DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

cara

cara (cá-ra) adv, cong – cari, carea, cãndu, dupã tsi, fure-cã, furi-cã, fur-cã, macã, ma, ama, amea, s-easti cã, ma s-hibã di, cara sã, disi, dis, sticã, si, etc.
{ro: când, în timp ce, după ce, dacă, pentru că, deci, etc.}
{fr: quand, pendant que, après que, si, vue que, puisque, alors, donc, etc.}
{en: when, while, after, if, because, then, etc.}
ex: cara (cãndu, macã) vidzurã ashi, tãcurã; cara (macã) dats di vã nsurats; vrea s-chiream pãn di un, cara (ma) s-nu earai tini; di cara (macã) voi imnats napudishalui, na, shi noi, di cara (atumtsea), ashi va s-imnãm (aoa, scriarea bunã dit sistemlu-a nostru easti “dicara”, un singur zbor; vedz dicara); oarã bunã, cara (macã), du-ti; cara (cum) trãdzea un vimtu!; episcoplu, cara (cãndu, macã, cum) vidzu ahãtã dimãndãciuni; cara (macã, cum) cutsutlu tsã-l chirdui; cara (ma) s-vrei, ascultã; cara (macã) s-lji mi nãirescu; cara (macã) yini nãs, mini nu mi duc; cara (macã, di itia cã) aflai cum cura ipotisea, mi trapshu

§ carea (cá-rea) adv, cong – (unã cu cara)
ex: carea (macã, cãndu, dupã tsi, cum) lu ncãrcam, nu mi durea caplu di gritã; carea (cãndu) nã u intrarã gheganjlji

§ cari2 (cárĭ) adv, cong – (unã cu cara)
ex: cari (ama, cara) vrei, du-ti; cari (cara, macã) vinji frica di nã lo; bãneadzã sh-adzã cari (ma, macã, ca) s-nu murirã; cari (di itia cã, cara, cãndu, dupã tsi) lã intrã ngrãnja, si mpãrtsãrã; cari (cã, di sibepea cã) eara toamnã cu neguri

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

dispoti

dispoti (dis-pótĭ) sm dispots (dis-pótsĭ) – unã di scãrli analti di priftsãlji (di arhiereeanj); arhiereu, ipiscup;
(expr:
1: lu (u) scol la dispoti = (mi duc la dispoti, la dãvii tra s-) caftu s-mi dispartu di muljari, di bãrbat;
2: (cari ts-u lo?, cari tsi-u furã?) dispoti! = nu shtiu cari!; cari sã-ts creapã; cureai)
{ro: arhiereu, episcop}
{fr: évêque, archevêque}
{en: bishop, archbishop}
ex: dispoti aflã mash prifteasa; vinji dispoti ãn hoarã, sh-preftsãlj s-fac (ca) nveasti; chir dispoti ma lj-u dzãtsea; cãts sh-la mãnjli, cu dispoti mãcã pãnj?; shi dispoti s-lu-adari, gumarlu la numtã nu s-cljamã; lituryisi dispoti; mash ti un s-pidipsea, ti dispoti!; dispoti, mi loash pri gushi; cari u furã capra? dispoti!
(expr: nu shtiu cari!; cari s-tsã creapã!)

§ disputami/disputame (dis-pu-tá-mi) sf fãrã pl – isnafea-a dispotslor; multimi di dispots
{ro: număr mare de arhierei}
{fr: nombre d’évêques}
{en: number of bishops}
ex: s-adunã disputamea (s-adunarã dispotslji tuts)

§ disputsãlji/dis-putsãlje (dis-pu-tsắ-lji) sf disputsãlj (dis-pu-tsắljĭ) – tehnea di dispoti; scamnul di dispoti; ipiscupii, episcopii, ipiscupat
{ro: arhierie}
{fr: carrière d’évêque}
{en: diocese}

§ disputescu (dis-pu-tés-cu) adg disputeascã (dis-pu-teás-cã), disputeshtsã (dis-pu-tésh-tsã), disputeshti/disputeshte (dis-pu-tésh-ti) – tsi tsãni di un dispoti; di dispoti; di ipiscup; ipiscupescu
{ro: arhieresc}
{fr: d’évêque}
{en: of bishop}
ex: calu easti disputescu (di dispoti)

§ disputeashti/disputeashte (dis-pu-teásh-ti) adv – ca faptu di dispoti
{ro: ca arhiereu}
{fr: à la manière des évêque}
{en: as done by a bishop}

§ disputaragã (dis-pu-ta-ra-gắ) sm disputaragadz (dis-pu-ta-ra-gádzĭ) – un dispoti tsi easti multu-arãu (ca un agã!)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

ipiscup

ipiscup (i-pís-cupŭ) sm ipiscuchi (i-pís-cuchĭ) – unã di scãrli analti di priftsãlji (di arhiereeanj); episcop, dispoti, arhiereu
{ro: episcop}
{fr: évêque}
{en: bishop}

§ episcop (e-pís-copŭ) sm episcochi (e-pís-cochĭ) – (unã cu ipiscup)

§ ipiscupii/ipis-cupie (i-pis-cu-pí-i) sf ipiscupii (i-pis-cu-piĭ) – tehnea di ipiscup (dispoti); scamnul di ipiscup (dispoti); iparhia (locurli, horli sh-cãsãbadzlji) tsi tsãni di un dispoti; crishtinjlji tsi bãneadzã tu-aestã iparhii; episcopii, ipiscupat, episcopat, disputsãlji, eparhii
{ro: episcopie}
{fr: diocèse}
{en: diocese}

§ iparhii/iparhie (i-par-hí-i) sf iparhii (i-par-híĭ) – locurli (horli sh-cãsãbadzlji) tsi tsãn di un dispoti; crishtinjlji tsi bãneadzã tu-aesti locuri; eparhii
{ro: eparhie}
{fr: diocèse}
{en: diocese}
ex: him tu idyea iparhii

§ eparhii/eparhie (e-par-hí-i) sf eparhii (e-par-híĭ) – (unã cu iparhii)

§ episcopii/episcopie (e-pis-co-pí-i) sf episcopii (e-pis-co-piĭ) – (unã cu ipiscupii)

§ ipiscupat (i-pis-cu-pátŭ) sn ipiscupati/ipiscupate (i-pis-cu-pá-ti) – (unã cu ipiscupii)

§ episcopat (e-pis-co-pátŭ) sn episcopati/episcopate (e-pis-co-pá-ti) – (unã cu ipiscupii)

§ ipiscupescu (i-pis-cu-pés-cu) adg ipiscupeascã (i-pis-cu-peás-cã), ipiscupeshtsã (i-pis-cu-pésh-tsã), ipiscupeshti/ipiscupeshte (i-pis-cu-pésh-ti) – tsi tsãni di un ipiscup (di-unã ipiscupii); di ipiscup; di dispoti; disputescu
{ro: episcopesc}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn