DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti ; Zboarã: Di iutsido; (cama multi...)

bara-bara

bara-bara (bá-ra-bá-ra) adv – tsi s-aflã aproapea (nandreapta i nastãnga) di cariva i di tsiva; tsi fac tsiva i s-aflã un ningã-alantu; zbor tsi-aspuni cã ma multsã oaminj i lucri s-aflã tu idyiul loc; alaturea, alaturi, alãturi, priningã, ningã; deadun, dadun, mpriunã, ãmpriunã, dipriunã
{ro: alături, împreună}
{fr: á côté, ensemble}
{en: beside, together}
ex: dzua sh-noaptea suntu bara-bara (deadun, un ningã-alantu)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

deadun

deadun (dea-dúnŭ) adv – zbor tsi-aspuni cã ma multsã oaminj i lucri s-aflã tu-un loc; tsi fac tsiva (s-aflã) un ningã-alantu; tsi s-au adunatã tra s-hibã tu idyiul loc; dadun, mpriunã, ãmpriunã, dipriunã, barra-bara
{ro: împreună}
{fr: ensemble}
{en: together}
ex: deadun bãnãm anj di dzãli; yini deadun cu multã oasti; alãga deadun; deadun noi vinjim

§ dadun (da-dúnŭ) adv – (unã cu deadun)
ex: vinj dadun cu el; pãnã tora fum dadun; cãsli, oili, tuti li-avem dadun

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

dipriunã2

dipriunã2 (di-pri-ú-nã) adv – zbor tsi-aspuni cã ma multsã oaminj i lucri s-aflã (s-au adunatã s-hibã) tu idyiul loc; tsi fac tsiva i s-aflã un ningã-alantu; tsi suntu unã (di unã soi); deadun, dadun, mpriunã, ãmpriunã, bara-bara:
(expr: li am dipriunã cu...= hiu tu vreari cu... sh-durnjim deadun tu-un ashtirnut)
{ro: împreună}
{fr: ensemble}
{en: together}
ex: nchisirã dipriunã (deadun); s-njardzim dipriunã (deadun); sicara u-avem dipriunã (deadun); muljarea li-avea dipriunã cu ficiorlu
(expr: durnja deadun, tu idyiul ashtirnut); dipriunã (dip unã, unã; unã soi) suntu aesti shimii

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã        

mpriunã

mpriunã (mpri-ú-nã) adv – zbor tsi-aspuni cã ma multsã oaminj i lucri s-aflã tu idyiul loc; tsi fac tsiva i s-aflã un ningã-alantu; tsi s-au adunatã tra s-hibã deadun; ãmpriunã, deadun, dadun, dipriunã, bara-bara
{ro: împreună}
{fr: ensemble}
{en: together}
ex: shi mpriunã (deadun) sh-eara tuts; fum mpriunã sh-tu Sãrbii sh-tu Machidunii

§ ãmpriunã (ãm-pri-ú-nã) adv – (unã cu mpriunã)
ex: shi ãmpriunã (deadun) sh-eara tuts

§ mpriunedz (mpri-u-nédzŭ) (mi) vb I mpriunai (mpri-u-náĭ), mpriunam (mpri-u-námŭ), mpriunatã (mpri-u-ná-tã), mpriunari/mpriunare (mpri-u-ná-ri) – li fac s-hibã deadun dauã i ma multi lucri; leg, cos, adun, alichescu, etc.
{ro: împreuna, uni}
{fr: joindre, unire}
{en: join, unite}
ex: mpriuneadzã, ti pãlãcãrsescu, mardzinjli

§ mpriunat (mpri-u-nátŭ) adg mpriunatã (mpri-u-ná-tã), mpriunats (mpri-u-nátsĭ), mpriunati/mpriunate (mpri-u-ná-ti) – tsi easti faptu s-hibã deadun cu un altu lucru; ligat, cusut, adunat, alichit, etc.
{ro: împreunat, unit}
{fr: joint, uni}
{en: joined, united}

§ mpriuna-ri/mpriunare (mpri-u-ná-ri) sf mpriunãri (mpri-u-nắrĭ) – atsea tsi s-fatsi cãndu sã mpriuneadzã dauã i ma multi lucri; ligari, cuseari, adunari, alichiri, etc.
{ro: acţiunea de a împreuna, de a uni; împreunare, unire}
{fr: action de joindre, d’unire}
{en: action of joining, of uniting}

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbãljei-Armãneascã