DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

dimarhu

dimarhu (dhí-mar-hu) sm dimarhi (dhí-mar-hi) – ma marli dit unã hoarã i cãsãbã (bãgat di chivernisi i aleptu di lumea din hoarã i cãsãbã) cari chivirniseashti tuti lucrili tsi au s-facã cu hoara i cãsãbãlu; gugeabash
{ro: primar}
{fr: maire}
{en: mayor}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

bilide

bilide (bi-li-dé) sm bilidadz (bi-li-dádzĭ) – casa iu lucreadzã dimarhul (gugeabashlu) tra s-lã da cali a lucrilor tsi au s-facã cu hoara (cãsãbãlu)
{ro: primărie, tribunal}
{fr: mairie, tribunal}
{en: town (city) hall}

§ bilidii/bilidie (bi-li-dí-i) sf bilidii (bi-li-díĭ) – (unã cu bilide)
ex: sãhatea di la bilidii

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

cãtun

cãtun (cã-túnŭ) sn cãtuni/cãtune (cã-tú-ni) – unã adunãturã njicã di casi huryiteshti, tsi fac ca unã hoarã multu njicã, ahãntu njicã cã, di-arada, nu au dimarhu i pulitslu-a lor
{ro: cătun}
{fr: hameau}
{en: hamlet}
ex: cãtunlu durnja greu; easti cãtunlu-a meu

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

chir

chir (chírŭ) sm invar – zbor di tinjii tsi s-bagã nãintea-a numãljei, cãndu-lj si greashti a unui om; domnu
{ro: chir, domnul}
{fr: monsieur; maître, messire}
{en: sir; mister; master}
ex: chir (domnu) dimarhul di Almiro; chir (domnul) Miha lja sh-giurat

§ chirauã (chi-rá-uã) sf chirali/chirale (chi-rá-li) – zbor di tinjii (tsi s-bagã di-aradã nãintea-a numãljei) cãndu-lj si greashti a unei muljari; muljari (ma multu turcalã) tsi dutsi unã banã tinjisitã, sh-cari, di-aradã easti di scarã ma-analtã, ma di ugeachi; nicuchira-a casãljei; chireauã, doamnã, nicuchirã, madamã, boji
{ro: cucoană, doamnă}
{fr: dame turque; maîtresse de la maison; femme distinguée}
{en: Turkish lady; distinguished lady; lady of the house}
ex: a chirauãljei noi-lj dzãtsem shi doamnã; ea-u, ea-u, ca chirauã (ca unã doamnã)!

§ chira (chi-rá) invar – vucativlu-a zborlui chirauã – zbor di tinjii tsi s-bagã nãintea-a numãljei, cãndu-lj si greashti a unei chirauã
{ro: vocativul de la “chirauă”}
{fr: madame...}
{en: lady...}

§ chireauã (chi-reá-uã) sf chirea-li/chireale (chi-reá-li) – (unã cu chirauã)
ex: albã-aroshi, ca chireauã (doamnã)

§ Chiratsã (Chi-rá-tsã) shi Chiratsa (Chi-rá-tsa) sf fãrã pl –
1: numã di muljari;
2: numã tsi s-da a unei mulã
{ro: nume de femeie; nume dat unei catărcă}
{fr: nom de femme; nom donné à un mulet}
{en: woman name; name given to a female mule}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

gugeabash

gugeabash (gu-gĭa-báshĭŭ) sm gugeabash (gu-gĭa-báshĭ) – ma marli dit unã hoarã i cãsãbã (bãgat di chivernisi i aleptu di lumea din hoarã i cãsãbã) cari chivirniseashti tuti lucrili tsi au s-facã cu hoara i cãsãbãlu; dimarhu
{ro: primar}
{fr: maire}
{en: mayor}
ex: tini hii bun trã gugeabash (dimarhu) ãn hoarã; earam gugeabash, ma caplu a meu trã gugeabash fatsi?; cari di aushlji shi straushlji a melj fu gugeabash, tra s-mi fac sh-io?

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã