DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

cari1/care

cari1/care (cárĭ shi cá-ri) pr rel shi ntribãtoari – acari, cai, tsini, atsel tsi, atsea tsi, tsi, catiun, catiunã, etc.
{ro: care, cine}
{fr: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, qui, quel, quelle}
{en: who, whom, which}
ex: Franga, cari (atsea tsi) nu shi shtea tsiva; s-lja di perci, cari (catiun) cum poati; cari di cari (sh-un sh-alantu) si s-ducã; cari di cari s-avinã; cari (tsi) picurari astãljash ãn cali?; cari di voi strigã?

§ acari (a-cárĭ) pr – (unã cu cari1)
ex: acari (cari) easti xenlu?; armãnjlji tra sã shtibã Kurd-Pãshelu acari (atsel cari) easti

§ cai (cáĭ) pr rel shi ntribãtoari – (unã cu cari1)
ex: cai di shaptilj amiradz; cai ãl videa, ãl striga; cai di cai s-agiungã la stani; mini, cu cai va-nj mi-alash?; cai lu shtii iu s-aflã; cai lj-bagã fleamã

§ cae (cá-ĭe) pr rel shi ntribãtoari – (unã cu cari1)

§ curi/cure (cúrĭ shi cú-ri) pr (gen shi dat sing di la cari) – (a) cui, (a) cãrui
{ro: al (a, ai, ale) cui}
{fr: à qui}
{en: to whom}
ex: a curi di noi treilji lj-ai datã?; a curi li-adari aeshtsã fãrmats?; a curi-i feata di pi leagãn?; a curi di noi; a curi numã

§ cui (cúĭ) pr (gen shi dat sing di la cai) – (unã cu curi)
ex: a cui suntu grãdinjli? a cui lj-ari dzãsã?; lji spunea a cui putea tuti cãti avea aflatã

§ cãrui (cã-rúĭ) pr (gen shi dat sing di la cari) – (unã cu curi)

§ cuichishdo (cúĭ-chish-dó) pr (gen shi dat sing di la cari) – (unã cu curi)

§ cãror (cã-rór) pr (gen shi dat pl di la cari) – (unã cu curi)

§ cror (crór) pr (gen shi dat pl di la cari) – (unã cu curi)

§ caritsi (cárĭ-tsi) pr indef – cari tsi s-hibã, carichishdo, caichishdo, caritsido, carintsido, caitsido, itsi, itsido, itsindo, ichishdo, tseshtucari, tsiushtsiucari, nushtari, itipasa
{ro: oricare, oricine, nu importă cine}
{fr: n’importe lequel}
{en: does not matter who}
ex: caritsi trup di fag; limba sh-caritsi-adeti; caritsi altã pravdã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

fãnirusescu

fãnirusescu (fã-ni-ru-sés-cu) (mi) vb IV fãnirusii (fã-ni-ru-síĭ), fãniruseam (fã-ni-ru-seámŭ), fãnirusitã (fã-ni-ru-sí-tã), fãnirusi-ri/fãnirusire (fã-ni-ru-sí-ri) – mi-aspun (es, mi duc) dininti-a cuiniva; li-aspun lucrili ma limpidi (tra s-hibã ma lishor trã aduchiri); alãncescu, alincescu, andzãmedz, ndzãmedz, furni-sescu, pãrãstisescu, pãrãstãsescu, (mi-)aspun, dau, dau cap, scot cap, azvom, fitrusescu (dit loc)
{ro: apărea, clarifica}
{fr: (se) montrer, apparaître; rendre clair}
{en: show; clarify}
ex: lj-si fãnirusi (lj-si alãnci) tu yis

§ fãnirusit (fã-ni-ru-sítŭ) adg fãni-rusitã (fã-ni-ru-sí-tã), fãnirusits (fã-ni-ru-sítsĭ), fãnirusiti/fã-nirusite (fã-ni-ru-sí-ti) – tsi s-aspuni dininti-a cuiniva; tsi ari datã (scoasã) cap; alãncit, alincit, andzãmat, ndzãmat, furnisit, pãrãstisit, pãrãstãsit, etc.
{ro: apărut, clarificat}
{fr: montré, apparu; rendu clair}
{en: shown; clarified}

§ fãnirusiri/fãniru-sire (fã-ni-ru-sí-ri) sf fãnirusiri (fã-ni-ru-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu s-fãniruseashti tsiva i cariva; alãnciri, alinciri, andzãmari, ndzãmari, furnisiri, pãrãstisiri, pãrãstãsiri, etc.
{ro: acţiunea de a apărea; apariţie, clarificare}
{fr: action de (se) montrer, d’apparaître; de rendre clair; apparition}
{en: action of showing; of clarifying; appearance}

§ nifãnirusit (ni-fã-ni-ru-sítŭ) adg nifãnirusitã (ni-fã-ni-ru-sí-tã), nifãnirusits (ni-fã-ni-ru-sítsĭ), nifãnirusiti/nifãnirusite (ni-fã-ni-ru-sí-ti) – tsi nu easti fãnirusit; tsi nu s-ari aspusã dininti-a cuiniva; tsi nu-ari datã (scoasã) cap; nealãncit, nealincit, neandzãmat, nindzãmat, nifurnisit, nipãrãstisit, nipãrãstãsit, etc.
{ro: nearătat}
{fr: non montré, non apparu}
{en: not shown, unshown}

§ nifãnirusiri/nifãnirusire (ni-fã-ni-ru-sí-ri) sf nifãnirusiri (ni-fã-ni-ru-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu nu s-fãniruseashti tsiva i cariva; nealãnciri, nealinciri, neandzãmari, nindzãmari, nifurnisiri, nipãrãstisiri, nipãrãstãsiri, etc.

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

pãrãstisescu

pãrãstisescu (pã-rãs-ti-sés-cu) (mi) vb IV pãrãstisii (pã-rãs-ti-síĭ), pãrãstiseam (pã-rãs-ti-seámŭ), pãrãstisitã (pã-rãs-ti-sí-tã), pãrãstisiri/pãrãstisire (pã-rãs-ti-sí-ri) – aspun (aduc) un lucru (i hiintsã) ãn fatsa a unui; bag un lucru tu loclu a unui altu lucru (tra s-lji lja loclu); pãrãstãsescu, nfãtsishedz, aspun, alãncescu, alin-cescu, fãnirusescu, furnisescu
{ro: (se) prezenta, (se) înfăţişa, reprezenta}
{fr: (se) présenter, représenter, figurer}
{en: present (oneself), represent}

§ pãrãstisit (pã-rãs-ti-sítŭ) adg pãrãstisitã (pã-rãs-ti-sí-tã), pãrãstisits (pã-rãs-ti-sítsĭ), pãrãstisiti/pãrãstisite (pã-rãs-ti-sí-ti) – tsi easti aspus (adus) dininti-a cuiniva; tsi easti bãgat tu loclu-a unui altu lucru (tra s-lji lja loclu); pãrãstãsit, nfãtsishat, aspus, alãncit, alincit, fãnirusit, furnisit
{ro: prezentat, înfăţişat, reprezentat}
{fr: présenté, représenté, figuré}
{en: pre-sented (oneself), represented}

§ pãrãstisiri/pãrãstisire (pã-rãs-ti-sí-ri) sf pãrãstisiri (pã-rãs-ti-sírĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu s-pãrãstiseashti tsiva; pãrãstãsiri, nfãtsishari, aspuneari, alãnciri, alinciri, fãnurisiri, furnisiri
{ro: acţiunea de a (se) prezenta, de a (se) înfăţişa, de a reprezenta}
{fr: action de (se) présenter, de représenter, de figurer}
{en: action of presenting (oneself), of representing}

§ pãrãstãsescu (pã-rãs-tã-sés-cu) (mi) vb IV pãrãstãsii (pã-rãs-tã-síĭ), pãrãstãseam (pã-rãs-tã-seámŭ), pãrãstãsitã (pã-rãs-tã-sí-tã), pãrãstãsiri/pãrãstãsire (pã-rãs-tã-sí-ri) – (unã cu pãrãstisescu)

§ pãrãstãsit (pã-rãs-tã-sítŭ) adg pãrãs-tãsitã (pã-rãs-tã-sí-tã), pãrãstãsits (pã-rãs-tã-sítsĭ), pãrãstãsiti/pã-rãstãsite (pã-rãs-tã-sí-ti) – (unã cu pãrãstisit)

§ pãrãstãsi-ri/pãrãstãsire (pã-rãs-tã-sí-ri) sf pãrãstãsiri (pã-rãs-tã-sírĭ) – (unã cu pãrãstisiri)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã