DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

curnidã

curnidã (cur-ní-dã) sf curnidz (cur-nídzĭ) – mardzinea di lemnu tsi s-aflã deavãrliga di un cadru tra s-lu facã si sta mprostu pri measã i spindzurat pri stizmã; mardzinea di lemnu i metal tsi s-bagã namisa di firidz i ush shi stizmã; curnizã, curnitsã, chinari, cadru, pirvazã, pirvazi, margurã, circive, ciurciuve
{ro: ramă, cadru, pervaz}
{fr: bordure, cadre, chassis, chambranle}
{en: border, frame, window-frame}

§ curnizã (cur-ní-zã) sf curnidz (cur-nídzĭ) – (unã cu curnidã)

§ curnitsã (cur-ní-tsã) sf curnitsã (cur-ní-tsã) – (unã cu curnidã)
ex: lj-avea cadrul tu curnitsã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

cadru2

cadru2 (cá-dru) sn cadri/cadre (cá-dri) – mardzinea adratã (cusutã, buisitã, etc.) deavãrliga di-un lucru; mardzinea di lemnu i metal tsi s-bagã namisa di firidã i ushi shi stizmã; mardzinea di lemnu tsi s-aflã deavãrliga di un futugrãfii (cadru) tra si sta ndreptu pri measã icã spindzurat pri stizmã; mardzini, chinari, margurã, pirvazi, pirvazã, curnidã, curnizã, curnitsã, circive, ciurciuve
{ro: cadru, ramă, pervaz}
{fr: cadre (d’une photo); chambranle, châssis (d’une porte, fenêtre)}
{en: frame (of photo, door, window, etc.), window-sash}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

chinari/chinare

chinari/chinare (chi-ná-ri) sf chinãri (chi-nãrĭ) – mardzinea adratã (cusutã, buisitã, etc.) deavãrliga di-un lucru; mardzinea di lemnu i metal tsi s-bagã namisa di firidã i ushi shi stizmã; mardzinea di lemnu tsi s-aflã deavãrliga di un cadru (futugrãfii) tra si sta spindzurat pri stizmã; mardzini, cadru, margurã, pirvazi, pir-vazã, curnidã, curnizã, curnitsã, circive, ciurciuve
{ro: margine, cadru, pervaz}
{fr: bord, cadre, chassis, chambranle}
{en: border, frame, window-frame}
ex: nã featã mushatã ca luna, cusea cu chinari dipriunã; chinãri di amalamã; fatsi pãndzã cu chinãri di mitasi

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

circive

circive (cir-ci-vé) sm circivedz (cir-ci-védzĭ) shi circivadz (cir-ci-vádzĭ) – mardzinea di lemnu (metal) di la unã firidã (ushi) tsi u disparti di stizma iu easti bãgatã; leamnili tsi s-bagã ca unã soi di crutsi tu mesea di firidã di cari s-acatsã shi s-tsãni geamea; ciurciuve, margurã, pirvazi, pirvazã, cadru, curnidã, curnizã, curnitsã
{ro: cercevea}
{fr: chassis}
{en: window-frame}

§ ciurciuve (cĭur-cĭu-vé) sm ciurciuvadz (cĭur-cĭu-vádzĭ) – (unã cu circive)
ex: vimtul muta ciurciuvadzlji

§ ciurciuvei/ciurciu-vee (cĭur-cĭu-vé-i) sf ciurciuvei (cĭur-cĭu-véĭ) – (unã cu circive)
ex: scoati ciurciuveili di la pingeri

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

margurã

margurã (már-gu-rã) sf marguri/margure (már-gu-ri) – mardzinea adratã (cusutã, buisitã, etc.) deavãrliga di-un lucru; mardzinea di lemnu i metal tsi s-bagã namisa di firidã i ushi shi stizmã; mardzinea di lemnu tsi s-aflã deavãrliga di un cadru tra si sta spindzurat pri stizmã; mardzini, cadru, chinari, pirvazi, pirvazã, curnidã, curnizã, curnitsã, circive, ciurciuve
{ro: margine, cadru, pervaz}
{fr: bord, cadre, chassis, chambranle}
{en: border, frame, window-frame}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

pirvazi/pirvaze

pirvazi/pirvaze (pir-vá-zi) sf pirvãzi (pir-vắzĭ) – mardzinea di lemnu i metal tsi s-bagã namisa di firidã i ushi shi stizmã; mardzinea di lemnu tsi s-aflã deavãrliga di un cadru tra si sta spindzurat pri stizmã; pirvazã, mardzini, margurã, chinari, curnidã, curnizã, curnitsã, circive, ciurciuve
{ro: cadru, pervaz, bordură}
{fr: bordure, cadre, chassis, chambranle}
{en: border, frame, window-frame}
ex: tuti pirvãzli li-adusi adeaneavra

§ pirvazã (pir-vá-zã) sf pirvãzi (pir-vắzĭ) – (unã cu pirvazi)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

prag

prag (prágŭ) sn praguri (prá-gurĭ) – partea di nghios (praglu di nghios) a curnidãljei di ushi (poartã), niheam ma nsus di loc, pristi cari lipseashti s-treacã omlu tsi va s-intrã i s-easã din casã (ubor); partea di nsus (praglu di nsus)a curnidãljei di ushi (poartã) sum cari treatsi omlu tsi va s-intrã i s-easã din casã (ubor); preag;
(expr:
1: nu-lj calcu (trec) praglu (a casãljei) = nu lj-intru n casã; nu-l voi, escu ncãceat cu el;
2: bag ciciorlu n prag = cãrshilãtisescu vãrtos atseali tsi va s-facã cariva; caftu vãrtos si s-facã cum voi mini;
3: nu-andrisãri praglu di ushi pãnã tora = nu-ari ishitã ninga dit hoarã, dit loclu-a lui;
4: pãnã s-nu dai cu caplu di praglu di nsus, nu vedz praglu di nghios; cari sh-bati caplu la praglu di nsus, mutreashti la praglu di nghios = va s-u pats prota tra s-ti-aveglji ma nãpoi tra s-nu mata fats trãninti idyea soi; cari s-upãreashti tu lapti (tu culeash), suflã sh-tu mãrcat)
{ro: prag}
{fr: seuil}
{en: threshold (of door)}
ex: n pãduri mi-amintai, n pãduri mi tãljai, shi tora, lailu-agiumshu, tra s-mi calcã lumea (angucitoari: praglu); cãlcai pri praglu di ushi; ishi pri prag s-ashteaptã bãrbat-su shi si-lj lja sihãrichi; nã scãrpã s-acãtsã di praglu di nsus ali cãlivã di nu s-intra; una cãdzu moartã di nãuntru, alantã di nafoarã di prag (di casã); cum va s-caltsã tini praglu
(expr: cum va-nj intsrã tini n casã), tini, hilj di-amirã?

§ preag (preágŭ) sn preaguri (preá-gurĭ) – (unã cu prag)
ex: mã-sa-lj bagã tu preag un ghium cu apã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã