DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

cãrari/cãrare

cãrari/cãrare (cã-rá-ri) sf cãrãri (cã-rắrĭ) – cali strimtã (di-aradã tu pãduri i munti) iu s-imnã mash pripadi i ncalar pi cal i mulã; pãrticã, cãlici, cãlitsã, cãlishoarã, munupati; (fig:
1: cãrari = (i) diz-ligari, culai, cearei, ceare, trop; (ii) ileami, ileani, iljami, iljani, singilii, giudicatã; (iii) aradã, cijdii, dãrã, rãncai; expr:
2: dã-lj nã cãrari = fã tsiva shi ndreadzi-l, dizleagã-l aestu lucru;
3: alas calea sh-ljau cãrarea = l-fac un lucru greu, anapuda, nu ca tutã dunjaea, ljishor, cum easti ghini s-lu fac, dupã-aradã)
{ro: cărare, potecă}
{fr: sentier}
{en: (foot) path}
ex: alts pri dintsã, alts pri pãltãri, cãtrã nsus, cãtrã nghios, cãrãri, cãrãri (angu-citoari: chirãmidzli); cãrarea (cãlicea) aestã ti scoati la cãshari; inshi tsaplu tu cãrari (pãrticã); alãsarã calea sh-lj-u deadirã cãrarea
(expr: nu-l featsirã lucrul dupã-aradã); fudzirã pi-a negurlor cãrari (cali); a muntilui cãrãri; brãn mushat, cu cãrãri (fig: arãdz, cijdii) albi-aroshi; nu putea s-lji da vãrnã cãrari
(expr: s-lj-aflã vãrã dizligari, vãrã trop); dã-lj nã cãrari a aishtui
(expr: ndreadzi-l, dizleagã-l aestu) lucru; cãrarea (fig: singilia, ileamea) a giudicatiljei

§ cãrãricã (cã-rã-rí-cã) sf cãrãritsi/cãrãritse (cã-rã-rí-tsi) – cãrari ma njicã sh-ma strimtã
{ro: cărăruie}
{fr: petit sentier}
{en: small foot path}

§ cãrãrici/cãrãrice (cã-rã-rí-ci) sf cãrãrici/cãrãrice (cã-rã-rí-ci) – (unã cu cãrãricã)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

cimbru

cimbru (cím-bru) sf fãrã pl – soi di earbã, cu lilici viniti icã albi cu chicuti aroshi, tsi creashti agrã, di-aradã, tu mardzina di pãduri, tu locuri uscati, apãrnãsiti, ma easti criscutã sh-di om tu grãdinã, trã frãndzãli-a ljei strimti shi sumigoasi tsi s-bagã tu gheli, tra s-lã da unã anjurizmã sh-unã nustimadã ahoryea; ciumuricã, ciumburicã, cimburicã, tsimuricã
{ro: cimbru, cimbrişor}
{fr: sarriette, thym}
{en: savory, thyme}
ex: cimbrul anjurzeashti mushat

§ cimburicã (cim-bu-rí-cã) sf pl(?) – (unã cu cimbru)
ex: loclu mplin di cimburicã

§ ciumburicã (cĭum-bu-rí-cã) sf pl(?) – (unã cu cimbru)

§ ciumuricã (cĭu-mu-rí-cã) sf pl(?) – (unã cu cimbru)
ex: urdinã tu ciumuricã, pãnã featsi cãrãricã

§ tsimuricã (tsi-mu-rí-cã) sf pl(?) – (unã cu cimbru)
ex: afitarã n tsimuricã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã