DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

aprea-

aprea- prifixu – s-bagã dinãintea-a unor verbi a curi noimã lã u alãxeashti niheamã icã lã u nvãrtushadzã; easti unã soi cu prifixul pri-, cari, nãintea verbilor tsi nchisescu cu boatsea “a”, s-alãxeashti tu prifixul prea-; aestu prifixu va lu-aflãm tu ma multi verbi, shi ndauã di eali va li aspunem sh-tu-aestu dictsiunar, cãndu va lã yinã arada

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

apu-

apu- prifixu – s-bagã dinãintea-a unor verbi a curi noimã lã u alãxeashti niheamã; ma multili ori noima-a verbului easti nvãrtushatã shi atsea tsi easti si s-facã, lipseashti si s-facã vãrtos, tutã, ntreagã; aestu prifixu va lu-aflãm tu ma multi verbi, shi ndauã di eali va li aspunem sh-tu-aestu dictsiunar, cãndu va lã yinã arada; [bãgats oarã cã (i) tu scriarea-a noastrã, prifixul apu- s-adavgã nãintea-a verbului fãrã semnul “-“; (ii) cãndu verbul ahiurseashti cu vucala “a”, boatsea “u” s-fatsi shcurtã (semivucala “ŭ”), icã boatsea “a” cheari; aoa avem unã exceptsii la nomurli a noastri di scriari, cã diftongul “oa/ua” sã ngrãpseashti “ua” nu “oa” cum u caftã nomurli; altã soi, (iii) cãndu verbul nu nchiseashti cu “a”, boatsea “u” armãni lungã (vucala “u”)].

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

bag

bag (bágŭ) (mi) vb I bãgai (bã-gáĭ), bãgam (bã-gámŭ), bãgatã (bã-gá-tã), bãgari/bãgare (bã-gá-ri) – fac un lucru tra s-intrã iuva nuntru; fac un lucru (mãcarea) si sta pi tsiva (measã); mi-ashternu tu-un loc (la measã, pi-unã crivati, etc.); apun, pun, culcu, curdisescu, ashternu;
(expr:
1: mi bag (s-fac un lucru) = nchisescu (mi-acats s-fac un lucru);
2: mi bag (sã-nj si facã un lucru) = mi-angrec (tra si s-facã un lucru);
3: bãgai minti = nvitsai, nu va mata fac ahtari lucru;
4: bag ghini tu minti (tu cornu, tru cap, tu carafetã, tu ureclji, etc.) = ascultu ghini tsi si zburashti, aduchescu ghini shi va nj-u-aduc aminti ma nãpoi, nu va s-u-agãrshescu;
5: nj-u bag tu (pri) minti, nj-bag cu mintea, mi bag = am nietea, ljau apofasea;
6: nj-u (ãnj) bag mintea = nj-am cãshtiga, mutrescu ghini s-nu pat tsiva;
7: nu-nj bag mintea cu… = nu dau simasii la-atseali tsi dzãtsi i fatsi cariva, cã easti glar, ageamit, etc.;
8: lj-bag oarã; lj-bag semnu = mutrescu ghini tra s-li ved tuti cum lipseashti;
9: mi bag (s-dormu) = mi culcu s-dormu, intru tu-ashtirnut tra s-dormu;
10: mi bag cu cariva = mi bag tu-ashtirnut cu-unã muljari (bãrbat) s-u (s-lu) ambair; ampihiur, ciumulescu, ncalic, fut;
11: ãl bag di cali = ãl cãndãrsescu, lu-anduplic, lu-apuaduc;
12: bag boatsea = (nchisescu di) aurlu;
13: bag tsiva n gurã = mãc tsiva;
14: nu-nj si bagã tsiva n gurã = (di cripãrli tsi li am) escu mãrãnat (shi nu-am orixi ta s-mãc);
15: nu bag ghini n gurã cã… = unãshunã, cãt u bãgai macãrea n gurã;
16: nu bag somnu ntr-oclji = nu dormu dip, nu ncljid ocljilj;
17: nj-bag lãili = intru tu jali (cã-nj muri cariva di soi);
18: l-bag yiu tu groapã = lj-fac mãri cripãri, lj-aduc mãri taxirãts;
19: bag angrãnj namisa di… = ãlj fac si s-cãrteascã, si sã ncaci;
20: ti bag tu mãnã = ti-acats, va pot s-ti fac s-adari tsi voi mini;
21: bag cariva tu pãni; bag pri pãni, bag huzmichear = ãl ljau cu-arugã, lu-arughedz;
22: bag carni tu ureclji; bag zvercã = mi ngrash;
23: li bag mpadi (armili) = mi prudau;
24: bag (zaire) = acumpãr lucri tra s-li am (s-li lucredz, s-li crescu, ti arniu, etc.);
25: nu-lj si bagã mãnã = nu pots s-lu tsãnj, nu poati s-hibã astãmãtsit, nu poati s-hibã azvimtu;
26: easti tri bãgari pri-aranã = easti multu bun;
27: lj-bag frica tu oasi = lu-aspar, lu lãhtãrsescu multu);
28: u bag nãinti = trag ninti, mi ljau dupã cariva;
29: l-bag nãinti = lu-aurlu; lu-avin, lu-agunescu, lu mpingu;
30: l-bag dinãpoi = lu ncaci, lu-aurlu, lu cãtigursescu, lu-avin;
31: multu mi bag = cilihtisescu;
32: lj-bag cutsutlu la gushi = l-furtsedz s-facã un lucru tsi nu lu-ariseashti;
33: l-bag tu-ahapsi = lu ncljid tu-ahapsi;
34: nj-bag stranjili = mi nvescu;
35: bag ciciorlu = calcu, urdin, bag zori si s-facã cum voi mini;

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

nãinti/nãinte

nãinti/nãinte (nã-ín-ti) adv – (loclu tsi s-aflã) n fatsa-a unui lucru i hiintsã; (partea din) fatsa-a unui lucru i hiintsã; (loclu iu s-aflã omlu) dit frãmtea-a laolui; (lucru tsi s-fatsi) ma prota (ma-agonja di-un altu lucru); (anlu) tsi va yinã dupã-aestu an; nãintea, nainti; naintea, nãnti, nãntea, ninti, ãninti, nintea, dinãinti, dinãintea, dina-inti, dinaintea, dininti, dinintea, dinãnti, dinãntea, ãn fatsã, ma nfa-tsã, nclo, ma nclo, prota, di prota, ditu-arhii, ntãnj, etc.;
(expr:
1: disic nãinti = cutedz (nu nj-easti fricã) s-fac un lucru;
2: l-bag nã-inti = (i) lu-aurlu; (ii) lu-agunescu; (iii) imnu dupã cariva, lu mpin-gu s-facã tsiva)
{ro: înainte, în viitor}
{fr: (en) avant, devant, au-paravant; l’année prochaine, dans l’avenir}
{en: before, in front of, previously, in the future, next year}
ex: sh-nãinti (dininti) arãu, sh-nãpoi furtunã; tufechi sh-cordzã scot nãinti (prota, n fatsã); iu da soarili ma nãinti (prota); di-aoa sh-nãinti (sh-ma nclo) si strigã; va him ghini nãinti (trãninti); nu sta nãinti (n fatsã); s-lucredz trã nãinti (trã ma nclo); va nã turnãm nãinti (anlu tsi yini); ando, nãinti (dupã doi anj) va him aoa; eara gioni, om tsi disicã nãinti
(expr: tsi nu lj-easti fricã s-facã lucri); cari da di-l bagã nãinti
(expr: lu-aurlã, l-cãtigurseashti, lu-aguneashti) pri mãratlu di-Arap; li bagã nãinti cu cãrliglu
(expr: imnã dupã eali sh-li pindzi cu cãrliglu)

§ nainti/nainte (na-ín-ti) adv – (unã cu nãinti)
ex: ma nainti (prota) acumpãrã cash sh-deapoea dusi n hoarã

§ nin-ti/ninte (nín-ti) adv – (unã cu nãinti)
ex: el dusi ninti (prota di cariva, n fatsa-a unui); caljlji ninti (n fatsã) tsã-lj bãgash; di-aoa ninti (sh-ma nclo) va s-bea apã

§ ãninti/ãninte (ãnín-ti) adv – (unã cu nãinti)
ex: limbili s-featsirã ãninti (prota)?

§ nãn-ti/nãnte (nắn-ti) adv – (unã cu nãinti)
ex: sh-li ntreabã cama nãnti (ma nãinti, prota, ditu-arhii); cama nãnti sh-aspilã fatsa

§ nãintea (nã-ín-tea) adv – (unã cu nãinti)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn