DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

gh…

gh… (tu nchisitã, sh-cãtivãrãoarã tu mesea-a zboarãlor) – vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu g… [bãgats oarã cã, multi ori, avem zboarã tsi s-avdu sh-cu boatsea latinicheascã “g” sh-cu boatsea grãtseascã “ghamma”. [adutsem aminti cã la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) s-astãsi nomlu: “Semnul grãtsescu “ghamma” s-pronuntsã doauã turlii shi va si sã ngrãpseascã cu doauã seamni: (i) cãndu s-avdi ascur (va dzãcã, cãndu nu s-aflã nãintea-a sonurilor e shi i), va si sã scrii cu litirli g (shi gh) shi (ii) cãndu s-avdi moali (va dzãcã, cãndu s-aflã nãintea-a sonurilor e shi i) va si sã scrii cu litira y”; sibepea easti cã, dupã cum u dzãsim ma nsus, shi dupã cum easti grailu-a omlui, multi zboarã s-avdu sh-cu boatsea latinicheascã “g” sh-cu boatsea grãtseascã “gh” (ghamma); tu dictsiunarlu-aestu, zboarãli tsi s-avdu cu boatsea “ghamma” ascurã va s-hibã ngrãpsiti dauã turlii: sh-cu latinicheasca boatsi “g” shi cu grãtseasca boatsi “gh” (ghamma); di-aradã, noima-a zborlui easti datã mash cãndu-l scri-em cu “g” shi avem pitritseari la-aestu zbor, cãndu-l scriem cu “gh”]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã