DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

garafilã

garafilã (ga-rá-fi-lã) sf garafili/garafile (ga-rá-fi-li) – lilici di boi njicã, tsi creashti sh-agrã tu cãmpu ma easti di-aradã criscutã tu grãdinã ti mushuteatsa-a ljei, cu frãndzã strimti shi lundzi tsi sta pi trup andicra unã di-alantã sh-cu lãludz aroshi, albã i trandafilii, tsi da unã anjurizmã mushatã; garoaflã, garufljauã; carafilã, caranfil, caranfilã, caranfir, giungiulã, giungiunã, junjulã
{ro: garoafă}
{fr: oeillet}
{en: carnation}
ex: scumpa-a mea garafilã

§ garoaflã (ga-rŭá-flã) sf garoafli/garoafle (ga-rŭá-fli) – (unã cu garafilã)
ex: tu loc di bãlidz, vasilcadz, trandafli shi garoafli

§ garufljauã (ga-ru-fljĭá-ŭã) sf garufljei (ga-ru-flĭéĭ) – (unã cu garafilã)

§ carafilã (ca-ra-fí-lã) sf carafili/carafile (ca-ra-fí-li) – (unã cu garafilã)
ex: ari trei paturi di carafili (garoafli) tru grãdinã

§ caranfilã (ca-ran-fí-lã) sf caranfili/caranfile (ca-ran-fí-li) – (unã cu garafilã)

§ caranfil (ca-ran-fílŭ) sm caranfilj (ca-ran-fíljĭ) – (unã cu garafilã)

§ caranfir (ca-ran-fírŭ) sm caranfiri (ca-ran-fírĭ) – (unã cu garafilã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

giungiulã

giungiulã (gĭun-gĭú-lã) sf giungiuli/giungiule (gĭun-gĭú-li) – unã soi di lilici analtã shi aroshi; giungiunã, junjulã [aestã easti noima datã di dictsiunarlu Dalametra, ma el nu dzãtsi tsi soi di lilici easti; Papahagi, cari nu u cunoashti lilicea, u lja aestã noimã, shi adavgã tsi pistipseashti el: cã lilicea pari s-hibã unã cu garafila]
{ro: floare ínaltă şi roşie; garoafă(?)}
{fr: fleure haute et rouge; oeillet(?)}
{en: tall and red flower; carnation(?)}

§ giungiunã (gĭun-gĭú-nã) sf giungiuni/giungiune (gĭun-gĭú-ni) – (unã cu giungiulã)

§ junjulã (jĭun-jĭú-lã) sf junjuli/junjule (jĭun-jĭú-li) (unã cu giungiulã) [bãgats oarã cã aoa avem unã exceptsii la scriari; gramatili “nj” s-avdu ca dauã bots ahoryea, “n” shi “j”]
ex: Mitra eara arosh ca junjula

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã