DICTSIUNAR XIYISITU ONLINE A LIMBÃLJEI ARMÃNEASCÃ  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


Dictsiunar: Tuti / Zboarã: Di iutsido ( cama multu ... )

a1

a1 prip – la, ca, ti, tri, trã, ca ti, ca trã, na, etc.
n class="highlight_ro">{ro: la, a, ca pentru, etc.}n>
n class="highlight_fran">{fr: au, à l’, à la, aux, etc.}n>
n class="highlight_eng">{en: at, as, etc.}n>
n class="highlight_ex">ex:n> sã ncljinarã a (la) cicioari; filigenj tri a beari yin; chinsirã si s-ducã a (tri) beari; hai, niveastã, a (la) primnari; s-duc a (la, s-facã) zbor; ãlj bati a (ca) vearã; anjurzeashti a (ca) primuvearã; bãtea a (ca) yiu; nu bãtea dip a (ca) yiu; anjurzeashti a (ca) om; anjurzeashti a (ca ursã; corghilj nã cãntã a (ca ti) moarti; s-tsãni a (ca) mari; una cali apucã a (na) ndreapta, alantã acatsã a (na) stãnga; cupiili sãrmati di-a-doarã (trã andaua oarã); s-acãtsarã s-gioacã (a) cãrtsã; muljerli s-arca a mortului tu lucru
(n class="highlight_expr">expr:n> pãnã s-cadã mpadi di-avursiri); u dipusi di-a-cu-totalui (tu scriarea-a noastrã: deacutotalui); bagã tsãruhili a molju (ta s-moalji; n class="highlight_expr">expr:n> sã ndreadzi s-fugã; tu scriarea-a noastrã: amolj); a sclaea (di-a sclavlu); a shuirarea; shi nãintea-a dativlui, sing shi pl: lj-dau pãni a lui, a ljei, a lor; oili armasirã a noauã; bagã a calui cãpestrul; deadirã foc a pãdurlor; fã unã crutsi al Dumnidzã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbljei-Armãneascã        

a2

a2 articul proclitic invar –
n class="highlight_ex">ex:n> un oclju a meu, ocljilj a mei; perlu a luplui, doi peri a cãnilui; unã casã a voastrã, casili a voastri; trei erghi a loclui, erghili a loclui; dintsãlj a luchilor, capitili a boilor; lilicea a Pindului; shi tu formili al, ali, (a-lù, a-li) tu zboarã ca: ocljul al cal, ocljilj al cal; unglja al cal, ungljili al cal; dintili ali eapã, dintsãlj ali eapã; narea ali eapã, nãrili ali eapã; grailu al Dumnidzã; calea al Dumnidzã; lailu ali lai, lailji ali lai; oara ali ncurunari; blãsteamili ali mumi

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbljei-Armãneascã        

a3

a3 inter – bre, vre, me, etc.; aidi, aide, hai, haidi
n class="highlight_ro">{ro: mă!, măi!, bă!, hei!, fă!; haide, etc.}n>
n class="highlight_fran">{fr: hé!, hola!, etc.; allons, etc.}n>
n class="highlight_eng">{en: heigh!, hey, you!, say!, look here!, etc.; let’s go!, etc.}n>
n class="highlight_ex">ex:n> am tsi dzãtsi, a! (bre!) om?; a (bre!) om, nu fã siri; voi, a! (vre!) muntsã; a, voi sots, a, voi mãrats; a lea, nji nchisii; a (aidi), nã featã, trã surtseali (multi ori s-leagã cu lea, vea, tra s-facã zboarãli a-lea/alea, a-vea/avea, etc.)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbljei-Armãneascã        

a4

a4 – forma shcurtã a zborlui “va”, cu cari s-fatsi vinjitorlu-a ver-bului; va, vai
n class="highlight_ro">{ro: forma scurtă de la particula “va” cu care se face viitorul}n>
n class="highlight_fran">{fr: forme courte de la particule “va” qui sert à former le futur}n>
n class="highlight_eng">{en: short form of the particle “va” used to make the future}n>
n class="highlight_ex">ex:n> eu cu mortu-a s-mi mãrit; nu-a s-avdã-a lui fluearã

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbljei-Armãneascã        

abã

abã (a-bắ)n class="highlight_pvorb"> sm n>abadz (a-bádzĭ) – unã soi di tsãsãturã groasã di lãnã dit cari s-fac stranji huryiteshti; pustavi groasã ca shiaclu tsi s-fatsi n casã; saric, gravanó, pustavi, shiac, bulubotsã
n class="highlight_ro">{ro: aba}n>
n class="highlight_fran">{fr: aba, bure, drap}n>
n class="highlight_eng">{en: frieze, rough homespun, rough material (of wool)}n>
n class="highlight_ex">ex:n> abãlu s-acumpãrã; abã bãtut (abã ghini tsãsut); abã faptu (abã cãndu-i bãgat la drãshtealã); acumpãrã un cupãran di abã

n class="highlight_similar">§n> abagi (a-ba-gí)n class="highlight_pvorb"> sm n>abageadz (a-ba-gĭádzĭ) – un tsi fatsi, vindi sh-fatsi emburlichi cu abãlu
n class="highlight_ro">{ro: abagiu}n> {producteur ou marchand d’aba}
n class="highlight_eng">{en: producer or merchant of “aba”}n>

n class="highlight_similar">§n> abagi-rii/abagirie (a-ba-gi-ríi)n class="highlight_pvorb"> sf n>abagirii (a-ba-gi-ríĭ) – loclu iu s-fatsi abãlu; ducheanea iu s-vindi abãlu
n class="highlight_ro">{ro: abagerie}n>
n class="highlight_fran">{fr: place où on fabrique ou on vend aba}n>

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

abanozi

abanozi (a-ba-nó-zi)n class="highlight_pvorb"> sf n>fãrã pl – lemnu greu, vãrtos, sãnãtos, sumulai, a unui arburi dit locurli caldi, dit cari s-fatsi mobilã di luxu; abãnos, banozi
n class="highlight_ro">{ro: abanos}n>
n class="highlight_fran">{fr: ébène}n>
n class="highlight_eng">{en: ebony}n>
n class="highlight_ex">ex:n> bãstuni di abanozi

n class="highlight_similar">§n> abãnos (a-bã-nósŭ)n class="highlight_pvorb"> sm n>abãnosh (a-bã-nóshĭ) – (unã cu abanozi)
n class="highlight_ex">ex:n> u miscu cu-unã crutsi di abãnos

n class="highlight_similar">§n> banozi (ba-nó-zi)n class="highlight_pvorb"> sf n>fãrã pl – (unã cu abanozi)

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbljei-Armãneascã        

abat

abat (a-bátŭ) (mi)n class="highlight_pvorb"> vb n>III shi II abãtui (a-bã-túĭ), abãteam (a-bã-teámŭ), abãtutã (a-bã-tú-tã), abatiri/abatire (a-bá-ti-ri) shi abãtea-ri/abãteare (a-bã-teá-ri) – mi duc pi-unã altã cali (idei, purtari, etc.) dicãt atsea pri cari nidzeam ninti (di-aradã); mi dau di-unã parti; mi dipãrtedz di-unã cali (idei, purtari, etc.); fac loc (cali); pãrãmirsescu, pãrmãrãsescu, pãrmãsescu, curmu
n class="highlight_ro">{ro: abate, da la o parte, face loc}n>
n class="highlight_fran">{fr: (se) rabattre, (s’)écarter, faire place, dévier}n>
n class="highlight_eng">{en: make place, distance himself, divert, deviate}n>
n class="highlight_ex">ex:n> picurarlu abati (li dutsi altã parti) oili; picurarlu s-abãtu (dusi, s-dipãrtã) cama nclo

n class="highlight_similar">§n> abãtut (a-bã-tútŭ)n class="highlight_pvorb"> adg n>abãtutã (a-bã-tú-tã), abãtuts (a-bã-tútsĭ), abãtuti/abãtute (a-bã-tú-ti) – cari s-ari dusã pi-unã altã cali (dicãt atsea di-aradã); tsi s-ari (tsi easti) datã di-unã parti; tsi ari faptã loc (cali); tsi s-ari dipãrtatã; pãrãmirsit, pãrmãrãsit, pãrmãsit, curmat
n class="highlight_ro">{ro: dat la o parte, abătut}n>
n class="highlight_fran">{fr: rabattu, écarté, dévié}n>
n class="highlight_eng">{en: made place, distanced himself, diverted, deviated}n>

n class="highlight_similar">§n> abatiri/abatire (a-bá-ti-ri)n class="highlight_pvorb"> sf n>abatiri (a-bá-tirĭ) – atsea tsi ari faptã atsel cari s-ari abãtutã; pãrãmirsiri, pãrmãrãsiri, pãrmãsiri, curmari

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn

abel

abel (a-bélŭ)n class="highlight_pvorb"> sn n>abeali/abeale (a-beá-li) – cheatrã njicã, albã shi duzi (buimatcã) tsi s-aflã di-aradã la mardzinea di-arãu; cheatrã njicã, albã shi stronghilã dit un gioc di ficiurits i feati njits (“cu bealili”) cu tsintsi chitritseali; adul, bel, cutumag, gurgulj, chitritseauã, shombur, shomburã
n class="highlight_ro">{ro: pietricică albicioasă, rotundă sau ovală, folosită într-un joc copilăresc cu cinci pietricele}n>
n class="highlight_fran">{fr: caillou blanc et rond d’un jeu d’enfants}n>
n class="highlight_eng">{en: small stone from a children’s game}n>
n class="highlight_ex">ex:n> cum ti agiots tini cu abealili; cu abealili s-agioacã mash featili

n class="highlight_similar">§n> bel1 (bélŭ)n class="highlight_pvorb"> sn n>beali/beale (beá-li) – (unã cu abel)
n class="highlight_ex">ex:n> featili s-agioacã cu bealili; oulu di cathã easti cãt un bel; altsã cu beali (chitritseali); stealili trimura nsus ca beali (chitritseali) di yeamandu

n class="highlight_similar">§n> adul (a-dhúlŭ)n class="highlight_pvorb"> sn n>aduli/adule (a-dhú-li) – cheatrã njicã, albã shi stronghilã dit un gioc di njits cu tsintsi chitritseali; abel

T.Cunia Dictsiunar-a-Limbljei-Armãneascã         ma multu/ptsãn