DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

balsam

balsam (bál-samŭ) sm fãrã pl – unã lugurii tsi s-aflã tu ritsina shi tu dzama-a ma multor soiuri di arburi shi arburits (di-aradã dit locurili caldi), cari ari unã anjurizmã mushatã sh-arãsitã di narea-a omlui, sh-cari s-bagã multi ori tu alifii shi yitrii trã harea tsi u ari tra s-vindicã arãnj sh-lãngori; balsãm, basan, barsam, valsam;
(expr: balsam (albu, arosh, etc.) = (i) soiuri di alifii shi yitrii (muljituri tsi anjurzescu mushat, ca shpirtul i balsamlu tsi lu au nuntru) cu cari s-vindicã multi ori omlu di arãnj sh-di dureri; (ii) zboarã dultsi, di vreari sh-di pãrigurii spusi a unui tsi easti cu inima grea, tra s-lu apuitueascã shi s-lu isihãseascã di jalea, nvirinarea, etc. tsi u-aducheashti tu suflit)
{ro: balsam}
{fr: baume}
{en: balm, balsam}

§ balsãm (bál-sãmŭ) sm fãrã pl – (unã cu balsam)
ex: cu balsãm arosh lj-tricurã dzindziili; balsãmlu albu easti bun cãndu ti doari pãntica

§ valsam (vál-samŭ) sm fãrã pl – (unã cu balsam)

§ basan (bá-sanŭ) sm fãrã pl – (unã cu balsam)
ex: basanlu di Venetii

§ barsam (bár-samŭ) sm fãrã pl – unã soi di plantã (earbã) dit cari s-fac yitrii, trã balsamlu tsi lu-ari nuntru
{ro: plantă medicinală}
{fr: plante médicamenteuse}
{en: species of balmy shrub}

§ mbãlsãmedz (mbãl-sã-médzŭ) vb I mbãlsãmai (mbãl-sã-máĭ), mbãlsãmam (mbãl-sã-mámŭ), mbãlsãmatã (mbãl-sã-má-tã), mbãlsãmari/mbãl-sãmare (mbãl-sã-má-ri) – bag yitrii (alifii, mihlemi) pisti-aranã tra s-u vindic; bag yitrii tu truplu-a unui mortu tra s-lu fac s-tsãnã shi s-nu-anjurzeascã ma multu chiro; bãlsãmedz, bãlsãmusescu; (fig: mbãlsãmedz = ljishuredz inima, apuituescu, pãrgursescu)
{ro: îmbălsăma}
{fr: embaumer}
{en: embalm}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

panadã

panadã (pa-ná-dã) sf panãdz (pa-nắdzĭ) – yitrii (vindicari) tsi-lj s-adutsi a unui lãndzit; pãnadã, yitrii, dirmani, ileaci
{ro: doctorie, balsam}
{fr: médicament, baume}
{en: medicine, balm}

§ pãnadã (pã-ná-dã) sf pãnãdz (pã-nắdzĭ) –
ex: tsi pãnadã vrei s-tsã fatsim?

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

vindic

vindic (vín-dicŭ) (mi) vb I vindicai (vin-di-cáĭ), vindicam (vin-di-cámŭ), vindicatã (vin-di-cá-tã), vindicari/vindicare (vin-di-cá-ri) – l-fac ghini (sãnãtos) pri cariva dupã-unã lãngoari; l-fac s-lji treacã niputearea cu yitria tsi lj-u dau; nj-si lja lãngoarea; nj-treatsi (niputearea); yitripsescu, sãnãtushescu, ãnsãnãtushescu, sãnãtu-shedz, nsãnãtushedz, mprustedz, ngiulnedz, sãnedz, nsãnedz
{ro: (se) vindeca}
{fr: guérir}
{en: heal}
ex: nu s-vindicã (yitripseashti) cu balsam; arana s-vindicã lishor; nu-lj s-ari vindicatã pleaga; u vindic mash cu-unã ligãturã; tuti cãti featsi amirãlu ca s-u vindicã, furã di ncot; nu nã vindicarã yeatsrã avdzãts shi shtiuts; am unã-aranã tru inimã shi nu s-vindicã; yitria-aistã va s-vindicã, cã-i discãntatã cu grai di vreari; el poati s-lu vindicã amirãlu di oclji; vãrnu yeatru, vãrnã moashi nu lu-ari vindicatã

§ vindicat (vin-di-cátŭ) adg vindicatã (vin-di-cá-tã), vindicats (vin-di-cátsĭ), vindicati/vindicate (vin-di-cá-ti) – tsi lj-ari tricutã unã lãngoari; tsi s-ari faptã ghini (sãnãtos) dupã unã niputeari; yitripsit, sãnãtushit, ãnsãnãtushit, sãnãtushat, nsãnãtushat, mprustat, ngiulnat, sãnat, nsãnat
{ro: vindecat}
{fr: guéri}
{en: healed}

§ vindica-ri/vindicare (vin-di-cá-ri) sf vindicãri (vin-di-cắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu cariva s-vindicã; yitripsiri, sãnãtushiri, nsãnãtushiri, sãnãtushari, nsãnãtushari, mprustari, ngiulnari, sãnari, nsãnari
{ro: acţiunea de a (se) vindeca; vindecare}
{fr: action de guérir}
{en: action of healing}
ex: shtea lãeatsa, cã-i groasã shi nu-ari vindicari; dorlu a meu mardzini nu-ari, vindicari nu-ari!

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

zmirnã

zmirnã (zmír-nã) sf zmirni/zmirne (zmír-ni) – arucinã scoasã dit un arburi dit locurli caldi, cari da unã anjurizmã mushatã sh-ahoryea di alanti anjurizmi, ufilisitã tu bisearicã di preftsã, la mortsã (trã mbãlsãmarea-a truplui) sh-di yeatsrã (la fãtsearea di yitrii)
{ro: smirnă}
{fr: myrrhe}
{en: myrrh}
ex: ca mortu cu zmirnã shi cu savan

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã