s game}
lass="highlight_ex">ex: cum ti agiots tini cu abealili; cu abealili s-agioacã mash featili

lass="highlight_similar">§ bel1 (bélŭ)lass="highlight_pvorb"> sn beali/beale (beá-li) – (unã cu abel)
lass="highlight_ex">ex: featili s-agioacã cu bealili; oulu di cathã easti cãt un bel; altsã cu beali (chitritseali); stealili trimura nsus ca beali (chitritseali) di yeamandu

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

abitiri/abitire

abitiri/abitire (a-bi-tí-ri)lass="highlight_pvorb"> adv – cama arãu, biter
lass="highlight_ro">{ro: mai rău} {pire} {worse}
lass="highlight_ex">ex: agiumsish abitiri (cama-arãu); minciunos easti Yioryi, ma frati-su abitiri (ma-arãu, ma multu)

lass="highlight_similar">§ biter (bi-térŭ)lass="highlight_pvorb"> adv – (unã cu abitiri)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã