DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

dh…

dh… (tu nchisitã, sh-cãtivãrãoarã tu mesea-a zboarãlor) – vedz shi zboarãli tsi nchisescu cu d…; [bãgats oarã cã, multi ori, avem zboarã tsi s-avdu sh-cu boatsea latinicheascã “d” sh-cu boatsea grãtseascã “dhelta”. [adutsem aminti cã la Simpozionlu di Standardizari a Scriariljei Armãneascã di Bituli (1997) s-astãsi nomlu: “Zboarãli cari au sonlu grãtsescu “dhelta”, scriat di noi “dh”, ma s-pronuntsã tu multi grai armãneshti sh-cu “d”, shi zboarãli nali, neologhismili, tsi va s-hibã introdusi ma nclo sh-cari au sonlu “d” tsi va poatã s-hibã pronuntsat shi “dh”, va sã ngrãpseascã cu “d”; ma va si s-aproachi shi varianta cu “dh”; sibepea easti cã, dupã cum u dzãsim ma nsus, shi dupã cum easti grailu-a omlui, multi zboarã s-avdu sh-cu boatsea latinicheascã “d” sh-cu boatsea grãtseascã “dh” (dhelta); tu dictsiunarlu-aestu, zboarãli tsi s-avdu cu boatsea “dhelta” va s-hibã ngrãpsiti dauãli turlii: sh-cu latinicheasca boatsi “d” shi cu grãtseasca boatsi “dh” (dhelta); di-aradã, noima-a zborlui easti datã mash cãndu-l scriem cu “d” shi avem pitritseari la-aestu zbor, cãndu-l scriem cu “dh”]

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã