DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

diz...

diz... (tu nchisita-a zboarãlor) – vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu dis… [adutsem aminti cã (i) “diz” easti di-aradã un prifixu tsi s-bagã nãintea-a unor verbi tra s-aspunã cã un lucru tsi s-ari faptã ninti, easti-adus la catastasea tu cari s-afla ninti ca si s-facã shi (ii) cã, la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) s-astãsi nomlu: “(i) zboarãli cari au s/z nãintea-a consoanilor surdi (c, f, l, p, r shi t) va si sã scrii shi va si s-pronuntsã cu s; (ii) zboarãli cari au s/z nãintea-a consoanilor sonori (b, d, g, m, n, shi v) va si sã scrii shi va si s-pronuntsã cu z. Ma avem shi ndauã exceptsii la-aestu nom, exceptsii tsi va li-aspunem cãndu zboarãli suntu scriati cu “dis”, nu cu “diz”]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã